Všeobecné obchodní podmínky

C&A Mode GmbH & Co. KG A POSTUP PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Článek 1. Provozovatel internetového obchodu a rozsah těchto Všeobecných obchodních podmínek

Článek 2. Uzavření smlouvy

Článek 3. Dostupnost a dodací lhůta zboží

Článek 4. Cena

Článek 5. Platební podmínky

Článek 6. Výhrada vlastnictví

Článek 7. Stížnosti z důvodu vad a náhrada škody

Článek 8. Autorské právo a ochranné známky

Článek 9. Rozhodné právo

Článek 10. Informace o nákladech na telefonní kontakt

Článek 11. Informace o německém zákonu o bateriích

Článek 12. Právo na odstoupení od smlouvy a pokyny pro odstoupení

Článek 13. Rozhodčí řízení v případě sporů se spotřebiteli

Článek 1. Provozovatel internetového obchodu a rozsah těchto Všeobecných obchodních podmínek

1. Provozovatelem tohoto internetového obchodu je C&A Mode GmbH & Co. KG, Wanheimer Strasse 70, 40468 in Düsseldorf. C&A Mode GmbH & Co. KG je společnost zapsaná v obchodním rejstříku obvodního soudu v Düsseldorfu (HRA 6237). Společník s osobní odpovědností: C&A Retail GmbH, se sídlem: Baar/Švýcarsko, identifikační číslo: CHE-116.290.471, výkonní ředitelé: Giny Boer, Christoph Hammer (dále jen „C&A“ nebo „my“ ve všech skloňovaných tvarech).

2. Prodej zboží se řídí výhradně těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Další obchodní podmínky, zvláště obchodní podmínky zákazníků, platí pouze v případě, že námi byly přijaty.

3. Naše zboží prodáváme výhradně spotřebitelům a pouze ve standardním obchodním množství.

4. Výhradním smluvním jazykem je angličtina.

5. Náš internetový obchod je určen zákazníkům z těchto zemí: Česká republika, Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Maďarsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko.

Článek 2. Uzavření smlouvy

1. Z nabídky internetového obchodu si můžete vybrat jednotlivé položky zboží a kliknutím na tlačítko „PŘIDAT DO KOŠÍKU“ (ADD TO BASKET) je odešlete do elektronického nákupního košíku. Objednávka, která je pro vás závazná, nabývá platnosti poté, co zadáte všechny údaje nutné pro plnění smlouvy, potvrdíte svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a kliknete na tlačítko „KOUPIT“ (BUY NOW). Před kliknutím na toto tlačítko můžete objednávku a zadané údaje týkající se objednávky kdykoli změnit nebo upravit.

2. Po odeslání objednávky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení přijetí objednávky (dále jen „Potvrzení“). Potvrzení obsahuje informace týkající se vaší objednávky a znovu uvádí také Všeobecné obchodní podmínky. Pokud jste si údaje o objednávce a Všeobecné obchodní podmínky během zadávání objednávky nevytiskli nebo jinak neuložili, doporučujeme vám vytisknout a uložit tento e-mail. U nás uložen nebude. Potvrzení nepředstavuje kupní smlouvu. Potvrzení přijetí pouze dokládá, že jsme obdrželi vaši objednávku.

3. Vyhrazujeme si právo objednávku odmítnout. Nemáme žádnou povinnost uzavřít na základě vaší objednávky smlouvu. Vaše objednávka je námi poprvé akceptována expedováním objednaného zboží. Příslušné potvrzení obdržíte v samostatném e-mailu. Neakceptujeme objednávky od nezletilých osob mladších 18 let.

4. Minimální hodnota objednávky činí 25 Kč. Objednávky o nižší hodnotě nepřijímáme.

Článek 3. Dostupnost a dodací lhůta zboží

1. Pokud jedna či více objednaných položek již nejsou v okamžiku vaší objednávky dostupné a nelze je dodat, vyhrazujeme si právo celou objednávku nebo její část odmítnout. V takovém případě vás budeme e-mailem ihned informovat o dalším postupu.

2. Pokud je objednané zboží k dispozici, činí doba dodání na vámi zadanou adresu zhruba čtyři až šest dní od přijetí objednávky.

