Kobieta wypełnia wniosek o dofinansowanie.

Jak sfinansować mieszkanie – przegląd możliwych programów pomocowych

Wyprowadzka z rodzinnego domu to dla wielu młodych ludzi krok w stronę samodzielności i początek nowego fascynującego rozdziału w życiu. Warto jest przed nią wyjaśnić kilka spraw organizacyjnych, żeby proces przeprowadzki przebiegł sprawnie i bezproblemowo. Ważną rolę przy podejmowaniu takich decyzji pełnią również finanse, to one często decydują o tym na jakie mieszkanie możesz sobie pozwolić. Przed wyprowadzką zadbaj więc o dokładne zaplanowanie swojego budżetu. Dodatkowo masz również kilka możliwości dofinansowania własnych czterech kątów. Zebraliśmy tutaj różne opcje dopłat dostępne zarówno dla studentów jak i dla każdego, kto planuje zmienić mieszkanie.

Możliwości finansowania dla studentów i doktorantów

Podczas studiów czy podczas robienia doktoratu rzadko kto może się cieszyć nadmiarem środków na koncie. To naturalnie utrudnia nieco proces usamodzielniania się. Dlatego też zarówno uczelnie jak i rząd wychodzą naprzeciw studentom z szerokim wachlarzem stypendiów i kredytów studenckich[1]. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów (socjalnych i innych) oraz jednorazowych zapomóg są zależne od rektora uczelni, który ustala je w porozumieniu z samorządem studenckim. Natomiast warunki udzielenia kredytu studenckiego są takie same dla wszystkich.

Kredyt studencki – co to jest oraz jak się o niego ubiegać

Od 1998 roku funkcjonuje w Polsce system udzielania kredytów studentom na ich utrzymanie, na preferencyjnych warunkach. Z założenia ma on pomagać uczącym się z mniej zamożnych rodzin podczas całego okresu studiów. Można o niego wnioskować niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych.

Od 1 stycznia 2019 roku zmieniły się zasady przyznawania tych kredytów i od tego czasu można się o nie ubiegać przez cały rok, a bank ma 30 dni na podjęcie decyzji. Wnioski można składać elektronicznie i obowiązują tutaj takie same zasady jak przy przyznawaniu stypendiów socjalnych[2]. Od początku udzielania tych kredytów z takiej formy pomocy skorzystało ponad 400 tysięcy studentów[3].

Warunki ubiegania się o kredyt studencki

Wniosek o kredyt studencki może złożyć student do ukończenia 30 roku życia i doktorant do ukończenia 35 roku życia. O kredyt można się również starać przed przyjęciem na studia, jego wypłata nastąpi wówczas po uzyskaniu statusu studenta.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 3 tysięcy złotych w roku ubiegania się o kredyt[4]. Decyzję o tym w jakiej wysokości będzie wypłacane to świadczenie podejmuje sam student lub doktorant w zależności od sytuacji życiowej, możliwe są progi 400, 600, 800 i 1000zł. Wypłaty transzy w wybranej wysokości będą dokonywane przez 10 miesięcy roku akademickiego. Można dokonać ich korekty w trakcie pobierania kredytu.

Składanie wniosków o kredyt studencki

Wniosek o kredyt studencki można składać tylko w wybranych instytucjach w formie papierowej i elektronicznej. Oto one:

 • PKO Bank Polski S.A.
 • Bank PEKAO S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku należy również dołączyć kilka dokumentów:

 • Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok
 • Zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej
 • Dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu[5].
Młoda kobieta oblicza wysokość dodatku mieszkaniowego.

Kredyt może być wypłacany studentom maksymalnie przez 6 lat, a doktorantom przez 4 lata. Kredyt studencki zaczyna się spłacać dwa lata po ukończeniu studiów, a liczba rat to dwukrotność liczby całkowitej wypłaconych transz.

SprawdźSuma spłaty to zazwyczaj połowa tego co otrzymywaliśmy, np. jeśli dostawaliśmy 400 zł, to spłacamy raty w wysokości 200zł. W trakcie pobierania kredytu jak i dwa lata po ukończeniu studiów odsetki są w całości spłacane przez budżet państwa. Natomiast gdy zaczniemy spłacać kredyt, to wynoszą one 0,5% stopy procentowej Narodowego Banku Polskiego. Pozostała część odsetek jest również pokrywana z budżetu państwa[6].

SprawdźSuma spłaty to zazwyczaj połowa tego co otrzymywaliśmy, np. jeśli dostawaliśmy 400 zł, to spłacamy raty w wysokości 200zł. W trakcie pobierania kredytu jak i dwa lata po ukończeniu studiów odsetki są w całości spłacane przez budżet państwa. Natomiast gdy zaczniemy spłacać kredyt, to wynoszą one 0,5% stopy procentowej Narodowego Banku Polskiego. Pozostała część odsetek jest również pokrywana z budżetu państwa[6].

