Pomoc poszkodowanym – budka ratownika na plaży.

Pomoc poszkodowanym w nagłych wypadkach – wolontariat w ratownictwie

Pomoc osobom potrzebującym w nagłych wypadkach to ważne i odpowiedzialne zadanie. Wolontariat w służbach ratowniczych polaga na udzielaniu pomocy w krytycznych sytuacjach zagrożenia życia. To dla wielu osób praca oferująca dużo satysfakcji i poczucia spełnienia, z którą mocno się identyfikują.

Jednak chcąc odbywać wolontariat w ratownictwie, musisz spełniać podstawowe kwalifikacje i przejść kilka niezbędnych kursów. W końcu przydzielone ci zadania będą bardzo odpowiedzialne i może od nich zależeć ludzkie życie. W tym artykule omawiamy, jakie wymagania musisz spełnić, by odbyć wolontariat w ratownictwie wodnym, górskim i medycznym.

Jaka służ­ba ra­tow­ni­cza pa­su­je do mnie?

Ratownictwo obejmuje wiele dziedzin i specjalnych organizacji, które reagują w razie różnych zagrożeń. Ratownicy udzielają pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, zanim dana osoba trafi do szpitala. Pomagają podczas wypadków na lądzie, w wodzie i w górach, w razie zranień, zatruć oraz w innych sytuacjach, w których ludzkie życie jest narażone na niebezpieczeństwo. Istnieje wiele rodzajów służb ratowniczych:

 • ratownictwo medyczne

 • ratownictwo wodne

 • ratownictwo wysokościowe

 • ratownictwo techniczne

 • ratownictwo chemiczno-ekologiczne

 • działania poszukiwawczo-ratownicze

Do pracy w wielu z tych służb niezbędne jest specjalistyczne wyszkolenie, jednak w niektórych obszarach ogromnie przydaje się wsparcie wolontariuszy. Jeśli chcesz dołączyć do ich grona, dowiedz się, jakie wymagania musisz spełnić. Zazwyczaj wystarczy odbyć podstawowe szkolenia, by móc dołączyć do zespołu.

Znajdź pa­su­ją­cą służ­bę ra­tow­ni­czą

Każda ze służb ratowniczych ma jeden główny cel: nieść pomoc w momentach, gdy ludzkie życie jest zagrożone. W zależności od organizacji możesz zaangażować się w różne obszary wolontariatu:

 • Jeśli chcesz odbyć wolontariat w ratownictwie medycznym, twoim głównym zadaniem będzie zabezpieczanie imprez masowych, jak mecze, koncerty i festiwale. Twoim zadaniem będzie udzielanie pierwszej pomocy oraz odciążenie ratowników i lekarzy.

 • Ratownictwo wodne czuwa nad bezpieczeństwem nad wodą – niezależnie od tego czy to jezioro, morze, rzeka czy akwen znajdujący się w parku narodowym. Ponadto WOPR zajmuje się m.in.: kształceniem ratowników, organizowaniem kursów pierwszej pomocy oraz kształtowaniem postaw społecznych u osób wypoczywających nad wodą poprzez propagowanie odpowiedzialnego zachowania podczas wypoczynku.

 • Nad bezpieczeństwem osób znajdujących się w górach czuwają ratowniczki i ratownicy górscy. Do ich zadań należy pomoc w nagłych wypadkach, poszukiwanie i ratowanie osób, które zgubiły się w górach oraz edukacja turystów, jak sprawić, by wypad w góry był bezpieczny.

Jak wy­brać pa­su­ją­cy do mnie wo­lon­ta­riat w ra­tow­nic­twie?

To, w jakiej służbie ratowniczej podejmiesz wolontariat, zależy od wielu czynników np. miejsca zamieszkania, twojej dyspozycyjności i posiadanych umiejętności:

 • Jakie organizacje ratunkowe działają w twojej miejscowości?

 • Jakiej pomocy potrzebują?

 • Jakie kursy i umiejętności należy posiadać, by móc zostać wolontariuszem w służbach ratunkowych?

