Finansowanie nauki: młoda kobieta szuka dla siebie odpowiedniego kredytu studenckiego.

Finansowanie nauki: jak dzięki pracy, stypendiom dla studentów lub kredytom utrzymać się na studiach*

Studia to często przepustka do wymarzonej kariery. Aby sobie na nie pozwolić, trzeba niekiedy postarać się o ich dodatkowe finansowanie. Na szczęście istnieje wiele sposobów na zdobycie potrzebnych środków. Można na przykład skorzystać z różnego rodzaju pożyczek lub stypendiów dla studentów. Przed podjęciem decyzji, warto dokładnie przeanalizować wszystkie oferty, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że wybierzesz właściwą. W tym artykule dowiesz się, w jaki sposób sfinansować studia i jakie możliwości finansowania są dla ciebie.

Stypendia socjalne: środki finansowe dla osób w złej sytuacji materialnej

Pomimo stale rosnącej stopy życia w Polsce, ciągle gro osób znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i potrzebuje pomocy finansowej ze strony państwa. Dzięki takim środkom można na przykład opłacić koszty nauki i pokryć wiele innych związanych z nią wydatków. Są to między innymi opłaty, które pojawiają się w naszym życiu codziennym, czyli koszty wynajmu mieszkania, jedzenia, transportu, a także ubrań. Wysokość stypendium socjalnego jest obliczana indywidualnie. Pod uwagę brana jest zarówno twoja sytuacja materialna, jak i zasoby finansowe twoich rodziców. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w Twojej rodzinie, która uprawnia do ubiegania się o to stypendium, określa rektor w porozumieniu z samorządem studenckim. Np. na Uniwersytecie Warszawskim, maksymalna kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy (studenta) uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023 wynosi obecnie 1294 zł. Natomiast łączna miesięczna kwota wszystkich stypendiów nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora, czyli obecnie 2739,80 zł.

Ausrufezeichen: Jeśli prowadzisz samodzielne gospodarstwo domowe, możesz składać wnioski bez dokumentowania dochodów innych osób z twojej rodziny.

Prawo do świadczeń pieniężnych mają osoby i rodziny, których dochód nie przekracza określonego w przepisach kryterium dochodowego. Jeśli dotyczy to też ciebie, masz obowiązek przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny. Dokument ten musi być aktualny, aby stanowił dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli nie dołączysz takiego zaświadczenia, rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna mają obowiązek odmówić ci przyznania stypendium socjalnego.

Dokonując tej oceny należy mieć m.in. na względzie, że dochód na osobę w rodzinie studenta lub studentki ustalany jest na podstawie jego przychodów, zarobków małżonka, dochodów rodziców lub opiekunów prawnych oraz majątku osób będących na utrzymaniu którychś z wymienionych. Katalog ten znajduje się w art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Student i członkowie jego rodziny mogą posiadać środki na utrzymanie nie uwzględniane w tym katalogu i nie wpływające na wysokość stypendium socjalnego (np. kredyt studencki). Ponadto beneficjent ma prawo być utrzymywany przez osoby spoza rodziny. Na niekorzyść należy jednak zauważyć, że stypendium socjalne stanowi dochód rodziny w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, a zatem otrzymanie tej formy wsparcia może ograniczyć studentowi możliwość wnioskowania o inne świadczenie z pomocy społecznej.

W przypadku osób niepełnosprawnych, występują dodatkowe sposoby finansowania, rządzące się odrębnymi kryteriami w ich przyznawaniu.

Stypendium naukowe: dodatkowa motywacja dla najbardziej uzdolnionych uczniów

Stypendium naukowe to pewnego rodzaju inwestycja darczyńcy w twoją przyszłość. W trakcie studiów otrzymujesz nie tylko dofinansowanie, ale również szereg innych korzyści w postaci spotkań lub wykładów, które mogą być doskonałym sposobem na nawiązanie nowych, cennych kontaktów. Nie musisz się też martwić o zwrot tych środków, gdyż nie są one żadną formą pożyczki. Kryteria przyznawania takich stypendiów są różne, ale z reguły dodatkowe pieniądze przysługują słuchaczom studiów dziennych.

Najważniejszym kryterium są oczywiście wyniki osiągane podczas nauki. To właśnie najwybitniejsi studenci i studentki mogą cieszyć się ze stypendiów naukowych. To nie znaczy jednak, że na każdym kierunku wymagane są same piątki. W zależności od kierunku, średnia ocen wymagana do przyznania dofinansowania może być inna. W niektórych przypadkach równie ważną rolę co oceny odgrywa zaangażowanie społeczne. Nie bez znaczenia jest również system wartości, którym się kierujesz. Może się okazać, że jednostka przyznająca stypendium promuje konkretne postawy społeczne i wymaga tego samego od swoich beneficjentów.

