Vrouw omarmt haar partner bij de sleuteloverdracht.

Controle van het huurcontract en het plannen van de overdracht – Info & tips

Wanneer u eenmaal een woning gevonden heeft die bij u past en waarin u voor uzelf een toekomst op wilt bouwen, beleeft u waarschijnlijk een moment van vreugde en opluchting. Naast de organisatorische klusjes ter voorbereiding van de verhuizing, zijn er echter nog andere belangrijke zaken die u moet regelen. Denkt u bijvoorbeeld aan de ondertekening van het huurcontract en de daadwerkelijke overdracht van de woning. In dit artikel kunt u lezen op welke bewoordingen, clausules en details u moet letten in de huurovereenkomst, en waar u nog meer op moet letten bij de woningoverdracht.

Om ondanks alle opwinding niets te vergeten bij op het moment van de sleuteloverdracht, geven we u in onze PDF een voorbeeld van een protocol voor de overdracht van een woningals download.

Con­tro­leer het huur­con­tract: wat staat er in een se­ri­eus huur­con­tract?

Voordat u de huurovereenkomst ondertekent, dient u de inhoud zorgvuldig door te nemen. Huurovereenkomsten kunnen verschillend zijn geformuleerd en opgebouwd, dus neemt u de tijd om deze zorgvuldig door te lezen.

Be­lang­rij­ke in­houd van de huur­over­een­komst

Hoewel de structuur van een huurcontract niet wettelijk is gestandaardiseerd, mogen sommige onderdelen in een huurcontract niet ontbreken. Deze omvatten:

 • Namen en actuele adresgegevens van de overeenkomst sluitende partijen

 • Alle toekomstige bewoners

 • Beschrijving van het huurobject met inbegrip van het aantal vierkante meters en het aantal kamers

 • Opsomming en exacte aanduiding van eventuele gehuurde nevenruimten (kelder, zolder, garage, berging), specifieke informatie over mogelijke gebruiksmogelijkheden voor tuin en erf

 • Start van de huurperiode (in geval van een beperkte huurovereenkomst ook de tijdsduur van de huur of het einde van de huurperiode)

 • Het overeengekomen huurbedrag, zo nodig onderverdeeld in koude huur en exploitatiekosten

 • Bedrag en type waarborg (bijv. contante storting, huurwaarborg, particuliere huurgarantie)

 • Opzegtermijnen voor huurders en verhuurders

Tip: De contractueel overeengekomen huur borgsom is normaliter niet meer dan drie maanden huur. De hoogte vaan de borg is niet wettelijk vastgelegd, maar de richtlijnen zijn gebaseerd op eerdere rechterlijke uitspraken. De eerste termijn moet aan het begin van het huurcontract worden betaald.

Ook de volgende aspecten kunnen in de huurovereenkomst opgenomen worden:

 • Verhuurdoel: Mag de woning alleen voor residentiële doeleinden worden gebruikt of ook voor commerciële doeleinden?

 • Structurele veranderingen: Wat mag de huurder veranderen in de woning?

 • Onderhuur: Welke voorwaarden zijn van toepassing op onderhuur?

Aan wel­ke as­pec­ten in het huur­con­tract moet u bij­zon­de­re aan­dacht be­ste­den?

Controleer vóór het ondertekenen vooral of de gegevens in de huurovereenkomst overeenkomen met eerdere afspraken of met de gegevens in de woningadvertentie.

 • Komen de huurprijs en de bijkomende kosten overeen met wat eerder aangekondigd is? Tot welke verhouding staat de huurprijs t.o.v. de huurprijzen in de buurt? Werp hiervoor een blik op de huurprijsindex.

 • Is het woonoppervlak van de woonruimte correct aangegeven? Als u twijfelt aan het aantal opgegeven aantal vierkante meters, dan meet u deze het liefste zelf na.

 • Is er een uitsluitingsclausule voor beëindiging? In dit geval zien beide partijen af van het recht om het contract binnen een periode van maximaal vier jaar op te zeggen. Zonder het reguliere recht van opzegging kan de huurder de huurovereenkomst alleen in uitzonderlijke gevallen en met een goede reden opzeggen.

 • Worden de extra kosten (bijv. servicekosten) als voorschot of als forfaitair bedrag betaald? Met een voorschot maakt de verhuurder een jaarlijkse kostenafrekening op en betaaltu alleen wat u daadwerkelijk gebruikt hebt. Bij een forfaitaire betaling betaalt u een vast bedrag, ongeacht wat u gebruikt. Er is dan ook geen terugbetaling.