 • Czy masz wystarczającą ilość czasu na tak odpowiedzialną pracę?

 • Czy twoja sytuacja materialna pozwala na odbycie dodatkowych szkoleń?

Może okazać się, że niektóre z umiejętności wymaganych do tego, by zostać wolontariuszką lub wolontariuszem w ratownictwie masz już w kieszeni (np. Kwalifikowany Kurs Pierwszej Pomocy, Prawo Jazdy, czy odpowiednie umiejętności pływackie lub narciarskie). One na pewno ułatwią i przyspieszą twój proces aplikacji. Niezbędne jednak będzie odbycie uzupełniających kursów i szkoleń, z którymi często wiążą się dodatkowe koszty. Jeśli pragniesz odbyć wolontariat w ratownictwie, weź pod lupę swoją sytuację finansową i oszacuj, czy stać cię na dokształcanie.

Wskazówka

Wolontariat w służbach ratunkowych w Polsce wymaga wielu dodatkowych kursów i kwalifikacji. Jest to bardzo wymagająca forma pracy na rzecz innych, zapewnia jednak dużo satysfakcji z pomocy w ratowaniu ludzkiego życia. To bardzo odpowiedzialny i honorowy wolontariat.

Ratownictwo wodne: ratowniczka wolontariuszka na basenie.

Jak odbyć wolontariat w ratownictwie wodnym?

Głównym zadaniem ratowników wodnych jest zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach. Wykonują oni jednak też szereg innych odpowiedzialnych i ważnych zadań. Należą do nich między innymi:

 • prowadzenie lekcji nauki pływania

 • edukacja na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą

 • pomoc w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych

 • prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy

 • promocja kultury fizycznej i sportu

 • prowadzenie szkoleń dla niższych stopniem ratowników.

Istnieją trzy stopnie ratownicze:

 • Młodszy ratownik WOPR: może pracować na pływalniach, kąpieliskach i śródlądowych zbiornikach wodnych tylko pod nadzorem ratowników starszych stopniem. Liczba młodszych ratowników WOPR na kąpielisku nie może być większa niż ratowników WOPR i ratowników wodnych razem. Praca młodszych ratowników WOPR jest w pełni wolontaryjna.

 • Ratownik WOPR – ma takie same kompetencje jak młodszy ratownik WOPR, ale może dodatkowo prowadzić podstawowe szkolenia. Również pracuje pod nadzorem i ma tylko częściowe prawo do pracy zarobkowej.

 • Ratownik wodny pływalni, śródlądowy, morski – tutaj niezbędne jest zaliczenie Kwalifikowanego Kursu Pierwszej Pomocy oraz kursu na ratownika wodnego. Dodatkowo trzeba posiadać inne umiejętności przydatne na wodzie, jak np. kurs na płetwonurka albo sterownika motorowodnego. Te osoby mogą pracować zarobkowo jako ratownicy.

Każdy ze stopni należy zdobyć poprzez ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu. Koszty szkoleń zazwyczaj są pokrywane przez kursantów. Czasami jednak samorządy oferują pewne dotacje. Dzieje się tak szczególnie przed wakacjami, gdy brakuje rąk do pracy, dlatego też warto jest wtedy rozglądać się za ofertami dofinansowań.

Dokładne wymagania, co do kandydatów na wolontariuszy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Rachunkowego, można znaleźć w lokalnych jednostkach.

Bez członkostwa w WOPR lub innej jednostce uprawnionej do przeprowadzania zadań ratowniczych nie da się być ratownikiem wodnym. Dlatego też, jeśli masz któryś z wyżej wymienionych stopni ratowniczych, upewnij się, że twoja lokalna jednostka ma uprawnienia do działań ratowniczych. Większość ratowników wodnych otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę. Jednak wiele lokalnych stowarzyszeń nie zawsze ma budżet na pełnoetatowe stanowiska i chętnie przyjmuje wolontariuszy z uprawnieniami, by zapewnić bezpieczeństwo na swoich akwenach.