Stypendia naukowe fundowane przez prywatnych darczyńców przyznawane są zazwyczaj na cały okres studiów. Natomiast uczelnie i inne państwowe instytucje robią to co semestr lub co roku. Obecnie prywatne inicjatywy tego typu zyskują na znaczeniu. Warto więc zapoznać się z listą dostępnych świadczeń, gdyż co roku ich przybywa.

Pomoc finansowa dla studentów: para sprawdza różne możliwości finansowania studiów.

Wsparcie finansowe dla studentów – różne możliwości w zależności od regionu

Pomoc finansowa dla studentów może się różnić w zależności od województwa. Każde z nich ma swoje własne programy wsparcia, które oferują różne rodzaje stypendiów, becikowe, dotacje na zakup podręczników, bilety miesięczne czy wsparcie dla studentów niepełnosprawnych.

Ponadto, w niektórych regionach istnieją programy zapewniające darmowe lub tańsze noclegi w akademikach lub domach studenckich. Organizowane są również konkursy stypendialne, które pozwalają na zdobycie dodatkowych funduszy na pokrycie kosztów związanych z edukacją.

Warto pamiętać, że warunki przyznawania wsparcia finansowego dla studentów oraz jego wysokość mogą się różnić. Dlatego warto zapoznać się ze wszystkimi ofertami i wybrać najlepszą opcję dla siebie. Duży wybór znajdziesz na stronie mojestypendium.pl.

Rządowe dofinansowanie dla najwybitniejszych studentów i studentek: stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Studenci mogą liczyć na dofinansowanie swojej edukacji ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki. W roku akademickim 2021/2022 zgłoszonych zostało 2715 wniosków, na podstawie których przyznano 753 stypendia. Warunkiem, który musisz spełnić starając się o to wsparcie jest:

 • posiadanie znaczących osiągnięć naukowych lub artystycznych związanych ze swoim kierunkiem studiów


lub

 • osiągnięcie wybitnych wyników sportowych.

O przyznaniu stypendium naukowego decyduje zespół osób, wyłonionych spośród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców. Na podstawie indywidualnych protokołów eksperci oceniają zgłoszone wnioski i wyłaniają laureatów. Wysokość przyznawanych przez nich stypendiów nie jest określona w przepisach oświatowych. Minister Edukacji i Nauki ogłasza co roku na stronie internetowej ministerstwa liczbę stypendiów oraz ich wysokość. Dofinansowanie takie wynosi obecnie maksymalnie 17 000 zł i ma postać jednorazowej nagrody.

Wyróżnienie przez władze uczelni: Stypendium Rektora

Możesz otrzymać stypendium rektora, jeśli osiągnąłeś wyróżniające wyniki w nauce, masz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium Rektora przysługuje bezwzględnie studentom przyjętym na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy:

 • Są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego;

 • Są medalistami współzawodnictwa sportowego o tytuł co najmniej Mistrza Polski w danym sporcie;

 • Złożyli stosowny wniosek.

Stypendium Rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Przy ustalaniu tej liczby nie uwzględnia się studentów otrzymujących stypendium rektora na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.

Dofinansowanie ze środków prywatnych: przykłady

Na zachodzie Europy i w USA dominują prywatne stypendia, przyznawane przez podmioty gospodarcze i indywidualnych darczyńców, chcących wspierać rozwój wybitnej młodzieży. Także w Polsce można bez trudu znaleźć takie inicjatywy. Aby ułatwić poszukiwania, postanowiliśmy wymienić kilka z nich:

Indeks Start2star

Przykładem prywatnego stypendium może być projekt „Indeks Start2star”, który jest programem finansowanym w całości przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich, a jego realizacja odbywa się we współpracy z Fundacją 2065 im. Lesława A. Pagi.

Jako stypendysta otrzymujesz:

 • 1600 zł miesięcznie przez cały, regulaminowy okres studiów

Program obejmuje Wsparcie dla wybitnie uzdolnionych maturzystów z niezamożnych rodzin, którzy kontynuują naukę na najlepszych uczelniach w Polsce. Uczestnicy projektu zobowiązują się do przepracowania w Polsce, po studiach, przez okres co najmniej pięciu lat.

Joseph Conrad Fellowship

To kompleksowy program stypendialny. Skierowany przede wszystkim do studentów oraz młodych naukowców i twórców (do 35 roku życia). Oferta programowa została stworzona z myślą o osobach zainteresowanych szeroko pojętą humanistyką, którym nie jest obcy postulat łączenia ze sobą różnych dyscyplin naukowych.

