Kreatywne hobby dla seniora – twórcze hobby pomoże dłużej utrzymać sprawność intelektualną.

Trening pamięci dla seniorów – pomysły na zajęcia dla osób starszych

Zainteresowania często nie ograniczają się jedynie do doskonalenia sportowych lub kreatywnych umiejętności, ale pozwalają też zachować doskonałą pamięć i młodość umysłu oraz sprzyjają rozwojowi życia towarzyskiego. Poprzez konstruktywne spędzanie wolnego czasu mogą Państwo poznać nowych znajomych i utrzymać wysoką sprawność intelektualną. Zwłaszcza w starszym wieku ważne jest, by trenować umysł, aby pozostał zdrowy i sprawny. Kreatywne hobby rewelacyjnie sprawdza się jako codzienny „jogging umysłu”, a przy okazji pozwala bez wyrzutów sumienia robić coś, co sprawia przyjemność. 

Seniorzy patrzą na tablet.

W tekście:

 • Jak znaleźć hobby dla siebie

 • Taniec dla seniorów

 • Języki obce w starszym wieku

 • Zajęcia manualne jako hobby

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku

Za­ję­cia dla se­nio­rów – jak zna­leźć hob­by dla sie­bie?

Umysł ludzki jest w stanie nawet w starszym wieku przetwarzać nowe informacje, dzięki czemu zachowuje zdolność uczenia się. Mózg może rozwijać i regenerować się przez całe życie, dlatego także seniorzy potrafią opanować język obcy lub nowy styl tańca.

Doświadczenie życiowe jakie udało się zgromadzić osobom starszym, sprzyja uczeniu się pewnych rzeczy, gdyż pozwala na lepsze rozumienie skomplikowanych teorii na podstawie skojarzeń. W tym sensie starsi mają przewagę nad młodszymi. Niestety z czasem inteligencja płynna – czyli szybkie kojarzenie faktów – nieco się obniża (następuje tzw. łysienie mózgu). Jednak dzięki odpowiedniemu treningowi mogą Państwo ten proces spowolnić. Zainteresowania pozwalają na ciągły rozwój, a tym samym prowokują procesy szybkiego kojarzenia, dzięki czemu umysł działa ciągle na najwyższych obrotach.

Jeśli chcą Państwo nauczyć się czegoś nowego w starszym wieku, należy pamiętać o konieczności stworzenia sobie do tego odpowiednich okoliczności. Sprzyjające warunki i stosowna ilość czasu ułatwiają postępy w nauce oraz pomagają czerpać radość z poszerzania wiedzy. Warto zwrócić uwagę na to, by podczas nauki nikt nam nie przeszkadzał, a w grupie panowała luźna atmosfera.

__________

Czy wiesz, że...

Postępy w nauce poszerzają Państwa intelektualny horyzont, trenują umiejętności kojarzenia faktów, a także wzmacniają poczucie własnej wartości. Dzięki temu łatwiej będzie rozwiązywać osobiste problemy oraz poznawać fascynujących ludzi.

__________

Uczenie się nowych rzeczy będzie łatwiejsze, jeśli od razu zrozumieją Państwo sens poznawanych informacji. Ważne jest więc, aby zająć się odpowiednimi i praktycznymi tematami. Warto sięgnąć po materiały naukowe, takie jak książki, programy lub nagrania, które dostosowane są do potrzeb osób starszych. Zaleca się również:

 • określenie realistycznych celów

 • nieprzemęczanie się

 • zwrócenie uwagi na zastosowanie praktyczne zdobywanej wiedzy

 • grupowe omawianie tematów i problemów

 • podział skomplikowanych zagadnień na mniejsze kategorie w celu łatwiejszej ich interpretacji

 • tworzenie skrótów myślowych na podstawie skojarzeń i zdobytej już wiedzy.

Bez względu na wiek, proces uczenia się jest najefektywniejszy, gdy świadomie i intensywnie rozważa się to, czego się nauczyło. W ten sposób mając cel przed oczami, łatwiej zapamiętać istotne informacje. Rozpoczynając naukę nowego zagadnienia należy zawsze zadać sobie pytanie: do czego może mi się przydać ta informacja? W jakiej sytuacji będzie przydatna? Czy potrafię wykorzystać moją dotychczasową wiedzę w procesie rozwiązywania kolejnych zadań? W ten sposób lepiej zapamiętają Państwo zgłębiane tematy, a może nawet odkryją dotąd niezauważone powiązania między nimi.

Nawet w starszym wieku nie należy stronić od nowych zainteresowań i bać się wyzwań. Odpowiednie hobby trenuje ciało i ducha, a przy okazji pomaga w zawieraniu znajomości. Dlatego pragniemy przybliżyć Państwu kilka sprawdzonych sposobów, jak doskonalić pamięć i budować relacje społeczne.

