Studium se zdravotním postižením: Student na vozíku se učí se spolužačkou.

Studium bez bariér: Rady pro studium se zdravotním postižením

České univerzity rok od roku vynakládají stále větší úsilí na to, aby zdravotní problémy mladých lidí nepodkopávaly jejich šance na získání vysokoškolského vzdělání. Vysoké školy proto studentům se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním nabízejí vhodná opatření, které jim pomohou zvládnout studium bez překážek. Jak z hlediska studijních programů, tak z hlediska přístupnosti univerzitního kampusu existují řešení, která mohou pomoci překážky překonat a umožnit vám prožít běžný den na univerzitě. V našem článku se dozvíte, s jakými typy podpory pro osoby se zdravotním postižením můžete počítat.

Studium se zdravotním postižením: Rovné příležitosti pro všechny studenty

Každý studijní obor má přesně stanovenou strukturu s výukovými a zkouškovými fázemi, které jsou spojeny s určitými termíny a požadavky. Jako člověk s tělesným nebo smyslovým postižením se můžete v tomto procesu setkat s různými překážkami. Úkolem univerzity je odstranit je tak, aby pokud možno všichni studenti splnili oficiální požadavky. Tímto způsobem je umožněno bezproblémové plnění studijních požadavků všem studentům, aniž by některý z nich byl znevýhodněn.

Právo poskytnout vzdělávací příležitosti v akademických institucích vychází mimo jiné z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Máte-li jakékoli pochybnosti o nástupu do studia, obraťte se na orgány a instituce speciálně určené k tomuto účelu:

 • Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách

 • Odborné pracoviště na vybrané vysoké škole

Tip: Pokud na své škole takové specializované oddělení nenajdete, obraťte se na studijní oddělení, přijímací oddělení apod.

Zájem o studium se zdravotním postižením: Přijímací řízení

Před zahájením studia byste měli včas informovat kontaktní osoby a přednášející o svých potřebách a přáních. Tak budete mít jistotu, že budete moci využít všech možností včas před zahájením studia. Zkušení poradci vám pomohou zjistit dostupné formy podpory pro studenty a také vás co nejlépe připraví na učení. Nezmeškáte tak žádný termín pro podávání žádostí o stipendia a granty. V následujících odstavcích blíže popisujeme různé možnosti pomoci handicapovaným studentům.

Při podávání přihlášky ke studiu byste se měli ujistit, že splňujete všechny podmínky pro přijetí. Pak můžete obvykle zahájit studium podle plánu. Vzdělávací instituce vám mohou vyjít vstříc tam, kde změny v postupech pomohou vyrovnat vaše znevýhodnění jako osoby se zdravotním postižením. Úprava přijímacího řízení často zahrnuje:

 • technicky upravené studijní materiály

 • tlumočení mezi mluvenou češtinou a českým znakovým jazykem

 • simultánní přepis mluvené češtiny do češtiny psané

K přihlášce je nutné přiložit lékařské potvrzení o tom, že neexistují žádné překážky bránící absolvování vysokoškolského vzdělávání ve zvoleném studijním oboru. Soubor by měl také obsahovat kopii osvědčení o zdravotním postižení, které je právním podkladem pro poskytování většiny forem podpory. Před podáním žádosti si ověřte, komu, kdy a v jaké formě máte předložit zprávy o odborných vyšetřeních (od lékařů, SPC, PPP, informace o změně podmínek v průběhu studia střední školy a o ukončení studia atd.) a kopii průkazu ZTP/P, případně jiné dokumenty. Před přijímacími zkouškami vás bude kontaktovat pracovník univerzity a domluví se s vámi na provedení přijímacího řízení.

Vaše specifické potřeby by neměly být překážkou pro vaše přijetí na univerzitu a znevýhodňovat vás oproti ostatním studentům.

Studium s postižením: Nevidomý student čte knihu v Braillově písmu.

Studium pro osoby se zdravotním postižením: Rovné příležitosti pro všechny studenty

Byli jste přijati na vysněnou vysokou školu? Gratulujeme! Nyní je čas naplánovat si rozvrh hodin a přednášek.Většina vysokých škol a univerzit podává handicapovaným studentům pomocnou ruku při vytváření přívětivého rozvrhu, který je přizpůsoben potřebám konkrétních studentů prvního ročníku.

