Kobieta wypełnia wniosek o dofinansowanie.

Jak sfinansować mieszkanie – przegląd możliwych programów pomocowych

Wyprowadzka z rodzinnego domu to dla wielu młodych ludzi krok w stronę samodzielności i początek nowego fascynującego rozdziału w życiu. Warto jest przed nią wyjaśnić kilka spraw organizacyjnych, żeby proces przeprowadzki przebiegł sprawnie i bezproblemowo. Ważną rolę przy podejmowaniu takich decyzji pełnią również finanse, to one często decydują o tym na jakie mieszkanie możesz sobie pozwolić. Przed wyprowadzką zadbaj więc o dokładne zaplanowanie swojego budżetu. Dodatkowo masz również kilka możliwości dofinansowania własnych czterech kątów. Zebraliśmy tutaj różne opcje dopłat dostępne zarówno dla studentów jak i dla każdego, kto planuje zmienić mieszkanie.

Moż­li­wo­ści fi­nan­so­wa­nia dla stu­den­tów i dok­to­ran­tów

Podczas studiów czy podczas robienia doktoratu rzadko kto może się cieszyć nadmiarem środków na koncie. To naturalnie utrudnia nieco proces usamodzielniania się. Dlatego też zarówno uczelnie jak i rząd wychodzą naprzeciw studentom z szerokim wachlarzem stypendiów i kredytów studenckich. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów (socjalnych i innych) oraz jednorazowych zapomóg są zależne od rektora uczelni, który ustala je w porozumieniu z samorządem studenckim. Natomiast warunki udzielenia kredytu studenckiego są takie same dla wszystkich.

Kre­dyt stu­denc­ki – co to jest oraz jak się o nie­go ubie­gać

Od 1998 roku funkcjonuje w Polsce system udzielania kredytów studentom na ich utrzymanie, na preferencyjnych warunkach. Z założenia ma on pomagać uczącym się z mniej zamożnych rodzin podczas całego okresu studiów. Można o niego wnioskować niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych.

Od 1 stycznia 2019 roku zmieniły się zasady przyznawania tych kredytów i od tego czasu można się o nie ubiegać przez cały rok, a bank ma 30 dni na podjęcie decyzji. Wnioski można składać elektronicznie i obowiązują tutaj takie same zasady jak przy przyznawaniu stypendiów socjalnych. Od początku udzielania tych kredytów z takiej formy pomocy skorzystało ponad 400 tysięcy studentów.

Wa­run­ki ubie­ga­nia się o kre­dyt stu­denc­ki

Wniosek o kredyt studencki może złożyć student do ukończenia 30 roku życia i doktorant do ukończenia 35 roku życia. O kredyt można się również starać przed przyjęciem na studia, jego wypłata nastąpi wówczas po uzyskaniu statusu studenta.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 3 tysięcy złotych w roku ubiegania się o kredyt. Decyzję o tym w jakiej wysokości będzie wypłacane to świadczenie podejmuje sam student lub doktorant w zależności od sytuacji życiowej, możliwe są progi 400, 600, 800 i 1000zł. Wypłaty transzy w wybranej wysokości będą dokonywane przez 10 miesięcy roku akademickiego. Można dokonać ich korekty w trakcie pobierania kredytu.

Skła­da­nie wnio­sków o kre­dyt stu­denc­ki

Wniosek o kredyt studencki można składać tylko w wybranych instytucjach w formie papierowej i elektronicznej. Oto one:

 • PKO Bank Polski S.A.

 • Bank PEKAO S.A.

 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)

 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku należy również dołączyć kilka dokumentów:

 • Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok

 • Zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej

 • Dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

Kredyt może być wypłacany studentom maksymalnie przez 6 lat, a doktorantom przez 4 lata. Kredyt studencki zaczyna się spłacać dwa lata po ukończeniu studiów, a liczba rat to dwukrotność liczby całkowitej wypłaconych transz.

__________

Czywiesz, że...

Suma spłaty to zazwyczaj połowa tego co otrzymywaliśmy, np. jeśli dostawaliśmy 400 zł, to spłacamy raty w wysokości 200zł. W trakcie pobierania kredytu jak i dwa lata po ukończeniu studiów odsetki są w całości spłacane przez budżet państwa. Natomiast gdy zaczniemy spłacać kredyt, to wynoszą one 0,5% stopy procentowej Narodowego Banku Polskiego. Pozostała część odsetek jest również pokrywana z budżetu państwa.

__________

Młoda kobieta oblicza wysokość dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy i Mieszkanie Plus – pomoc finansowa dla każdego

Dla osób, które już się nie uczą, a których nie stać na wynajem lub zakup mieszkania istnieją inne możliwości dofinansowania. Najpopularniejszą z nich jest dodatek mieszkaniowy. Natomiast program Mieszkanie Plus zastępuje skończony w 2018 roku i cieszący się dużą popularnością program Mieszkanie dla Młodych.

