Tipy pro začátek studia: Studentka si dělá poznámky na semináři.

Jak odstartovat studium: Informace a tipy pro zahájení studia

Když začnete studovat, začnete zároveň i novou kapitolu svého života. Řada otázek spojených se studiem na vysoké škole pro vás může být výzvou. Proto jsme vytvořili stručného průvodce o nejdůležitějších studentských otázkách – od výběru oboru, typu a formy studia přes financování výuky až po produktivní organizaci vašeho času. Připravili jsme také praktický „checklist“, díky kterému si lehce udržíte kontrolu nad svými povinnostmi.

Objevte další články:

Typy univerzit: Jaké možnosti má student v Česku?

Vysokoškolskou institucí může být univerzita nebo neuniverzitní instituce. Nezáleží na tom, zda se jedná o veřejnou, státní nebo soukromou vysokou školu. Většina veřejných vysokých škol a několik státních vysokých škol spadá do univerzitnímu typu.

Zatímco vysoká škola univerzitního typu může uskutečňovat všechny typy studijních programů a s nimi související výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, vysoká škola neuniverzitního typu uskutečňuje především bakalářské studijní programy a pouze ve výjimečných případech magisterské studijní programy.

V České republice má student možnost studovat na třech typech vysokých škol. Kromě veřejných vysokých škol, které jsou pokračovateli nejstarších českých univerzit, existují také státní a soukromé vysoké školy.

 • Veřejná vysoká škola: Tyto školy mají vlastní rozpočet, jehož příjmy jsou podle zákona o vysokých školách tvořeny zejména dotacemi ze státního rozpočtu, poplatky spojenými se studiem, příjmy z majetku a z doplňkové činnosti, příjmy z darů a dědictví a dalšími příjmy ze státního rozpočtu, státních fondů a rozpočtů obcí. Tento typ vysokoškolských institucí poskytuje bezplatné vysokoškolské vzdělání v široké škále oborů a v podobně širokém rozsahu provádí i vědeckovýzkumnou činnost.

 • Státní vysoká škola: Státní vysoké školy, se dělí na vojenské a policejní. Tyto vysoké školy vychovávají nezbytné odborníky pro ozbrojené a bezpečnostní složky České republiky.

 • Soukromá vysoká škola: Poplatky spojené se studiem na tomto typu škol stanovuje sama univerzita. Je to plně v její kompetenci. Školné, které student hradí soukromé vysoké škole, je hrazeno na základě smlouvy, v níž jsou stanoveny podmínky použití poskytnutých finančních prostředků. Soukromé vysoké školy uskutečňují akreditované studijní programy a studenti si mohou zvolit různé formy studia. V rámci systému vysokoškolského vzdělávání vytvářejí soukromé školy akreditované bakalářské, magisterské a doktorské programy.

Typy univerzit: Studenti na první hodině v novém semestru.

Forma studia: Prezenční, kombinovaná a distanční výuka

Při studiu na vysoké škole si můžete vybrat nejen typ univerzity, ale rovněž formu vzdělávání. Který z nich je pro vás vhodnější, závisí na vaší životní situaci nebo na vašich cílech. Existují zejména tři způsoby studia:

 • Prezenční studium: V minulosti se také označovalo jako denním studiu. Jedná se o formu studia, při níž je většina výuky organizována formou přednášek, cvičení, seminářů, kurzů, praktických cvičení, laboratorních prací a dalších forem, při nichž je student v přímém kontaktu s vyučujícím a osvojuje si znalosti bezprostředně. Výuka probíhá většinu týdne, podobně jako na střední škole. Na většině předmětů a cvičení si žáci zapisují svou účast a jejich docházka se podílí určitým procentem na závěrečné známce. Tuto variantu studia volí většina studentů.

 • Kombinované studium: Tento typ studia kombinuje prvky prezenčního studia a samostudia koordinovaného vzdělávací institucí. Výuka probíhá obvykle jednou za 14 dní v pátek a sobotu po celý den. V ostatních termínech máte možnost pracovat (ideálně v praxi) a doplnit si teoretické znalosti praktickými zkušenostmi.

 • Distanční forma studia: Distanční vzdělávání je forma vzdělávaní, při níž výuka neprobíhá v učebnách a nevyžaduje osobní přítomnost učitelů a studentů ve škole. Student komunikuje se školou, např. prostřednictvím interaktivních počítačových programů, elektronické pošty, internetu, v závislosti na možnostech školy, zejména na jejím technickém vybavení.

Tip

Pokud si chcete vydělávat peníze co nejdřív a zároveň to se svou budoucností a svým seberozvojem myslíte vážně, pak pro vás bude kombinované studium tou nejlepší volbou. Umožní vám být flexibilní a přizpůsobit své hodiny vašim profesním povinnostem.

Studenti společně studují v knihovně.

Akademické tituly: Boloňský systém vzdělávaní

V Česku, stejně jako v jiných evropských zemích, je tzv. Boloňský systém – forma akademického vzdělávání založená na dělení na dva základní akademické tituly, tedy na bakalářský a magisterský. Boloňská reforma byla zahájena v roce 1999 a jejím cílem bylo sjednotit evropské akademické systémy a založit je na stejných standardech a podobné kvalitě tak, aby všechny diplomy byly srovnatelné.