__________

Onthoud dat...

Let op het verschil tussen ‚koude‘ en ‚warme‘ huur. In de koude huur zijn nog geen verwarmings- en warmwaterkosten opgenomen, maar alleen andere lopende onderhoudskosten.

__________

Zo her­kent u on­gel­di­ge clau­su­les in het huur­con­tract

Veel verhuurders gebruiken eerdere contracten of sjablonen en passen slechts enkele gegevens voor de betreffende woning aan. Vooral oude formulieren of sjablonen van het internet kunnen soms verouderde clausules of formuleringen bevatten die vandaag de dag niet meer geldig zijn.

Enkele ongeldige clausules in het huurcontract vindt u hier:

 • Onnauwkeurige specificatie van de woonruimte: als het appartement tien procent kleiner is dan gespecificeerd, telt dit als een gebrek. Geschatte specificaties van het vloeroppervlak ("ongeveer 80 vierkante meter") of de mogelijkheid van "meetfouten" veranderen hier niets aan.

 • Verlenging van de opzegtermijn: De wettelijke opzegtermijn is maximaal drie maanden: hoewel het mogelijk is om de huurperiode te specificeren, kan de opzegtermijn zelf niet worden verlengd.

 • Algemeen verbod op het houden van dieren: Het houden van (huis-)dieren mag in de huurovereenkomst niet op algemene wijze en zonder opgaaf van redenen worden verboden. Het houden van dieren kan afhankelijk worden gemaakt van de toestemming van de verhuurder, maar mag niet uitdrukkelijk worden verboden in de huurovereenkomst.

 • Uitsluiting van de huurvermindering: Het recht van de huurder om de huurprijs te verminderen in geval van gebreken aan het appartement kan niet worden uitgesloten of beperkt.

 • Rookverbod:Het mag huurders niet worden verboden om te roken in hun eigen huis, buiten de gemeenschappelijke ruimtes.

 • Reparatieclausule: reparaties zijn bepaalde soorten renovatiewerkzaamheden zoals schilder- of behangwerkzaamheden. Uitgebreidere werkzaamheden zoals het vernieuwen van de vloerbedekking kunnen niet forfaitair door de huurder worden geëist. Kleine reparaties mogen niet gebonden zijn aan voorgelegde afspraken met vaste datums, maar moeten alleen worden uitgevoerd als ze echt nodig zijn.

 • Kleine reparatieclausule: In de clausule over kleine reparaties wordt aangegeven voor welke kleine reparaties de huurders moeten betalen. Deze kosten mogen echter een bepaalde grens niet overschrijden. Vandaag de dag worden tussen 75 en 110 euro per reparatie als acceptabel beschouwd. In het algemeen mag de last voor de huurder echter niet meer dan 6 tot 8 % van zijn jaarlijkse huur bedragen - daarom kan het geringe onderhoudsbeding niet alle onderhoudswerkzaamheden aan de huurder doorberekenen.

 • Inspectierecht: Clausules die de verhuurder het recht geven om een woning op elk moment en zonder reden te inspecteren, zijn ongeldig. Als er feitelijke redenen zijn, bijvoorbeeld een geval van schade binnen het appartement, en als de verhuurder dit van tevoren aankondigt, kan hij alsnog gebruik maken van zijn recht op toegang.

Vrouw controleert het huurcontract op ongeldige clausules.

Huurovereenkomst, onderhuurovereenkomst & Co.: Welk type contract gaat er mee gepaard?

Let bij de controle van de huurovereenkomst op het type huurcontract of huurrelatie. De volgende contracttypes worden vaak gebruikt:

 • Huurcontract voor onbepaalde tijd: Bij dit type contract is er geen vaste datum voor het einde van de huurrelatie. Huurder en verhuurder hebben de mogelijkheid om het contract op elk moment te beëindigen - met inachtneming van de wettelijke voorschriften. De verhuurder heeft hiervoor een wettelijk erkende reden nodig. In de regel moet de huurder zich houden aan een opzegtermijn van drie maanden, maar hij hoeft geen redenen op te geven.

 • Huurcontract voor bepaalde tijd: De huurperiode is vooraf vastgesteld voor een bepaalde periode.