To však neplatí, pokud byla vybrána platba předem. V takovém případě bude objednávka zpracována až po obdržení platby.

3. K doručení zboží využíváme služby doručovací společnosti PPL (součást DHL Gruppe).

Článek 4. Cena

1. Všechny ceny zobrazené u zboží v internetovém obchodě zahrnují platnou DPH.

2 Vedle toho účtujeme za každou zásilku poštovné ve výši 99 Kč (129 Kč na dobírku). Od hodnoty objednávky 749 Kč je doručení zdarma.

3. Cena se hradí v českých korunách.

Článek 5. Platební podmínky

1. Můžete si vybrat některý z následujících způsobů platby:

  • platba s dobírkou

  • platba kreditní kartou (Visa, Mastercard),

  • platba pomocí PayPal: vaše údaje o bankovním účtu nebo kreditní kartě zaeviduje při registraci služba PayPal.

Veškeré platby se provádějí v českých korunách.

2. Upozorňujeme, že v důsledku vašich dohod s úvěrovými ústavy nebo jinými institucemi vám mohou vzniknout další náklady za elektronický převod, vedení účtu apod.

Článek 6. Výhrada vlastnictví

Dodané zboží zůstává v našem vlastnictví až do jeho úplného zaplacení.

Článek 7. Stížnosti z důvodu vad a náhrada škody

1. Platí zákonná ustanovení o podstatných vadách a vadách věci. Veškeré poskytnuté informace slouží pouze jako popis výrobku a nelze je považovat za záruku.

2. Máme neomezenou odpovědnost za úmyslnou a hrubou nedbalost ze strany našich orgánů, zástupců a zprostředkovatelů.

Dále jsme odpovědni za nedbalost menšího významu ze strany našich orgánů, zástupců a zprostředkovatelů v případě nemožnosti plnění, prodlení s plněním, nedodržování záruky nebo porušení jiné podstatné smluvní povinnosti. Podstatnými smluvními povinnostmi se rozumí povinnosti, na jejichž plnění mohou smluvní strany spoléhat nebo které především umožňují plnění smlouvy. V případě porušení výše uvedených povinností z důvodu nedbalosti menšího významu je naše odpovědnost omezena na obvyklé smluvní škody, které byly při uzavření smlouvy předvídatelné.

Výše uvedené omezení odpovědnosti za škody se nevztahuje na škody nebo ztráty vzniklé újmou na zdraví či smrtí, za vady kryté zárukou kvality smluvního zboží a škody v případě podvodného zatajení vad. Tím nejsou dotčeny nároky podle německého zákona o odpovědnosti za vadu výrobku.

Článek 8. Autorské právo a ochranné známky

Námi provozované webové stránky a celý jejich obsah (zejména texty, fotografie, obrázky, grafické prvky, reprodukce, textilní vzory, filmy, prezentace, zvuky, ilustrace), veškeré počítačové programy a všechny ochranné známky a/nebo vzory jsou chráněny proti neoprávněnému použití právy duševního vlastnictví, zejména autorskými právy, právy na název a obraz, právy na ochranné známky a/nebo právy na vzory (zapsané nebo nezapsané). Jakékoli jiné použití, než je hledání a nákup zboží, podléhá předchozímu písemnému povolení udělenému námi, nebo pokud nejsme vlastníkem příslušných práv, udělenému držitelem práv.

Článek 9. Rozhodné právo

1. Tyto obchodní podmínky se řídí právem Spolkové republiky Německo, s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (CISG).

2. Bez ohledu na článek 1 bude právo země vašeho obvyklého bydliště nadále platné do takového rozsahu, do něhož by vám byla volbou německého práva odepřena ochrana získaná ustanoveními, od nichž se nelze podle zákona země vašeho obvyklého bydliště smluvně odchýlit.

Článek 10. Informace o nákladech na telefonní kontakt

V případě telefonního nebo faxového kontaktu vám kromě nákladů podle vaší smlouvy týkající se příslušné služby nevzniknou žádné další náklady.