Asistenti jsou k dispozici studentům za účelem doprovodu, studia, vyřizování studijní agendy apod. Osobní asistenti jsou k dispozici pro zdravotně postižené, průvodci pro nevidomé a tlumočníci znakového jazyka pro neslyšící. Fakulty vycházejí studentům vstříc s možností rozvolnit si studium, vypracovat si individuální studijní plán nebo absolvovat předměty individuálně. To zahrnuje i speciálně upravené přijímací zkoušky a zkoušky v pozdějších ročnících studia podle potřeb zdravotně postižených. To znamená například používání kompenzačních pomůcek, přítomnost tlumočníka nebo prodloužení času. Pokud si všimnete, že je pro vás velmi obtížné sladit všechny své povinnosti, nebojte se zvážit prodloužení studia o několik semestrů. Je dobré zhodnotit své síly a další fáze studia absolvovat odpovídajícím tempem.

Mnoho univerzit zavedlo další usnadnění, která pomáhají handicapovaným studentům organizovat své studium:

 • Přednost při výběru tříd: na seminářích s omezeným počtem účastníků mají osoby se zdravotním postižením často přednost při výběru skupiny. Dostávají tak více prostoru pro manévrování, aby si vytvořili flexibilní rozvrh.

 • Absence: Někdy je pro studenty se zdravotním postižením obtížnější absolvovat všechny hodiny nebo přednášky v semestru. Mohou proto požádat o změnu pravidel účasti na hodinách. Nejčastěji spočívá ve zvýšení povoleného počtu absencí.

 • Formy zápočtu: praktická, laboratorní nebo terénní výuka je často nedílnou součástí studijního programu a je nutná k absolvování daného ročníku. Studenti se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním mohou mimo jiné žádat o: odložení nebo rozložení na několik semestrů, aby mohli snadněji sladit všechny své povinnosti. Ve zvláštních případech vám lektoři mohou nabídnout i alternativní způsob absolvování lekcí.

Tip

Univerzitní knihovny jsou důležitým článkem při studiu na vysoké škole. Mnoho z nich má rampy pro invalidy a speciálně vybavená pracoviště. Některé univerzity mají k dispozici i počítače pro práci zrakově postižených, zvukové nahrávky nebo možnost digitalizace textů.

Zkouškové období

Zápočty a zkoušky na konci každého semestru jsou bezesporu nejnáročnějším prvkem studia. Naštěstí i v tomto vypjatém období se můžete spolehnout na mnoho forem podpory pro studenty, které narovnávají vaše šance na dosažení nejlepších možných výsledků. Zjistěte, zda se můžete přihlásit k individuálnímu způsobu skládání zkoušek na vaší univerzitě. Každá univerzita má svůj vlastní soubor aplikovaných nařízení. Nicméně standard je:

 • prodloužení doby zkoušky

 • poskytování pomoci asistenta při čtení otázek a označování odpovědí

 • úprava zkušebních materiálů (větší písmo, elektronická forma, dokumenty v Braillově písmu)

 • možnost konání zkoušky v samostatné místnosti

 • změna z písemného na ústní zkoušení a naopak.

Tip

Žádost o jakoukoli změnu písemné nebo ústní zkoušky musí být podána nejméně 5 dní před termínem zkoušky poradci fakulty.

Integrační pomůcky pro handicapované studenty: Vybavení a asistenti

Kromě již zmíněných možností přizpůsobení průběhu studia svým potřebám se seznamte i s hmatatelnějšími formami pomoci. Patří mezi ně především všemožná zařízení, programy a vychytávky, které na univerzitě využijete. Stále častěji na vysokých školách fungují půjčovny vybavení pro osoby se zdravotním postižením, které ve svém inventáři zahrnují např. notebooky s braillským displejem, zvětšovací přístroje, hlasové záznamníky, mikroporty pro sluchově postižené a mnoho užitečných programů a aplikací jako Duxbury Braille Translator nebo OCR FineReader.

Neocenitelnou pomocí při řešení výzev studentského každodenního života bude také podpora asistenta. Pod tímto tajemným názvem se skrývá jednoduše osoba, která vás bude doprovázet při některých hodinách a vyřizování univerzitních záležitostí. Samostatně jsou posuzovány požadavky studentů žádajících o podporu tlumočníka znakového jazyka. Univerzity často již disponují rezervou kvalifikovaných odborníků, se kterými spolupracují. Podpora asistenta nebo tlumočníka může mít mnoho podob, např.:

 • pomoc při příchodu na univerzitu

 • pomoc s pohybem po kampusu

 • psaní poznámek, kopírování materiálů

 • čtení textů nahlas, skenování, digitalizace

 • pomoc při používání knihovních zdrojů

 • pomoc při vyřizování záležitostí na děkanátu

 • přítomnost při konzultacích s lektory.

Studium se zdravotním postižením: Studijní asistent pomáhá studentce na vozíku s výběrem literatury.