Będąc uczestnikiem lub uczestniczką Joseph Conrad Fellowship możesz liczyć na:

 • comiesięczne stypendium w wysokości 1200 zł brutto

 • kontakt z najważniejszymi przedstawicieli świata kultury i nauki

 • zdobycie wiedzy z kilku dziedzin, a tym samym poszerzanie umiejętności i horyzontów

Program skierowany jest do wszystkich studentów oraz doktorantów i ma charakter ogólnopolski.

Stypendium PRYMUSI

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juziona przyznaje stypendia naukowe osobom o wyjątkowych uzdolnieniach – w zakresie przedmiotów technicznych i technologicznych, pochodzącym z rodzin o niskich dochodach.

W roku akademickim 2021/2022 fundacja oferowała 3 stypendia:

 • każdy z ze stypendystów mógł liczyć na roczne wsparcie w łącznej wysokości 15 000 zł, wypłacanych w 10 równych ratach.

Stypendium naukowe przyznawane jest na pierwszy rok studiów, na okres jednego roku akademickiego z możliwością jego przedłużenia na kolejne lata; warunkiem jednak jego kontynuowania jest uzyskanie przez stypendystę średnich wyników akademickich na poziomie najwyższym na danej uczelni lub o jeden stopień niższym.

Stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego: przykłady

Podobnie jak w przypadku fundatorów prywatnych, tak i na poziomie samorządów lokalnych można szukać dodatkowych środków na sfinansowanie swojej nauki.

Stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdynia

Za przykład posłużyć może wsparcie finansowe Prezydenta Miasta Gdyni. Jest ono indywidualnym wyróżnieniem przyznawanym studentom, których zainteresowania wykraczają poza program studiów oraz którzy mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi, potwierdzonymi średnią ocen co najmniej 3,6 i nie przebywają na urlopie dziekańskim oraz spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • biorą udział w projektach, grantach albo programach naukowych lub popularyzatorskich;

 • pobierają naukę na kilku uczelniach lub kierunkach;

 • czynnie uczestniczą w konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych;

 • posiadają zgłoszenia patentowe lub uzyskane patenty.

Stypendia przyznawane są przez Prezydenta Miasta Gdyni w terminie do dnia 15 listopada danego roku na podstawie propozycji Komisji Stypendialnej. Ustanawia się 10 jednorazowych stypendiów w maksymalnej wysokości 3500zł każde.

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Studenci wielkopolskich uczelni również mają szansę na stypendia naukowe ufundowane przez lokalne władze. W tym wypadku beneficjentami są przede wszystkim osoby osiągające sukcesy na różnego rodzaju konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Liczą się także studenci, którzy mają na swoim koncie publikacje naukowe, wynalazki oraz działalność w kole naukowym.

Ustanawia się trzy stopnie stypendium:

 • stypendium naukowe pierwszego stopnia,

 • stypendium naukowe drugiego stopnia,

 • stypendium naukowe trzeciego stopnia.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo w roku akademickim ze środków zabezpieczonych w budżecie województwa wielkopolskiego. Jego maksymalna wysokość wynosi 6 000 zł.

Finansowanie nauki: studentka radzi się koleżanki w sprawie kredytu studenckiego.

Kredyt studencki – szybki i łatwy dostęp do środków finansowych na podjęcie dalszej nauki

Kredyt studencki to pożyczka, dzięki której sfinansujesz swoją edukację i związane z nią koszty utrzymania. Przyznawany jest na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok. Można się o niego starać niezależnie od otrzymywanych świadczeń stypendialnych – wystarczy, że miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student może otrzymywać kredyt przez cały okres studiów.

są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.

W porównaniu do stypendiów, udzielenie kredytu nie jest zależne od osiąganych wyników w nauce, jednak bardzo dobre oceny mogą doprowadzić do obniżenia spłaty o połowę. Należy również pamiętać, że:

 • O kredyt może starać się student do ukończenia 30 roku życia lub doktorant, który nie skończył 35 lat;

 • Wniosek może składać także osoba dopiero ubiegająca się o studia;

 • Żaden bank nie wymaga od kredytobiorców rozliczania się z tego, na co przeznaczyli pożyczone środki ani jaki kierunek studiów wybrali.

Warto również zwrócić uwagę na szczegóły oferty danego banku, gdyż „Kredyt dla studenta” a kredyt studencki to dwie zupełnie różne oferty.