Ta­niec dla se­nio­rów – ra­dość z ru­chu i sa­tys­fak­cja z po­stę­pów

Najważniejszym aspektem tańca dla osób w starszym wieku jest radość, którą daje ruch oraz poprawa kondycji zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Celem takiego kursu tańca jest poznawanie różnych stylów tańca w odprężonej atmosferze oraz nawiązywanie nowych kontaktów. Rytmiczne ruchy ciała wzmacniają mięśnie i poprawiają krążenie, dodatkowo trenując koncentrację, pamięć, zmysł równowagi i samą koordynację ruchową. Dzięki nauce kroków tanecznych ćwiczą Państwo pamięć długotrwałą oraz reakcję na bodźce, co pozwala obniżyć ryzyko chorób takich jak demencja.

Taniec dla seniorów – kurs tańca pomaga utrzymać sprawność w starszym wieku.

Taniec jest świetnym sportem dla seniorów. Podczas kursu grupowego można wzajemnie wspierać się w utrzymaniu kondycji fizycznej. Jest to też świetna okazja, by spędzić aktywnie czas z małżonkiem lub grupą znajomych i wzajemnie odkrywać nowe hobby. Hobby, które stymuluje uwalnianie się endorfin, czyli hormonów odpowiadających za radość i dobre samopoczucie.

Również niepełnosprawni seniorzy mogą skorzystać z oferty kursów tańca. Istnieją specjalne zajęcia, które odbywają się na siedząco i skupiają się głównie na aktywowaniu górnych partii mięśni oraz trenowaniu pamięci.

Przydadzą się: wygodne buty oraz odpowiedni strój.

Korzyści: ogólnorozwojowy trening mięśni, poprawa koordynacji, koncentracji i pamięci.

Oferty: szkoły tańca, stowarzyszenia sportowe i seniorskie oraz domy kultury.

__________

Czy wiesz, że...

Taniec ma znamienny wpływ na Państwa kondycję fizyczną i psychiczną. W ramach rehabilitacji warto skorzystać z terapii tańcem, zwanej również choreoterapią.

__________

Ję­zyk an­giel­ski dla se­nio­rów – ko­mu­ni­ko­wa­nie się z ca­łym świa­tem

Nie tylko dzieci potrafią uczyć się języków. W ciągu całego życia możemy rozwijać umiejętności w tej dziedzinie. Także seniorzy mają potencjał językowy, który warto wykorzystać, by poszerzyć swój horyzont poznawczy. Dzięki życiowemu doświadczeniu i zdobytej już wiedzy, uczenie się angielskiego jest dla seniorów stosunkowo łatwe. Na podstawie skojarzeń mogą Państwo szybko opanować nowy zasób słów i gramatykę.

Angielski dla seniorów – seniorzy w Polsce najchętniej uczą się języka angielskiego.

Należy przy tym pamiętać, że proces uczenia się języków obcych jest stosunkowo złożony. Jednak dzięki temu, mechanizm poznawczy skutecznie wzmacnia i rozwija połączenia nerwowe mózgu z ważnymi organami takimi jak oczy czy uszy. Nieznane dotąd doznania dźwiękowe i wizualne pobudzają różne obszary półkul mózgowych i stymulują je do pracy. Dzięki temu mogą Państwo rozwinąć aparat mowy, a zapamiętując nowe wyrazy oraz zasady gramatyki, trenować pamięć długotrwałą. W ten sposób otwiera się przed Państwem świat pełen nowych możliwości, nie tylko poznawczych, ale przede wszystkim komunikacyjnych. Podobnie jak kursy tańca, także kursy językowe wpierają tworzenie i utrzymanie więzi społecznych poprzez wzajemne uczenie się i komunikację. Poznawanie języków obcych dodatkowo sprzyja poszerzeniu kręgu znajomych o osoby z innych krajów.  

Przydadzą się: podręczniki oraz programy komputerowe do nauki języka, książki, czasopisma, filmy i muzyka w nowym języku.

Korzyści: nauka języków rozwija pamięć długotrwałą i koncentrację oraz umiejętności komunikacyjne.

Oferty: prywatne szkoły językowe, bezpłatne kursy dla seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku.

__________

Pamiętaj, że...

Uczymy się dla siebie, dlatego należy robić to we własnym tempie i się nie przemęczać. Nauka języków powinna sprawiać przyjemność. Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub coś sprawia wyjątkowe trudności, warto porozmawiać z prowadzącymi zajęcia lub innymi uczestnikami kursu.