Dodatek mieszkaniowy i Mieszkanie Plus – pomoc finansowa dla każdego

Dla osób, które już się nie uczą, a których nie stać na wynajem lub zakup mieszkania istnieją inne możliwości dofinansowania. Najpopularniejszą z nich jest dodatek mieszkaniowy. Natomiast program Mieszkanie Plus zastępuje skończony w 2018 roku i cieszący się dużą popularnością program Mieszkanie dla Młodych.

Dodatek mieszkaniowy – co to jest oraz jak się o niego ubiegać

Wniosek o dodatek mieszkaniowy może złożyć każdy, kto posiada tytuł prawny do zamieszkiwanego przez siebie lokalu i ma kłopoty z opłaceniem kosztów bieżących. Nie można jednak zalegać z żadnymi opłatami, w takim przypadku wypłata dodatku mieszkaniowego zostanie wstrzymana do czasu uregulowania zaległości. Przyznawany jest on na pół roku, ale można kilkukrotnie ubiegać się o jego przyznanie. Dokładne wytyczne reguluje ustawa o dodatku mieszkaniowym.

Jakie warunki należy spełnić i jak przygotować wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Najważniejszym warunkiem jest posiadanie tytułu prawnego do zamieszkiwanego lokalu. Tytuł prawny do lokalu przysługuje:

 • jego właścicielom
 • osobom ze spółdzielczym własnościowym lub spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu,
 • wynajmującym albo podnajmującym go na umowę,
 • osobom czekającym na mieszkanie zamienne albo socjalne — jeśli ma orzeczenie sądu, że przysługuje im taki lokal[7].

Dodatkowo należy również wykazać, iż dochód z ostatnich trzech miesięcy, na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 125% najniższej emerytury krajowej (obecnie 1287,25 zł). Jeśli dochód jest wyższy ciągle możliwe jest otrzymanie dodatku, będzie on jednak pomniejszony o kwotę nadwyżki.

Ostatnim warunkiem koniecznym jest powierzchnia lokalu, która np. na jedną osobę nie może przekraczać 35m2. Na każdą dodatkową osobę zamieszkującą gospodarstwo domowe przyznawany jest dodatkowy metraż według tabeli[8]. Możliwe jest również otrzymanie takiego dodatku, jeśli wynajmuje się pokój, wtedy niezbędne będzie dokładne opisanie jego powierzchni oraz powierzchni wspólnych zawartych w umowie najmu. Dodatkowych porad na ten temat możesz zasięgnąć w urzędzie miasta lub gminy.

Wysokość dodatku mieszkaniowego wylicza dany urząd gminy na podstawie dostarczonych dokumentów.

UwagaWraz z dodatkiem mieszkaniowym można również ubiegać się o ryczałt opałowy i dodatek energetyczny. Ten pierwszy należy się osobom, w których mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Wysokość dodatku energetycznego reguluje natomiast prawo energetyczne. Wynosi on rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym[9].

UwagaWraz z dodatkiem mieszkaniowym można również ubiegać się o ryczałt opałowy i dodatek energetyczny. Ten pierwszy należy się osobom, w których mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Wysokość dodatku energetycznego reguluje natomiast prawo energetyczne. Wynosi on rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym[9].

Jakie dokumenty należy przygotować ubiegając się o dodatek mieszkaniowy?

Przed złożeniem wniosku o dodatek mieszkaniowy dobrze jest zadzwonić lub odwiedzić najbliższy urząd miasta lub gminy w celu ustalenia jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia naszego podania. Na pewno będziesz potrzebować:

 • Wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jeśli mieszkasz w mieszkaniu – zarządca budynku albo inna osoba, której płacisz czynsz, musi potwierdzić twój wniosek. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym – takie potwierdzenie nie jest potrzebne.
 • Deklaracji o dochodach wszystkich osób, które mieszkają w mieszkaniu albo w domu, z ostatnich 3 miesięcy.
 • Dokumentów, które potwierdzają powierzchnię użytkową albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej domu – jeśli jesteś jego właścicielem. W oświadczeniu podaj też łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz informacje o wyposażeniu technicznym.
 • Rachunków za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy – jeśli twoje mieszkanie nie ma centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub gazu. Jeśli masz umowę kompleksową – przygotuj jeden rachunek. Jeśli masz osobno umowę na dystrybucję i na sprzedaż – oba rachunki.
 • Innych dokumentów, których wymaga instytucja, do której składasz wniosek – dowiedz się, czy masz dostarczyć dodatkowe dokumenty[10].

Po dostarczeniu wniosku urząd ma 30 dni na podjęcie decyzji o przyznaniu dodatku. Przed jej zapadnięciem urzędnicy mają prawo przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu sprawdzenia informacji podanych przez ciebie we wniosku.