Tip

Boloňský systém také zavedl myšlenku „celoživotního vzdělávání“, které předpokládá možnost učit se v jakémkoli věku a čase a v různých vzdělávacích institucích.

Lze rozlišit tři základní typy studií:

 • Studium prvního stupně: Jedná se o formu studia, do jehož přijetí je vyžadována maturita. Končí získáním titulu bakalář (po 3letém bakalářském studiu).

 • Studium druhého stupně: Přijetí do navazujícího magisterského studia je podmíněno úspěšným dokončením bakalářského studia a trvá obvykle 2–3 roky. Toto vzdělání je zakončeno buď titulem Ing. (inženýr), nebo Mgr. (magistr

  • Po dokončení některých magisterských studijních oborů obdrží absolventi specifické tituly, tzv. malé doktoráty (MUDr. či JUDr.). Malého doktorátu mohou dosáhnout i absolventi běžných magisterských oborů, a to po splnění rigorózního řízení (např. PhDr. nebo RNDr.). Malý doktorát stojí na stejné úrovni jako ostatní magisterské programy.

 • Pokračovaní ve studiu: Posledním a nejvyšším možným stupněm vzdělání je doktorské studium. Standardní doba studia je 3–4 roky a po jeho úspěšném dokončení obdrží absolvent tzv. velký doktorát a titul PhD., který se píše za jménem.

Jak se rozhodnout, co studovat? Studentka čte v knihovně knihu.

Co studovat? Rady pro nerozhodnuté

I když se po ukončení střední školy rozhodnete, že se chcete dále vzdělávat, může být pro vás těžké vybrat si ten správný studijní obor, protože to není vždy jednoduché. Pro získání představy o aktuálně dostupných možnostech se univerzity snaží prezentovat dostupné studijní obory co nejatraktivněji. Z tohoto článku se dozvíte, kde hledat cenné informace o studiu, o které máte zájem, a jak si vybrat správnou vysokou školu, abyste později nelitovali.

Výběr vysoké školy
Financování studia: Žena si pomocí kalkulačky vypočítává příjmy a výdaje.

Způsoby financování studia

Každý ví, že studium na vysoké škole není zdarma. Učení je sice bezplatné, ale ze životních nákladů s ním spojených se mnohým může zatočit hlava. Koneckonců, ubytování, stravování nebo veřejná doprava vyžadují, aby studenti – a obvykle jejich rodiče – utráceli spoustu peněz. Ne každý chce být závislý na pomoci rodiny nebo si výdaje prostě nemůže dovolit. Za tímto účelem se vyplatí porozhlédnout se po dostupných způsobech financování. V tomto článku jsme popsali vzorová stipendia a problematiku práce při studiu, abyste našli pro vás nejvýhodnější způsob financování.

Financování studia
Studium se zdravotním postižením: Student na vozíku se učí se spolužačkou.

Studium se zdravotním postižením: S jakou podporou můžete počítat

Pro chronicky nemocné nebo studenty se zdravotním postižením jsou nezbytná další opatření k vyrovnání šancí na získání vysokoškolského vzdělání. K dispozici jsou jednak finanční prostředky přidělované státními institucemi univerzitám a vysokým školám tak, aby uchazečům, studentům a doktorandům poskytovaly vhodné podmínky pro vzdělávání a výzkumnou práci. Na druhou stranu můžete počítat i s finančními příspěvky ve formě stipendia. Více o formách a podmínkách pomoci se dozvíte v tomto článku.

Zdravotní postižení a vysokoškolské vzdělávání
Organizace času při studiu: Dívka studující v knihovně.

Sebeorganizace a time management během studia

Když začínáte se studiem na vysoké škole, jste již dospělí, a tak si spoustu věcí musíte organizovat sami a sami se starat o včasné plnění úkolů. Z tohoto důvodu se vyplatí osvojit si správný time management a vytvořit si plán, který vám pomůže ovládnout chaos spojený s ostatními povinnostmi. Dobrá sebeorganizace zajišťuje včasné splnění všech úkolů, bezstresové složení zkoušek a včasné odevzdání domácích úkolů a zároveň ponechává dostatek času na odpočinek. Ukážeme a řekneme vám, jaké metody použít, abyste si rychle, snadno a efektivně naplánovali čas a připravili se na zkoušky.

Metody organizace času na učení

______________________________________________

Zdroje

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/ps13/pravo_vs/web/04.html

(cit. 15.08.2023)

https://www.utb.cz/uchazec/zlin-pro-studenty/typy-a-formy-studia/

(cit. 15.08.2023)

https://www.vysokeskoly.cz/clanek/kombinovane-studium

(cit. 15.08.2023)

https://www.podklady24.cz/forma-studia-vysoke-skoly

(cit. 15.08.2023)

https://www.vysokeskoly.cz/clanek/co-ze-me-bude-prehled-titulu

(cit. 15.08.2023)

https://www.csvs.cz/aulawiki/bolonsky-proces/

(cit. 15.08.2023)

Zdroje obrazků

iStock.com/skynesher

iStock.com/Klubovy

iStock.com/rudi_suardi

iStock.com/gece33

iStock.com/monkeybusinessimages

iStock.com/Wavebreakmedia

iStock.com/Eva-Katalin

Přihlaste se nyní – členové dostanou 10% slevu* ze svého příštího nákupu!
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte slevu 15% na Váš další nákup.

warningUveďte prosím platnou e-mailovou adresu.