__________

Za­ję­cia ma­nu­al­ne dla osób star­szych – kre­atyw­ne hob­by dla se­nio­ra

Każdy, kto lubi majsterkować lub udzielać się twórczo, może z łatwością zachować lub rozwinąć swoje zdolności manualne. Podczas wykonywania tych czynności uaktywniają się połączenia nerwowe obu półkul mózgu. Mówiąc kolokwialnie, tworzą się nowe powiązania między odpowiadającą za procesy logiczne i analityczne lewą półkulą a kreatywną i uzdolnioną prawą półkulą. W ten sposób mogą Państwo wyrażać swoje uczucia i przy okazji tworzyć coś trwałego. Tym samym poprzez tworzenie można lepiej poznać samego siebie.

Twórcze działanie rozwija wyobraźnię, a także zdolności motoryczne i manualno-kognitywne, które poprawiają wyobraźnię przestrzenną. Podobnie jak w przypadku wcześniej wymienionych zajęć, także prace manualne odpowiadają za uwalnianie się endorfin, odpowiedzialnych za dobre samopoczucie.

Zajęcia dla seniorów – kreatywne pomysły, jak rozwijać się manualnie i umysłowo.

Oto kilka przykładowych zajęć manualnych dla osób starszych:

 • malowanie i rysowanie

 • majsterkowanie (np. rzeźbiarstwo, tworzenie origami, biżuterii lub dekoracji)

 • sklejanie modeli i makiet

 • ceramika gliniana

 • gotowanie i pieczenie

 • prace ogrodowe

 • szydełkowanie lub wyszywanie

 • fotografowanie.

Wszystkie te zajęcia można zgłębiać samemu, jednak uczenie się razem z innymi i dzielenie swoją wiedzą sprawia więcej radości. Warto więc zapisać się na zorganizowane kursy dla seniorów lub w ramach działalności stowarzyszeń popularyzować wybrane aktywności.

Od pewnego czasu dużą popularnością cieszą się znów Koła Gospodyń Wiejskich. W ramach tego rodzaju towarzystw dba się o aktywizację osób starszych na wsi i zachowanie folklorystycznych tradycji poprzez przekazywanie ich kolejnym pokoleniom.

Przydadzą się: odpowiednie materiały, narzędzia i optymalne miejsce do pracy.

Korzyści: rozwój kreatywności, wyobraźni i myślenia przestrzennego, zachowanie zdolności manualnych.

Oferty: kursy dla seniorów, różnego rodzaju stowarzyszenia, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Koła Gospodyń Wiejskich.

Uni­wer­sy­tet Trze­cie­go Wie­ku – wszyst­kie kur­sy dla se­nio­rów w jed­nym miej­scu

Powyższe propozycje treningów pamięci można realizować w ramach zajęć organizowanych przez Uniwersytety Trzeciego Wieku. Szeroka oferta i duża popularność tych placówek w Polsce sprawiają, że w istotny sposób przyczyniają się one do aktywizowania osób starszych, a tym samym dają Państwu szanse na utrzymanie zdolności umysłowych na wysokim poziomie – także w starszym wieku.

Pod­su­mo­wa­nie

Poprzez realizowanie nowych zainteresowań mogą Państwo rozwijać swoją kreatywność i sprawność intelektualną ćwicząc przy tym pamięć. Odpowiednie hobby służy utrzymaniu wysokiej formy fizycznej i psychicznej, a zarazem pozwoli na dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi zainteresowanymi. W ten sposób można poznać nowych ludzi i rozwinąć kompetencje społeczne oraz obdarzyć swoją pomocą potrzebujących.

Od­kryj wię­cej ar­ty­ku­łów:

______________________________________________

Źródła:

https://natemat.pl/137011,sposoby-na-odmlodzenie-swojego-umyslu (dostęp 05.02.2021)

https://www.focus.pl/artykul/starosc-jest-smutna-wcale-nie-a-oto-dowody (dostęp 05.02.2021)

http://www.edukacja.senior.pl/130,0,Mozg-chce-sie-uczyc-W-kazdym-wieku,22846.html (dostęp 05.02.2021)

https://zdrowy-senior.org/taniec-dla-seniorow-sposob-na-przedluzenie-mlodosci/ (dostęp 05.02.2021)

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C459614%2Ctaniec-moze-spowalniac-proces-starzenia-mozgu.html (dostęp 05.02.2021)

https://kopalniawiedzy.pl/wiek-uczenie-sie-umiejetnosci,26375 (dostęp 05.02.2021)

https://kulturaliberalna.pl/2015/01/13/kola-gospodyn-wiejskich-milczewska/ (dostęp 05.02.2021)

https://serwisemerytalny.rp.pl/do-boju-seniorze-czyli-jak-zapisac-sie-na-uniwersytet-trzeciego-wieku/ (dostęp 05.02.2021)

Źródła zdjęć:

iStock.com/laflor

iStock.com/izusek

iStock.com/wundervisuals

iStock.com/jacoblund

iStock.com/alvarez

10% rabatu*
Zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj 10% rabatu na następne zakupy.

warningPodaj ważny adres e-mail.