Článek 11. Informace o německém zákonu o bateriích

Jelikož prodáváme baterie a napájecí sady a také zařízení, která baterie a napájecí sady obsahují, jsme na základě německého zákona o bateriích (BattG) povinni poskytnout následující informace.

Baterie a napájecí sady nelze likvidovat v rámci domovního odpadu. Máte zákonnou povinnost použité baterie a napájecí sady vrátit. Použité baterie mohou obsahovat škodlivé látky, které mohou v případě nesprávného skladování a likvidace poškodit životní prostředí či vaše zdraví. Baterie mohou obsahovat také důležité suroviny, například železo, zinek, mangan či hliník a mohou být recyklovány. Napájecí sady nám můžete se zaplacením dostatečného poštovného poslat nebo je můžete zdarma vrátit do našich expedičních skladů (internetový obchod C&A Online Shop, Münchner Strasse 46, 30855 Langenhagen, Německo) či na příslušné místo ve vaší blízkosti (obchod nebo veřejná sběrná místa). Obrázek s přeškrtnutým odpadkovým košem znamená, že baterie a napájecí sady nelze likvidovat v rámci domovního odpadu.

Článek 12. Právo na odstoupení od smlouvy a pokyny pro odstoupení

1. Zákonné právo na odstoupení od smlouvy a pokyny pro odstoupení

Pokyny pro odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení vyprší po uplynutí 30 dnů od data, kdy vy nebo třetí osoba vámi označená a jiná než přepravce zboží fyzicky obdržíte. Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (C&A Mode GmbH & Co. KG, Postfach 210 110, 46268 Dorsten, Německo, telefon +420-2-34709591, e-mail servis_cz@shop-c-and-a.com) informovat o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení, není to však povinné.

Pro splnění lhůty pro odstoupení stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení odešlete před vypršením této lhůty.

Účinky odstoupení

Pokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám veškeré vámi uhrazené platby včetně nákladů na doručení (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vaší volby jiného způsobu doručení, než je nejlevnější námi nabízené standardní doručení) bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Toto vrácení proběhne stejným způsobem, jakým byly provedeny vaše původní transakce, není-li vámi výslovně odsouhlaseno jinak, a v každém případě vám v důsledku tohoto vrácení nevzniknou žádné poplatky. Jsme oprávněni pozdržet vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neprokážete, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve. Jste povinni zaslat zboží zpět nebo nám je předat bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, jestliže jste zboží zaslali zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

Náklady na vrácení zboží hradíme my. Jednoduše použijte štítek pro vrácení zboží, který je součástí zásilky.

Vy odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží vzniklé v důsledku jiné manipulace se zbožím, než je nezbytné pro určení jeho povahy, vlastností a funkčnosti.

2. Pokud nám dodané zboží vrátíte ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy bez výslovně uvedeného odstoupení, budeme to považovat za odstoupení od smlouvy a výše uvedené důsledky vstoupí v platnost.

Vzorový formulář pro odstoupení

(Tento formulář vyplňte a zašlete, pouze pokud chcete odstoupit od smlouvy.)

Společnosti C&A Mode GmbH & Co. KG, Postfach 210 110, 46268 Dorsten, Německo, nebo e-mail servis_cz@shop-c-and-a.com:

Já/my (*) tímto oznamuji/oznamujeme, že odstupuji/odstupujeme (*) od mnou/námi (*) uzavřené smlouvy o prodeji následujícího zboží (*)/o poskytování následující služby (*)

objednaného/objednané dne (*) / obdrženého/obdržené dne (*),

Jméno spotřebitele/spotřebitelů,

Adresa spotřebitele/spotřebitelů,

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze, je-li tento formulář zasílán písemně)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Článek 13. Rozhodčí řízení v případě sporů se spotřebiteli

1. Platforma Evropské komise pro řešení sporů online je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Společnost C&A Mode GmbH & Co. KG není ochotna ani povinna účastnit se řízení k vyřešení sporů před subjektem alternativního řešení sporů.

3. V případě, že dojde mezi společností C&A Mode GmbH & Co. KG a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 44

110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Aktualizováno dne: 08.05.2024

PaypalPPLDobírka