Aktualnie obsługą kredytów studenckich zajmuje się kilka banków w Polsce. O pożyczkę na preferencyjnych warunkach starać można się w następujących instytucjach:

 • PKO Bank Polski S.A.,

 • Bank PEKAO S.A.,

 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),

 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Wiele osób nie bierze pod uwagę kredytu studenckiego, gdyż obawia się, że może mieć później trudności z jego spłatą. Sytuacja na rynku pracy jest niepewna, co może odstraszać przed braniem pożyczki. Jednak warto rozważyć, że rozpoczęcie spłaty następuje dopiero dwa lata od ukończenia studiów. Masz więc wystarczająco dużo czasu na podjęcie pracy i ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej. Sama spłata kredytu odbywa się na bardzo korzystnych warunkach finansowych – obowiązują bardzo niskie odsetki oraz spłata rozłożona na okres dwukrotności pobierania kredytu.

Istnieją też dodatkowe ułatwienia w przypadku trudności finansowych beneficjenta. W razie problemów ze spłatą kredytu przewidziane są mechanizmy odraczające płatność lub zmniejszające wysokość miesięcznej raty. Natomiast jeśli trudna sytuacja życiowa będzie się utrzymywać, wówczas Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może umorzyć kredyt częściowo, a w szczególnych przypadkach nawet w całości.

Wskazówka

Kredyt studencki jest udzielany przez banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.

Praca dla studenta i studentki: jak zadbać o zwiększenie swojego budżetu

Jeśli nie chcesz brać kredytu, a stypendium jest poza twoim zasięgiem, zastanów się nad podjęciem pierwszej pracy już w trakcie trwania studiów. Dzięki temu nie tylko utrzymasz się, ale zdobędziesz również cenne doświadczenie. Poza tym, zatrudnienie ciebie może okazać się również dla pracodawcy lukratywnym rozwiązaniem. Większość ekspertów w tej dziedzinie wymienia co najmniej trzy korzystne kwestie dla przedsiębiorcy:

Mniejsze koszty zatrudnienia studentów

To jedna z najważniejszych korzyści z zatrudnienia studenta przez pracodawcę. Jeśli przedsiębiorca zaoferuje studentowi pracę w ramach umowy zlecenia, nie musi odprowadzać za niego składki ubezpieczeniowej do ZUS, co pozwala na dużą oszczędność. Osoba ucząca się (do 26 roku życia) podlega pod ubezpieczenie społeczne swoich rodziców – dzięki temu obowiązek odprowadzania składek nie spoczywa na pracodawcy. Co więcej, w przypadku umowy zlecenia, pracodawca nie musi płacić za czas urlopu czy choroby, a sama forma zatrudnienia jest prostsza w dokumentacji, co oszczędza pracodawcy czas i pieniądze.

Cechy ludzi młodych: otwartość, kreatywność i znajomość nowych technologii

Studenci to przede wszystkim osoby posiadające świeże pomysły oraz otwartość na nowe rozwiązania. Dzięki temu mogą wnieść do przedsiębiorstwa bardzo wiele korzyści. Co więcej, zazwyczaj szybciej przychodzi im zaznajomienie się z nowymi technologiami, dzięki czemu sprawniej obsługują media społecznościowe oraz chętniej od starszych koleżanek i kolegów wykorzystują programy komputerowe oraz aplikacje. To w dzisiejszych czasach bardzo ważne – niemal niezbędne – umiejętności dobrych pracowników.

Dostosowanie kształcenia pracownika do potrzeb rynku pracy

Nie lada problemem w dzisiejszych czasach jest szybko zmieniający się rynek pracy i rozwój technologii, którymi muszą posługiwać się pracownicy. Częstym zarzutem pracodawców jest niedostosowanie kształcenia do obecnych standardów zawodowych. Zatrudnienie jeszcze nieukształtowanego pracownika może zatem pomóc we właściwym rozwoju jego umiejętności i nakierować go na zmiany, jakie zachodzą w sektorze pracowniczym. Dzięki zatrudnieniu w trakcie nauki unikniesz nie tylko złych nawyków, ale także szybciej wzrośnie twoja wartość na rynku pracy.

Odpłatny staż dla studentów

Odrębną formą zarobkowania mogą być również praktyki studenckie. Na większości kierunków wymagane jest odbycie odpowiedniej ich ilości. Zazwyczaj są one nieodpłatne, ale zdarza się – szczególnie w przypadku specjalistów rozwijających się w poszukiwanych przez pracodawców zawodach – że student może liczyć na wynagrodzenie za swój wkład w rozwój danego przedsiębiorstwa.