Na podporu asistenta máte nárok v každé fázi bakalářského či magisterského studia i při případném doktorandském studiu nebo práci na univerzitě.

Bezbariérovost kampusu – na co si dát pozor?

Rozhodnutí zahájit studium pro osoby se zdravotním postižením je často spojeno s doslovným překonáváním překážek. Přestože dostupnost kampusů se rok od roku zlepšuje, mnoho starších univerzitních budov stále potřebuje modernizaci. Než se přihlásíte na konkrétní univerzitu, zajděte si na prohlídku poslucháren, knihoven, menz a dalších důležitých budov a místností. Co když vůbec nesplňují vaše požadavky? Nic není ztraceno! Existuje několik řešení, která můžete využít. Jedním z nich je požádat o přesun tříd do dostupnějších oblastí kampusu. Také se nebojte být hybatelem změn. Požadujte potřebná vylepšení a požádejte o upgrady, kdykoli je to možné. I malé změny, například vybudování krátké rampy nebo pořízení stolu přizpůsobeného pro vozíčkáře, mohou výrazně zlepšit komfort studia pro osoby se zdravotním postižením. Každý zlepšovací návrh je pro univerzitu důležitým impulsem pro další změny.

Aby byl kampus považován za přístupný, měl by mimo jiné zahrnovat:

 • bezbariérové toalety

 • parkovací místa pro invalidy

 • výtahy, rampy, prostorné chodby

 • místnost pro zklidnění a relaxaci

 • pracovní stanice vybavené odpovídajícím zařízením

 • zařízení pro úpravu vědeckých materiálů (např. braillské tiskárny).

Kromě bezbariérového studia je na mnoha univerzitách možné také bezbariérové bydlení. Mnoho pokojů na kolejích je bezbariérových a přizpůsobených pro alergiky a studenty se zrakovým nebo sluchovým postižením. Při žádosti o místo na kolejích mají obvykle přednost studenti se zdravotním postižením, protože počet míst je omezený a primárně zkracují vzdálenosti v areálu univerzity.

Finanční pomoc a stipendium pro handicapované studenty

Osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním mohou využívat měsíční příspěvky pro zdravotně postižené ve výši 1 000 až 4 000 korun. Tento příspěvek pro zdravotně postižené není vázán na studijní výsledky, ale je sociální podporou, která pokrývá část nákladů na studium. Kromě toho existují různé jiné fondy a nadace, které pomáhají studentům se zdravotním postižením finančně zvládat jejich studium. Jedná se například o Fond vzdělání, Stipendia Nikoly Tesly, Sbírka světluška nadačního fondu českého rozhlasu a jiné. Další je institut CEMI (Central European Management Institut), který vyhlašuje každoročně stipendijní program pro handicapované zájemce o studium MBA a LLM.

Závěr

Různé formy podpory pro studenty mohou odstranit alespoň některé překážky z vaší cesty za vysněným diplomem. Poznejte svá práva a využijte všech možností vyrovnání vzdělávacích příležitostí, které univerzita nabízí. Nechte finanční, organizační a asistentskou podporu, aby z vašich beder sebrala část zátěže. Takto uvolněnou energii věnujte učení a krok za krokem projděte další stupně vzdělávání. Přejeme hodně úspěchů!

Objevte další články:

* Tento průvodce shrnuje obecné informace o orientaci, přípravě a financování studia, aby budoucím studentům usnadnil zahájení studia. Tyto informace se netýkají konkrétně možností vzdělávání nebo pracovních profilů v C&A.

______________________________________________

Zdroje

https://www.ap3sp.cz/podpora-pri-studiu-na-vs/adresar-odbornych-pracovist/

(cit.09.09.2023)

https://www.helpnet.cz/vzdelavani/strediska-podpory-zdravotne-postizenych-studentu-na-vs

(cit.09.09.2023)

https://www.teiresias.muni.cz/cz/studium/adaptace-vyuky-a-zkousek

(cit.09.09.2023)

https://www.asistence.org/sluzby/

(cit.09.09.2023)

https://www.medicco.cz/blog/stipendium-pro-studenty

(cit.09.09.2023)

https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-13.html

(cit.09.09.2023)

https://www.teiresias.muni.cz/cz/studium/adaptace-vyuky-a-zkousek

(cit.09.09.2023)

Zdroje obrázků

iStock.com/Wavebreakmedia

iStock.com/jacoblund

iStock.com/SeventyFour

iStock.com/mediaphotos

Přihlaste se nyní – členové dostanou 10% slevu* ze svého příštího nákupu!
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte slevu 15% na Váš další nákup.

warningUveďte prosím platnou e-mailovou adresu.