Do­da­tek miesz­ka­nio­wy – co to jest oraz jak się o nie­go ubie­gać

Wniosek o dodatek mieszkaniowy może złożyć każdy, kto posiada tytuł prawny do zamieszkiwanego przez siebie lokalu i ma kłopoty z opłaceniem kosztów bieżących. Nie można jednak zalegać z żadnymi opłatami, w takim przypadku wypłata dodatku mieszkaniowego zostanie wstrzymana do czasu uregulowania zaległości. Przyznawany jest on na pół roku, ale można kilkukrotnie ubiegać się o jego przyznanie. Dokładne wytyczne reguluje ustawa o dodatku mieszkaniowym.

Ja­kie wa­run­ki na­le­ży speł­nić i jak przy­go­to­wać wnio­sek o przy­zna­nie do­dat­ku miesz­ka­nio­we­go

Najważniejszym warunkiem jest posiadanie tytułu prawnego do zamieszkiwanego lokalu. Tytuł prawny do lokalu przysługuje:

 • jego właścicielom

 • osobom ze spółdzielczym własnościowym lub spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu,

 • wynajmującym albo podnajmującym go na umowę,

 • osobom czekającym na mieszkanie zamienne albo socjalne — jeśli ma orzeczenie sądu, że przysługuje im taki lokal.

Dodatkowo należy również wykazać, iż dochód z ostatnich trzech miesięcy, na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 125% najniższej emerytury krajowej (obecnie 1287,25 zł). Jeśli dochód jest wyższy ciągle możliwe jest otrzymanie dodatku, będzie on jednak pomniejszony o kwotę nadwyżki.

Ostatnim warunkiem koniecznym jest powierzchnia lokalu, która np. na jedną osobę nie może przekraczać 35m2. Na każdą dodatkową osobę zamieszkującą gospodarstwo domowe przyznawany jest dodatkowy metraż według tabeli. Możliwe jest również otrzymanie takiego dodatku, jeśli wynajmuje się pokój, wtedy niezbędne będzie dokładne opisanie jego powierzchni oraz powierzchni wspólnych zawartych w umowie najmu. Dodatkowych porad na ten temat możesz zasięgnąć w urzędzie miasta lub gminy.

Wysokość dodatku mieszkaniowego wylicza dany urząd gminy na podstawie dostarczonych dokumentów.

__________

Pamiętaj, że...

Wraz z dodatkiem mieszkaniowym można również ubiegać się o ryczałt opałowy i dodatek energetyczny. Ten pierwszy należy się osobom, w których mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Wysokość dodatku energetycznego reguluje natomiast prawo energetyczne. Wynosi on rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym.

__________

Młoda para dyskutuje możliwe sposoby sfinansowania zakupu mieszkania.

Jakie dokumenty należy przygotować ubiegając się o dodatek mieszkaniowy?

Przed złożeniem wniosku o dodatek mieszkaniowy dobrze jest zadzwonić lub odwiedzić najbliższy urząd miasta lub gminy w celu ustalenia jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia naszego podania. Na pewno będziesz potrzebować:

 • Wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jeśli mieszkasz w mieszkaniu – zarządca budynku albo inna osoba, której płacisz czynsz, musi potwierdzić twój wniosek. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym – takie potwierdzenie nie jest potrzebne.

 • Deklaracji o dochodach wszystkich osób, które mieszkają w mieszkaniu albo w domu, z ostatnich 3 miesięcy.

 • Dokumentów, które potwierdzają powierzchnię użytkową albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej domu – jeśli jesteś jego właścicielem. W oświadczeniu podaj też łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz informacje o wyposażeniu technicznym.

 • Rachunków za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy – jeśli twoje mieszkanie nie ma centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub gazu. Jeśli masz umowę kompleksową – przygotuj jeden rachunek. Jeśli masz osobno umowę na dystrybucję i na sprzedaż – oba rachunki.

 • Innych dokumentów, których wymaga instytucja, do której składasz wniosek – dowiedz się, czy masz dostarczyć dodatkowe dokumenty.

Po dostarczeniu wniosku urząd ma 30 dni na podjęcie decyzji o przyznaniu dodatku. Przed jej zapadnięciem urzędnicy mają prawo przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu sprawdzenia informacji podanych przez ciebie we wniosku.

Miesz­ka­nie Plus – czy­li na­ro­do­wy pro­gram miesz­ka­nio­wy

W 2018 roku cieszący się dużą popularnością program Mieszkanie dla Młodych został zastąpiony nowym formatem o nazwie Mieszkanie Plus. Obecnie z programu Mieszkanie dla Młodych mogą korzystać tylko jego dotychczasowi beneficjenci, którzy w ostatnim czasie powitali nowego członka rodziny i tym samym ich rodzina wychowuje obecnie przynajmniej trójkę dzieci. Polega to na dodatkowej pomocy od państwa przy spłacie kredytu.