Po­moc po­trze­bu­ją­cym w ra­tow­nic­twie gór­skim

Ratownictwo górskie i narciarskie to niezwykle odpowiedzialne zadanie, wymaga ono od kandydatów i kandydatek nie tylko miłości i pasji do gór, ale także znajomości szlaków i znakomitej sprawności fizycznej. W końcu chodzi tu o udzielanie pomocy podczas wypadków na trudnym terenie. Oto ogólna lista wymagań, by zostać ratownikiem lub ratowniczką w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym:

 • ukończone 18 i nie więcej niż 35 lat

 • miejsce zamieszkania na terenie, w którym działa lokalna jednostka GOPR lub TOPR

 • rekomendacja dwóch członków GOPR lub TOPR

 • znakomita znajomość gór

 • bardzo dobre umiejętności narciarskie (kurs kwalifikacyjny)

 • wiedza z zakresu podstawowego kursu pierwszej pomocy

Ratownictwo górskie: ratownicy podczas akcji w górach.

Ostatnie trzy warunki są sprawdzane podczas egzaminu w lokalnej grupie działania przed przyjęciem kandydatów. Zazwyczaj należy wykazać się sprawnością podczas wspinaczki lub przejścia określonego odcinka trasy. W okresie zimowym testowana jest również umiejętność jazdy na nartach.

Każda z jednostek może dodatkowo rozszerzyć wymagania, po to by zapewnić maksymalną skuteczność akcji ratunkowych prowadzonych na swoim terenie. Po spełnieniu tych warunków zostaje się kandydatem na ratownika. W czasie stażu kandydackiego (minimum 2-letniego) należy dodatkowo odbyć co najmniej 120 godzin dyżurów ratowniczych rocznie i regularnie brać udział w kursach doszkalających. Dopiero po tym czasie i trudnym egzaminie staniesz się pełnoprawnym ratownikiem górskim.

Za­da­nia ra­tow­ni­ków i ra­tow­ni­czek gór­skich

Do głównych zadań ratowników i ratowniczek górskich należą między innymi:

 • akcje poszukiwawcze w górach

 • akcje ratownicze na szlakach

 • akcje ratownicze na stokach

 • edukacja w zakresie bezpieczeństwa w górach

 • ogłaszanie stopni zagrożenia

Ratownictwo górskie to bardzo wymagające i odpowiedzialne zajęcie, oferuje ono jednak dużo satysfakcji z pomocy poszkodowanym. Jeśli spełniasz powyższe wymagania i pragniesz nieść pomoc osobom potrzebującym, to nawiąż kontakt z lokalną grupą i włącz się w jej działania. Na pewno poznasz tam druhów na całe życie.

Wolontariat w ratownictwie medycznych: dwójka wolontariuszy podczas meczu piłki nożnej.

Wolontariat w ratownictwie medycznym

Do wolontariatu w ratownictwie medycznym należy posiadać pewne cechy charakteru i umiejętności społeczne, które umożliwiają służbom ratunkowym dobrą pracę zespołową oraz odpowiednie podejście do pacjentów, należą do nich:

 • empatia

 • poczucie odpowiedzialności

 • staranność

 • umiejętność pracy zespołowej

 • odporność na stres

 • umiejętność radzenie sobie w trudnych sytuacjach

Poza tymi cechami, ważna jest też ogólna kondycja psychiczna wolontariusza lub wolontariuszki. To zajęcie jest wymagające, dlatego też jest istotne by samemu być w dobrej formie, a dopiero później nieść pomoc innym.

Jak moż­na od­być wo­lon­ta­riat w ra­tow­nic­twie me­dycz­nym?

Jeśli pragniesz odbyć wolontariat w ratownictwie medycznym, a nie masz wykształcenia kierunkowego, to musisz zapisać się do organizacji, w ramach której działają grupy ratownicze. Może być to np. Polski Czerwony Krzyż lub Maltańska Służba Medyczna. Wiele z lokalnych grup działania, poza kursami pierwszej pomocy i ćwiczeniami ratowniczymi, zabezpiecza lokalne imprezy masowe i wydarzenia sportowe.