 • Verlenging huurcontract: Dit contracttype wordt gebruikt als de vorige huurovereenkomst wordt uitgebreid naar een nieuwe woon- of bruikbare ruimte.

 • Onderhuur en onderverhuur: De huurrelatie is tussen de hoofdhuurder en een onderhuurder.

Tip: Als u niet zeker bent van de details en clausules van het contract voordat u het ondertekent, kunt u het huurcontract laten controleren door deskundigen. Adviseurs van huurdersverenigingen of juristen die gespecialiseerd zijn in het huurrecht kunnen de huurovereenkomst zorgvuldig controleren en u beschermen tegen mogelijke valkuilen.

Spe­ci­aal ge­val van on­der­huur - dit moet u over­we­gen:

Om een deel van het appartement of zelfstandige woning onder te verhuren, heeft utoestemming van uw verhuurder nodig als het niet uw eigen woonruimte is. In sommige huurovereenkomsten wordt hiervoor al een verklaring gegeven. In individuele gevallen is het raadzaam om de schriftelijke toestemming van de verhuurder te verkrijgen. Het hangt ook af van de vraag of u een kamer of het hele appartement wilt onderverhuren.

Als u een deel van het appartement wilt onderverhuren, kan het zijn dat u een legitiem belang als reden voor onderhuur moet geven. Een onderhuur contract kan in volgende gevallen handig zijn:

 • Als u voor een langere tijd uw woonplek verlaat, bijvoorbeeld voor een langer verblijf in een andere stad of het buitenland.

 • Als u bij uw vriend of partner wilt intrekken.

 • Als de (huur-)woning u te duur is geworden.

De verhuurder kan echter ook onderhuur verbieden: Als de nieuwe onderhuurder bijvoorbeeld de rust in het huis zou kunnen verstoren of het appartement daardoor overvol zou zijn. De verhuurder kan ook weigeren het hele appartement onder te verhuren, ongeacht uw redenen, omdat u niet altijd het recht heeft om het hele appartement onder te verhuren.

Daarnaast heeft de verhuurder de mogelijkheid om de huurprijs te verhogen door onderhuur. Deze onderhuurtoeslag kan worden geclaimd als onder andere de woning zwaarder wordt bewoond door de onderhuur of als de exploitatiekosten stijgen.

Stu­den­ten­huur­over­een­komst

Als een woning als een gedeelde woning moet worden bewoond, kunnen de huurovereenkomsten anders worden gestructureerd. Welk type contract het meest geschikt is, hangt af van de specificaties van de verhuurder en de potentiële huurders zelf.

Dit soort contracten worden ook wel campuscontracten genoemd. Deze contracten zijn gemaakt om studenten dringend woonruimte te verschaffen. Daarom is de woonruimte expliciet bedoeld voor studenten. U moet dus ook aan kunnen tonen dat u studeert en de woonruimte écht nodig hebt.

Een campuscontract kan zolang duren, als dat de student studeert aan een onderwijsinstelling.

In de meeste gevallen moet de student binnen een half jaar na het afronden van zijn studie de woning verlaten en daarmee plaats maken voor andere studenten.

De inhoud van dit soorten contracten is niet veel anders dan de normale huurcontacten. Enkele dingen die erin vermeldt moeten zijn; de (maximale) huurprijs op grond van het puntenstelselsysteem, de bestemming van de woonruimte en een omschreven beëindiging van de huur.

Man rust uit tijdens de verhuizing naar zijn nieuwe woning.

Waarop u moet letten bij het overhandigen van de woning

Bij het overhandigen van de woning dient de staat van de woning nauwkeurig geregistreerd of bijgehouden te worden. Hoe spannend het overhandigen van sleutels ook kan zijn, vooral voor de eerste woning, toch is het belangrijk om details van mogelijke defecten of ontbrekende sleutels te documenteren in een protocol voor de overhandiging van een woning.

De verhuurder en de huurder dienen aanwezig te zijn bij de overdracht van het appartement. Vaak nemen huismeesters of makelaars ook de overdracht van het appartement over. Beide partijen moeten het overdrachtsprotocol ondertekenen - idealiter moet het protocol in tweevoud beschikbaar zijn, zodat beide partijen aan het einde van de overdrachtsdatum een exemplaar kunnen meenemen.

