Algemene Voorwaarden

§ 1 Uitbater van webwinkel en gelding van deze Algemene Voorwaarden

1. Deze webwinkel wordt uitgebaat door C&A Mode GmbH & Co. KG, Wanheimer Straße 70, 40468 Düsseldorf. C&A Mode GmbH & Co. KG is ingeschreven bij de registerrechtbank van de kantonrechtbank Düsseldorf (HRA 6237). De persoonlijk aansprakelijke partner: C&A Retail GmbH, Hoofdkantoor: Baar/Zwitserland, UID: CHE-116.290.471, Bedrijfsleiding: Giny Boer, Christoph Hammer.

2. Voor de verkoop van onze producten zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Andere voorwaarden, inzonderheid voorwaarden van klanten, gelden enkel wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.

3. Wij verkopen onze producten uitsluitend aan consumenten en in hoeveelheden die voor consumenten gebruikelijk zijn.

4. De oorspronkelijk talen van deze algemene voorwaarden zijn Nederlands en Frans.

5. Deze webwinkel verkoopt enkel in België: factuur- en leveringsadres dienen om deze redenen in België te zijn gelegen.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

1. U kunt in het kader van de webwinkel afzonderlijke producten uit het aanbod uitkiezen en deze door aanklikken van de knop “in het winkelmandje” in een elektronische winkelmandje verzamelen. Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens hebt ingevoerd, hebt bevestigd dat u kennis van deze algemene verkoopsvoorwaarden hebt genomen en de knop “bestellen met betalingsverplichting” hebt aangeklikt. Totdat u deze knop hebt aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling te allen tijde wijzigen en verbeteren.

2. Nadat u uw bestelling hebt geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. In deze ontvangstbevestiging zijn de gegevens van uw bestelling en ook deze algemene voorwaarden nogmaals vermeld. Voor zover u niet reeds in het kader van de bestelprocedure de gegevens van uw bestelling en deze algemene voorwaarden hebt afgedrukt en/of elders hebt opgeslagen, raden wij u aan deze e-mail af te drukken en op te slaan. Onzerzijds vindt geen opslag plaats. Door de ontvangstbevestiging komt geen koopovereenkomst tot stand; de ontvangstbevestiging toont enkel dat uw bestelling bij ons is binnengekomen.

3. Wij behouden ons het recht voor uw bestelling al dan niet te aanvaarden: wij zijn niet tot het sluiten van een overeenkomst verplicht. Wij aanvaarden uw bestelling slechts door verzending van de bestelde producten aan het door u aangegeven adres of de door u aangegeven vestiging van C&A België. U ontvangt hiervan bericht middels afzonderlijke e-mail. Wij aanvaarden geen bestellingen van minderjarigen van jonger dan 18 jaar Wij vestigen uw aandacht op het gegeven dat C&A België een van C&A Mode GmbH & Co. KG onderscheiden onderneming is.

Fair Use-richtlijn: Een voorwaarde voor het kunnen aanbieden van de goede prijs-kwaliteitverhouding waar C&A zo om bekendstaat is onze slanke kostenstructuur. Daarbij speelt het aantal retouren een grote rol, omdat veel retourzendingen niet alleen een grote impact hebben op het milieu, maar ook tot hoge kosten voor ons leiden. Om deze kosten te compenseren zouden we onze prijzen moeten verhogen, wat niet eerlijk is tegenover klanten die weinig tot helemaal niets retourneren. Daarom registreert ons systeem hoe vaak klanten gebruikmaken van ons genereuze retourbeleid en op basis daarvan behouden we ons het recht voor om klanten die buitensporig veel retourneren uit te sluiten van toekomstige aankopen. De Fair Use-richtlijn helpt ons jouw online shopbelevenis zo leuk en goedkoop mogelijk te maken. Om die reden proberen we misbruik van onze diensten en gedrag dat een negatieve impact heeft op andere klanten, ons bedrijf en het milieu te beperken.

4. De minimale waarde van uw bestelling is 15 €, wij kunnen met andere woorden bestellingen onder dit bedrag niet uitvoeren.

§ 3 Beschikbaarheid en levertijd van producten

1. Is één of zijn meerdere van de door u bestelde producten op het tijdstip van uw bestelling niet meer leverbaar, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel af te wijzen. Wij zullen u dienaangaande onverwijld per e-mail berichten.

2. Is het door u bestelde product of zijn de door u bestelde producten beschikbaar, dan bedraagt de tijd tot aan de levering op het door u aangegeven adres ongeveer 3 tot 5 werkdagen, of in de door u aangegeven C&A winkel met Click & Collect ongeveer 5 tot 8 werkdagen na binnenkomst van uw bestelling.

3. De bezorging vindt alleen plaats binnen België.

§ 4 Prijs

1. In alle prijzen die voor producten in de webwinkel, is telkens de geldende wettelijke omzetbelasting (BTW) inbegrepen.