Warto w tym miejscu podkreślić subtelną różnicę między praktykami a stażem. Jedne i drugie są często zestawiane ze sobą na równi. Nic w tym dziwnego, w końcu obie formy zatrudnienie pełnią podobną rolę. Z punktu widzenia pracodawcy stanowią one wkład w wykwalifikowanie pracownika, który wejdzie w skład siły roboczej w przyszłości. Zaznaczmy jednak, że staż dotyczy zazwyczaj osób, które są w stanie podjąć pełnowymiarowe zatrudnienie, natomiast praktyki to ogólne rozeznanie się w funkcjonowaniu branży i samego przedsiębiorstwa.

Wskazówka

Dużą popularnością cieszą się także wymiany studenckie w ramach programu Erasmus. Każdy student, który zdecyduje się na taki wyjazd może liczyć na miesięczne wsparcie od 450 do 670 euro, w zależności od kraju, do którego wyjedzie.

Podsumowanie: jak sfinansować studia – od stypendiów studenckich, po pracę dorywczą

Zastanawiasz się skąd wziąć pieniądze na studia? Istnieje wiele opcji wsparcia finansowego dla studentów, dzięki którym opłacisz swoje wykształcenie oraz pozostałe wydatki z nim związane – wszystko zależy od twoich potrzeb i sytuacji osobistej. Możesz otrzymać stypendium socjalne lub naukowe. Niektórzy chętnie sięgają również po bardzo atrakcyjny finansowo kredyt studencki. Jeśli jednak stypendia są poza twoim zasięgiem i masz obawy co do późniejszej spłaty comiesięcznych rat, poszukaj pracy w niepełnym wymiarze godzin. To rozwiązanie zapewni ci nie tylko środki do życia, ale również pierwsze doświadczenia zawodowe, które świetnie będą wyglądać w twoim CV. Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi możliwości finansowania nauki możesz ze spokojną głową rozważyć dalsze ścieżki swej kariery.

Odkryj więcej artykułów:

* Ten poradnik zawiera ogólne informacje na temat orientacji, przygotowania i finansowania studiów, aby ułatwić przyszłym studentom start w życie akademickie. Informacje te nie dotyczą możliwości szkolenia ani opisów stanowisk w C&A.

______________________________________________

Źródła

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-1-stycznia-2023-r-wzrosnie-prog-dochodu-do-stypendium-socjalnego-dla-studentow

(Dostęp 15.03.2023)

https://studia.gov.pl/studenci/stypendia-programy-oraz-konkursy-grantowe/

(Dostęp 15.03.2023)

https://www.prawo.pl/student/na-jaka-pomoc-materialna-moze-liczyc-student,139942.html

(Dostęp 15.03.2023)

https://stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna/stypendium-rektora

(Dostęp 15.03.2023)

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie

(Dostęp 15.03.2023)

https://www.totalmoney.pl/artykuly/8697,kredyty-gotowkowe,kredyt-studencki----ile-kosztuje-kredyt-na-studia,1,1

(Dostęp 15.03.2023)

https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/oszczedzanie/kredyt-studencki-20222023-kto-moze-wziac-kiedy-jak-wyglada-splata/p41epgd

(Dostęp 15.03.2023)

https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracodawcow/179/praca-dla-studentow-i-uczniow

(Dostęp 15.03.2023)

https://www.wsb.pl/poznaj-wsb/dzielimy-sie-wiedza/jak-znalezc-prace-na-studiach/dlaczego-zatrudnienie-studenta-oplaca-sie-pracodawcy-poznaj-swoje-przewagi

(Dostęp 15.03.2023)

https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/1755/zatrudnienie-studenta

(Dostęp 15.03.2023)

https://www.fejj.pl/News/Details/56

(Dostęp 15.03.2023)

Źródła zdjęć

iStock.com/gece33

iStock.com/DaniloAndjus

iStock.com/Tijana Simic

iStock.com/fizkes

Czy wiesz, że... Nowi uczestnicy otrzymują 10% zniżki na powitanie*

Dołącz teraz, aby skorzystać z ofert specjalnych i przywilejów uczestników programu!

Dołącz teraz

* Nasz rabat powitalny jest ważny przez 30 dni i może być wykorzystany tylko raz, w sklepach stacjonarnych C&A lub w sklepie internetowym C&A, oraz w naszej aplikacji. Minimalna wartość zamówienia wynosi 100 PLN. Nie może być łączony z innymi promocjami oraz rabatami C&A for you. Więcej informacji na temat warunków uczestnictwa można znaleźć na stronie www.c-and-a.com/pl/pl/shop/foryou#termsconditions

MastercardVisaPaypalPayUPrzedpłata przelewem bankowymPocztaPolskaGLSInPostOdbiór w sklepach C&A