Con­tro­leer de staat van het ap­par­te­ment

De overdracht van het appartement vindt op zijn best plaats bij daglicht. U kunt ook een zaklamp meenemen, zodat u de hoeken kunt zien.

Let op defecten of beschadigingen op de volgende plaatsen:

 • Kunnen ramen en deuren goed gesloten worden? En blijven ze gesloten?

 • Werken alle waterkranen, toiletspoelingen, etc.?

 • Werken bestaande elektrische apparaten en lichtschakelaars?

 • Is de eventuele inboedel compleet en niet beschadigd?

 • Zijn ingebouwde wastafels, badkuip etc. stevig bevestigd en wiebelen ze niet?

 • Ziet u ergens krassen, vlekken, deuken, enz. op de vloer?

 • Is de verf of het behang goed aangebracht of gefixeerd?

 • Is er schimmel, waterschade of andere soort verkleuring op de muren, vloer of andere plaatsen te zien?

 • Werkt de verwarming?

 • Is de woning schoon?

Als andere kamers zoals de kelder of de zolderruimte ook deel uitmaken van de woning, moet u daar ook zoeken naar grote gebreken en controleren of deze kamers leeg zijn. Vergeet niet de trap te controleren op beschadigingen, zodat u later kunt uitsluiten dat ze zijn veroorzaakt door uw verhuizing.

No­teer de­fec­ten, me­ter­stan­den en aan­tal sleu­tels

Als u enige schade ontdekt of als de woning niet overeenkomt met de in de huurovereenkomst overeengekomen of door de wet voorgeschreven toestand, moet u de gebreken vastleggen in een protocol voor de overdracht van de woning en deze in detail beschrijven. Voor documentatie en als bewijs zijn ook foto's van de schade geschikt.

Noteer ook het aantal sleutels en de meterstanden voor gas, water en elektriciteit op het moment van in (of uit-)trekken van de woning. Als er regelingen worden getroffen voor nog te verrichten reparaties, moet dit ook in de notulen worden vermeld.

Con­clu­sie

Hoe beter u bekend bent met uw rechten als huurder, hoe groter de kans dat u ongeldige of twijfelachtige clausules in de huurovereenkomst herkent en uzelf beschermt tegen latere complicaties. Zowel bij het ondertekenen van het huurcontract als bij het overhandigen van de woning is het belangrijk dat u de tijd neemt en u niet onder druk laat zetten. Hoe zorgvuldiger en grondiger u het contract en de staat van de woning controleert, hoe groter de kans dat u gebreken of ongeldige clausules opmerkt die u niet hoeft te accepteren. Op deze manier kunt u de sleutel van uw woning veilig en met een zuiver geweten ontvangen.

Ontdek meer artikelen:

______________________________________________

Bronnen:

https://www.benweyts.be/nieuws/huisdieren-worden-de-norm-in-huurcontracten

(geraadpleegd op 19-11-2020)

https://www.wonenvlaanderen.be/content/welke-herstellingen-voor-huurder-en-verhuurder

(geraadpleegd op 19-11-2020)

https://www.tijd.be/vastgoed/woning-huren/wat-moet-er-in-een-huurcontract-staan/10208972.html

(geraadpleegd op 19-11-2020)

https://www.zimmo.be/blog/2017/07/27/dit-moet-zeker-in-een-huurcontract-staan/

(geraadpleegd op 19-11-2020)

https://advo-recht.be/kennisbank/huurrecht/huur/overdracht-van-huur-en-onderhuur/

(geraadpleegd op 19-11-2020)

https://lumiworld.luminus.be/up-to-date/rechten-en-plichten-als-huurder/

(geraadpleegd op 19-11-2020)

Beeldbronnen:

iStock.com/Group4 Studio

iStock.com/Cecilie_Arcurs

iStock.com/fizkes

iStock.com/Lordn

Wist je al? Nieuwe members krijgen een 10% welkomstbonus*

Word nu member voor speciale voordelen en aanbiedingen!

Word nu member

*Onze welkomstbonus is 30 dagen geldig en kan eenmalig worden gebruikt in een van onze winkels in België, ofwel in online C&A-shop, ofwel in onze app. Het kan niet worden gecombineerd met andere C&A for you aanbiedingen en kortingen. Ga voor informatie over de voorwaarden van ons klantprogramma naar www.c-and-a.com/be/nl/shop/foryou#termsconditions

PaypalBancontactFactuurBpost C&A Filial