Młoda para dyskutuje możliwe sposoby sfinansowania zakupu mieszkania

Mieszkanie Plus – czyli narodowy program mieszkaniowy

W 2018 roku cieszący się dużą popularnością program Mieszkanie dla Młodych został zastąpiony nowym formatem o nazwie Mieszkanie Plus. Obecnie z programu Mieszkanie dla Młodych mogą korzystać tylko jego dotychczasowi beneficjenci, którzy w ostatnim czasie powitali nowego członka rodziny i tym samym ich rodzina wychowuje obecnie przynajmniej trójkę dzieci[11]. Polega to na dodatkowej pomocy od państwa przy spłacie kredytu.

Program Mieszkanie+ natomiast opiera się na dwóch filarach – społecznym i rynkowym. Filar rynkowy umożliwia najem mieszkania z możliwością dojścia do własności. Przeznaczony jest on dla osób nie mających zdolności kredytowej, ale będących w stanie regularnie opłacać czynsz. Czynsz w tym wypadku naliczony jest według wartości rynkowej. Filar społeczny natomiast przeznaczony jest dla osób średnio i najniżej zarabiających, a polega na budowaniu mieszkań z udziałami środków państwa – czynsz w nich jest regulowany ustawowo lub przez władze samorządowe[12].

Jak wynająć takie mieszkanie?

Przede wszystkim należy sprawdzić czy nasza gmina lub miasto biorą udział w tym programie. Ta informacja dostępna jest w urzędzie miasta lub gminy. Następnie należy wybrać pomiędzy zwykłą umową najmu, a umową najmu z dojściem do własności. Ta druga opcja jest droższa, gdyż w czynszu zawarta jest również rata kredytu. Takie umowy są zawierane na dłuższy okres.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami. Należy się dowiedzieć w urzędzie miasta lub gminy jakie są terminy składania wniosków, a także jakie warunki należy spełnić, by być zakwalifikowanym do programu. Po rozpatrzeniu wniosku gmina skontaktuje się z tobą i przekaże listę najemców inwestorowi.

Wybór mieszkania jest zależny od ilości punktów przyznanych przez urzędników, rodziny wielodzietne są w tym przypadku uprzywilejowane. Następnie dochodzi do podpisania umowy – w zależności od typu pomocy jaką otrzymujemy.

Beneficjenci programu Mieszkanie Plus mogą się również ubiegać o dopłaty do czynszu z programu Mieszkanie Na Start[13].

Podsumowanie

W zależności w jakiej sytuacji życiowej się znajdujesz, posiadasz wiele możliwości dofinansowania własnych czterech kątów. Istnieją oferty dedykowane tylko dla studentów, jak stypendia i kredyty studenckie, które mają im ułatwić utrzymanie się w nowym miejscu. Dla wszystkich innych dostępne są inne rodzaje pomocy, jak dodatek mieszkaniowy i program Mieszkanie Plus. Wszystko zależy od twoich zarobków i sytuacji materialnej. Wysokość i zakres tych dopłat są rozpatrywane indywidualnie. Z ich pomocą zrealizowanie marzenia o własnym mieszkaniu może być w zasięgu ręki.

Źródła:

[1]https://www.gov.pl/web/nauka/swiadczenia-dla-studentow-od-1-pazdziernika-2020-r
(dostęp 5.10.2020)

[2]https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-o-kredytach-studenckich-doktoranckich
(dostęp 5.10.2020)

[3]https://konstytucjadlanauki.gov.pl/rozporzadzenie-prostudenckie-czyli-wszystko-o-nowych-kredytach
(dostęp 5.10.2020)

[4]https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie
(dostęp 5.10.2020)

[5]https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-o-kredytach-studenckich-doktoranckich
(dostęp 5.10.2020)

[6]https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-o-kredytach-studenckich-doktoranckich
(dostęp 5.10.2020)

[7]https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dodatek-mieszkaniowy
(dostęp 5.10.2020)

[8]https://poradnikpracownika.pl/-dodatek-mieszkaniowy-komu-przysluguje-i-jak-go-dostac
(dostęp 5.10.2020)

[9]https://www.wnp.pl/energetyka/dodatek-energetyczny-i-ryczalt-na-zakup-opalu-czyli-kilka-slow-o-wsparciu-odbiorcow-wrazliwych,289788.html
(aufgerufen am 24.09.2020)

[10]https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dodatek-mieszkaniowy
(dostęp 5.10.2020)

[11]https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-mieszkanie-dla-mlodych
(dostęp 5.10.2020)

[12]https://mieszkanieplus.gov.pl/program/#narodowy-program-mieszkaniowy
(dostęp 5.10.2020)

[13]https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/mieszkanie-na-start/
(dostęp 6.10.2020)

Źródła zdjęć:

iStock.com/Sitthiphong

iStock.com/BartekSzewczyk

iStock.com/Damir Khabirov

iStock.com/Nomad