De aanbiedingen en prijzen gebezigd door de webwinkel van C&A zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt.

2. Wij berekenen voor iedere thuislevering € 4,95 verzendkosten aan. Verzending naar een C&A filiaal is gratis vanaf 19 €.

§ 5 Betalingsmogelijkheden

1. U kunt bij de betaling tussen verschillende betalingswijzen kiezen:

- betaling middels kredietkaart (Visa, MasterCard, American Express)

- betaling middels PayPal (de gegevens van uw bank- of kredietkaarten worden door PayPal gehouden)

- betaling middels vooruitbetalen (Overschrijving per bank)

- betaling middels Bancontact

- betaling middels factuur (betaling achteraf)

2. Denkt u eraan dat op grond van uw met banken en andere kredietinstellingen gesloten overeenkomsten bijkomende kosten voor overmakingen, aanhouden van een bankrekening enz. voor u kunnen ontstaan.

3. Wij behouden ons het recht voor het gebruik van de bovengenoemde betalingswijzen per individu te beperken tot één of meer betalingswijzen.

4. Indien u voor betaling door middel van een factuur betaalt, dient u deze binnen 30 dagen na ontvangst van de producten te voldoen.

5. In geval van niet tijdige betaling is de consument contractueel rente over het te betalen bedrag verschuldigd. Tevens wordt het door de consument verschuldigde bedrag bij niet tijdige betaling vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Deze kosten worden 30 dagen na de ingebrekestelling in rekening gebracht.

§ 6 Waarborg en aansprakelijkheid

1. De door u ontvangen producten zijn door de wettelijke waarborgen gedekt, en de artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek zijn onverkort van toepassing.

2. Niettegenstaande wat voorafgaat, zal u geen aanspraak op enige waarborg kunnen maken:

- voor normale slijtage van het betrokken product,
- indien het betrokken product werd gewijzigd of hersteld,
- indien de originele factuur van het betrokken product niet kan worden voorgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt,
- bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het betrokken product, of
- bij beschadiging van het betrokken product door uw opzet of nalatigheid.

3. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van webstekken van derden waarnaar wij middels deze webstek koppelen.

§ 7 Rechten van intellectuele eigendom en handelsmerken

De door ons uitgebate webstek alsmede de gehele inhoud ervan, in het bijzonder teksten, foto’s, afbeeldingen, grafische voorstellingen, drukken, textieldesigns, films, presentaties, geluid, illustraties en eventuele programmatuur alsmede alle merken en/of modellen, in het bijzonder rechten van intellectuele eigendom, naam- en beeldrechten, merken en/of geregistreerde respectievelijk niet geregistreerde modellen, zijn alle door industriële eigendomsrechten tegen onrechtmatig gebruik beschermd. Voor ieder gebruik behalve het uitzoeken en kopen van een product is vooraf schriftelijke toestemming vereist van ons of, indien de desbetreffende rechten ons niet toebehoren, van de rechthebbende.

§ 8 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag (CISG).

§ 9 Kennisgeving betreffende telefoonkosten

Wanneer u ons telefonisch contacteert worden u de kosten van een gewoon telefoongesprek aangerekend, overeenkomstig uw telefoonabonnement, zonder verdere kosten.

§ 10 Herroepingsrecht en -kennisgeving

1. Wettelijk herroepingsrecht en -kennisgeving

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons C&A Mode GmbH & Co. KG, Postfach 210 110, 46268 Dorsten, Duitsland, telefoonnummer 02 412 72 30, E-mail: klantendienst@shop-c-and-a.com, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

2. Wanneer u de geleverde waren binnen de termijn voor herroeping terugzendt zonder uitdrukkelijk herroeping, zullen wij de overeenkomst desalniettemin als herroepen beschouwen en zullen wij de terugzending zoals voormeld afhandelen.

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen aan C&A Mode GmbH & Co. KG, Postfach 210 110, 46268 Dorsten, Duitsland, E-mail: klantendienst@shop-c-and-a.com:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
Naam/Namen consument(en)
Adres consument(en)
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
Datum
(*)Doorhalen wat niet van toepassing is.

§ 11 Beslechting consumentengeschillen

C&A Mode GmbH & Co. KG is principieel niet bereid en verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Stand 07.08.2023

Wist je al? Nieuwe members krijgen een 10% welkomstbonus*

Word nu member voor speciale voordelen en aanbiedingen!

Word nu member

*Onze welkomstbonus is 30 dagen geldig en kan eenmalig worden gebruikt in een van onze winkels in België, ofwel in online C&A-shop, ofwel in onze app. Het kan niet worden gecombineerd met andere C&A for you aanbiedingen en kortingen. Ga voor informatie over de voorwaarden van ons klantprogramma naar www.c-and-a.com/be/nl/shop/foryou#termsconditions

PaypalBancontactFactuurBpost C&A Filial