Będąc w jednej z tych grup ratowniczych, możesz również odbyć Kwalifikowany Kurs Pierwszej Pomocy (który trwa 66 godzin). Po nim możesz udzielać takiej samej pomocy w nagłych wypadkach, tak jak np. strażacy OSP. Czasami również wolontariusze delegowani są do pomocy na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, zależy to jednak od lokalnej jednostki.

Wskazówka

Wiele grup ratunkowych oferuje udział w podstawowych i Kwalifikowanych Kursach Pierwszej Pomocy. Jeśli nie masz jeszcze pewności czy wolontariat w ratownictwie jest dla ciebie, możesz zacząć od zapisania się na kurs. Zdobyte umiejętności sprawią, że będziesz w stanie pomóc potrzebującym w razie nagłych wypadków.

W jaki spo­sób mło­dzież może po­ma­gać po­szko­do­wa­nym?

Wiele młodych osób pragnie pomagać osobom w potrzebie. Ratownictwo to bardzo odpowiedzialne zajęcie, dlatego też wiele wolontariatów w tym obszarze przeznaczonych jest głównie dla osób pełnoletnich.

Wyjątkiem jest tutaj ratownictwo wodne: młodzież pragnąca zdobyć stopień młodszego ratownika WOPR może uzyskać go już po ukończeniu 12 roku życia. Natomiast po ukończeniu 16 roku życia można zgłosić się na kurs i zostać ratownikiem lub ratowniczką WOPR.

Młodzież może także odbyć kurs pierwszej pomocy w nagłych wypadkach lub włączyć się w prace wyżej wymienionych organizacji ratunkowych. Wystarczy skontaktować się z lokalną grupą i zapytać o to, w jakim zakresie niezbędna jest pomoc.

Pod­su­mo­wa­nie: po­moc po­trze­bu­ją­cym w na­głych wy­pad­kach to ho­no­ro­we za­ję­cie

Wolontariat w ratownictwie dla wielu osób wynika z potrzeby serca, by pomóc potrzebującym w nagłych wypadkach. Jeśli chcesz zaoferować swój czas ratownictwu wodnemu, górskiemu lub medycznemu, to musisz przejść szereg kursów i zdobyć dużo doświadczenia. Zdobyta wiedza przyda ci się jednak w wielu momentach życia, a satysfakcja z robienia czegoś pożytecznego dla społeczeństwa będzie bardzo duża. Zacznij poszukiwania od lokalnych grup ratowniczych, dowiedz się, gdzie najbardziej potrzeba rąk to pracy i jakie wymagania stawiane są kandydatom.

Od­kryj wię­cej ar­ty­ku­łów:

______________________________________________

Źródła:

https://www.gov.pl/web/mswia/ratownictwo-wodne

(dostęp 06.03.2022)

https://woprwielkopolska.pl/organizacja/nasza-misja/

(dostęp 06.03.2022)

https://www.naszwopr.pl/2019/02/11/ratownik-wopr-a-ratownik-wodny/

(dostęp 06.03.2022)

http://www.wopr.pl/component/content/article/375-stopnie-ratownicze

(dostęp 06.03.2022)

http://www.dolnoslaskiewopr.pl/index.php?todo=9875

(dostęp 06.03.2022)

https://www.topr.pl/images/dokumenty/Zarzadzenie_okreslajace_szczegolowe_zasady_przyjecia_w_poczet_czlonkow_TOPR_czerwiec2020.pdf

(dostęp 06.03.2022)

https://www.gopr.pl/poradnik/jak-zostac-ratownikiem-gopr

(dostęp 06.03.2022)

https://www.gov.pl/web/mswia/ratownictwo-gorskie

(dostęp 06.03.2022)

http://www.augustowskiewopr.pl/szkolenia-i-kursy/

(dostęp 06.03.2022)

Źródła zdjęć:

iStock.com/Wojciech Kozielczyk

iStock.com/BikejBarakus

iStock.com/wundervisuals

iStock.com/NicolasMcComber

iStock.com/majorosl

10% rabatu*
Zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj 10% rabatu na następne zakupy.

warningPodaj ważny adres e-mail.