Program Mieszkanie+ natomiast opiera się na dwóch filarach – społecznym i rynkowym. Filar rynkowy umożliwia najem mieszkania z możliwością dojścia do własności. Przeznaczony jest on dla osób nie mających zdolności kredytowej, ale będących w stanie regularnie opłacać czynsz. Czynsz w tym wypadku naliczony jest według wartości rynkowej. Filar społeczny natomiast przeznaczony jest dla osób średnio i najniżej zarabiających, a polega na budowaniu mieszkań z udziałami środków państwa – czynsz w nich jest regulowany ustawowo lub przez władze samorządowe.

Jak wy­na­jąć ta­kie miesz­ka­nie?

Przede wszystkim należy sprawdzić czy nasza gmina lub miasto biorą udział w tym programie. Ta informacja dostępna jest w urzędzie miasta lub gminy. Następnie należy wybrać pomiędzy zwykłą umową najmu, a umową najmu z dojściem do własności. Ta druga opcja jest droższa, gdyż w czynszu zawarta jest również rata kredytu. Takie umowy są zawierane na dłuższy okres.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami. Należy się dowiedzieć w urzędzie miasta lub gminy jakie są terminy składania wniosków, a także jakie warunki należy spełnić, by być zakwalifikowanym do programu. Po rozpatrzeniu wniosku gmina skontaktuje się z tobą i przekaże listę najemców inwestorowi.

Wybór mieszkania jest zależny od ilości punktów przyznanych przez urzędników, rodziny wielodzietne są w tym przypadku uprzywilejowane. Następnie dochodzi do podpisania umowy – w zależności od typu pomocy jaką otrzymujemy.

Beneficjenci programu Mieszkanie Plus mogą się również ubiegać o dopłaty do czynszu z programu Mieszkanie Na Start.

Pod­su­mo­wa­nie

W zależności w jakiej sytuacji życiowej się znajdujesz, posiadasz wiele możliwości dofinansowania własnych czterech kątów. Istnieją oferty dedykowane tylko dla studentów, jak stypendia i kredyty studenckie, które mają im ułatwić utrzymanie się w nowym miejscu. Dla wszystkich innych dostępne są inne rodzaje pomocy, jak dodatek mieszkaniowy i program Mieszkanie Plus. Wszystko zależy od twoich zarobków i sytuacji materialnej. Wysokość i zakres tych dopłat są rozpatrywane indywidualnie. Z ich pomocą zrealizowanie marzenia o własnym mieszkaniu może być w zasięgu ręki.

Odkryj więcej artykułów:

______________________________________________

Źródła:

https://www.gov.pl/web/nauka/swiadczenia-dla-studentow-od-1-pazdziernika-2020-r

(dostęp 05.10.2020)

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-o-kredytach-studenckich-doktoranckich

(dostęp 05.10.2020)

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/rozporzadzenie-prostudenckie-czyli-wszystko-o-nowych-kredytach

(dostęp 05.10.2020)

https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie

(dostęp 05.10.2020)

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-o-kredytach-studenckich-doktoranckich

(dostęp 05.10.2020)

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-o-kredytach-studenckich-doktoranckich

(dostęp 05.10.2020)

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dodatek-mieszkaniowy

(dostęp 05.10.2020)

https://poradnikpracownika.pl/-dodatek-mieszkaniowy-komu-przysluguje-i-jak-go-dostac

(dostęp 05.10.2020)

https://www.wnp.pl/energetyka/dodatek-energetyczny-i-ryczalt-na-zakup-opalu-czyli-kilka-slow-o-wsparciu-odbiorcow-wrazliwych,289788.html

(dostęp 05.10.2020)

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dodatek-mieszkaniowy

(dostęp 05.10.2020)

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-mieszkanie-dla-mlodych

(dostęp 5.10.2020)

https://mieszkanieplus.gov.pl/program/#narodowy-program-mieszkaniowy

(dostęp 5.10.2020)

https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/mieszkanie-na-start/

(dostęp 06.10.2020)

Źródła zdjęć:

iStock.com/Sitthiphong

iStock.com/BartekSzewczyk

iStock.com/Damir Khabirov

iStock/Nomad

Nowi uczestnicy otrzymują 10% zniżki na powitanie*

Dołącz do C&A for you, naszego bezpłatnego programu lojalnościowego, aby dodatkowo otrzymywać specjalne oferty i zniżki podczas wyprzedaży.

Zostań członkiem już teraz

*Po zarejestrowaniu się w programie lojalnościowym C&A dla Ciebie i dokonaniu subskrypcji spersonalizowanych wiadomości e-mail otrzymasz kupon rabatowy uprawniający do 10% zniżki. Po spełnieniu obu warunków kupon można wykorzystać jednorazowo, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym C&A. Nie obowiązuje on w przypadku artykułów z wyprzedaży lub objętych innymi promocjami. Więcej informacji o warunkach członkostwa dostępnych jest tutaj www.c-and-a.com/pl/pl/shop/foryou#termsconditions

MastercardVisaPaypalPayUPrzedpłata przelewem bankowymPocztaPolskaGLSInPostOdbiór w sklepach C&A