Děti v provozu - děti přecházejí přes ulici

Děti jako účastníci dopravy

Děti vnímají dopravní provoz jinak než dospělí. V jejich mladém věku ještě nejsou plně vyvinuty schopnosti pro uvědomělé a bezpečné chování. K tomu jim chybí i potřebné zkušenosti, jak se zachovat v konkrétních situacích. Špatně odhadují například rychlost, a tak se snadno dostávají do situací, ve kterých se neumí správně zachovat. Je tedy zapotřebí, aby i ostatní účastníci dopravy brali na děti ohled.

Jak děti vnímají dopravu

Děti se už od mala učí, jak se musí na ulici chovat. Rozhlédnout se nalevo napravo, čekat při červené na semaforu a nehrnout se hned přes silnici. To jsou ta nejzákladnější pravidla, která se děti učí.

Děti přirozeně uvažují abstraktně a nemají jasnou představivost. Učí se pouze teoreticky, jak se za určitých okolností zachovat, a proto je pro ně těžké řídit se těmito pravidly v reálném životě. Z toho důvodu nejsou vždy schopny využít naučené znalosti v dopravě. Řidiči by proto měli brát na děti zřetel.

Perspektiva dítěte v dopravním provozu

Děti jsou v silničním provozu vystaveny velké výzvě. Vzhledem k jejich malému vzrůstu vnímají svět kolem sebe z jiného úhlu pohledu a nemají jasný přehled o ději kolem. Proto je pro ně těžké rozpoznat nebezpečné situace, které je v dopravě mohou potkat.  Zaparkované auto na kraji ulice jim může například překážet ve výhledu při rozhlížení se po silnici. Kromě toho mají děti užší rozsah zorného pole než dospělí. Dítě zpozoruje vůz přijíždějící ze strany jen z krátké vzdálenosti, a tedy příliš pozdě.

Proto je třeba dítě učit přicházet k silnici pomalu a s opatrností. Vysvětli mu, že má přecházet přes silnici jen na přehledných místech a že se má před přechodem vždy rozhlédnout na obě strany.

Ovšem kámen úrazu není pouze v dětech a jejich malém vzrůstu. I řidiči aut na silnici je snadno přehlédnou. Z toho důvodu je nezbytné zvýraznit viditelnost dítěte venku třeba oděním do světlých barev. Je rovněž zásadní dítěti vysvětlit, že obezřetnost za snížené viditelnosti jim pomůže vyhnout se riziku. Když dítě zná důvod, proč se má držet nějakého pravidla, je pro něj snazší si ho zapamatovat a dodržovat ho.

Jak se děti dívají na dopravu

I vnímání zvuků se vyvíjí v průběhu dospívání a u dětí je jen omezené. Proto nejsou děti schopné z té spousty zvuků odhadnout, odkud který přichází pouze na základě sluchu. To jim ztěžuje orientaci na silnici.

Kromě určování směru je pro děti obtížné určit i vzdálenost vozidla, jeho rychlost a dráhu jeho dojezdu při brždění. Schopnost rozeznávat tyto kinetické jevy se vyvíjí s přibývajícím věkem a ani u dorostenců ještě není zcela vyvinuta. V důsledku toho se může stát, že dítě podcení rychlost blížícího se auta, když chce přejít silnici. Taková chyba může znamenat vážné následky.

U dětí je zapotřebí počítat s jejich nízkou mírou soustředěnosti. Při cestě do školy se ne vždy soustředí na dopravu. Rády se ztrácejí v myšlenkách nebo si po cestě začnou hrát. Když jsou pohlceny množstvím rozptylujících podnětů, je pro ně těžké učinit správné rozhodnutí.

Ze všech těchto důvodů je zapotřebí, aby ostatní účastníci dopravního provozu věnovali dětem a jejich přítomnosti na silnici a u přechodů vyšší pozornost.

Malý chlapec stojí na chodníku a dívá se na ulici

Jak se chovají děti v dopravních provozu

Děti jsou impulzivní a to se projevuje i během dopravy. Jejich chování je často nepředvídatelné, pročež musí řidiči na silnici u dětí vždy počítat s neočekávaným. Děti dokáže při cestě rozptýlit mnoho. Při cestě se neustále rozhlíží po dění kolem nich a často upřou v chůzi zrak na různé zajímavé předměty nebo poutavá dění.

Pro děti je instinktivní utíkat při zaslechnutí hlasitého nebo neznámého zvuku. Naneštěstí, v takovém okamžiku vůbec neberou ohled na situaci v dopravě. Jejich motorické dovednosti ještě nejsou zcela vyvinuty a zejména malé děti proto často klopýtají. To představuje další zdroj nebezpečí.

Děti v dopravě – stav dětského vývoje podle věku

Motorické a senzorické vlastnosti se vyvíjí u každého dítěte odlišně v závislosti na jejich věku a individuálnímu stavu vývoje. Následující přehled podle věku může posloužit jako pomůcka pro odhadnutí chování děti v dopravě.

Do 5 let: V tomto věku nemají děti ještě žádné povědomí o nebezpečí, které na ně může číhat na silnici. Nedokáží rozeznat stojící auto od jedoucího.

6 let: V porovnáním s dospělým je zorné pole šestiletého dítěte o třetinu užší. Kromě toho se děti v tomto věku ještě nedokáží dlouho soustředit na jeden úkol a nedokáží rozeznat důležité od méně důležitého.

7 let: Od tohoto věku umí děti pomalu určit pravou a levou stranu, což jim pomáhá rozeznat směr jízdy aut na silnici. Dokážou od sebe rozeznat pocity a vjemy, což jim pomáhá se racionálně rozhodovat.

Malý chlapec se školní taškou na sněhu

8 let: Vnímání zvuků se již vyvinulo, pročež jsou děti schopné určit polohu zvuku. K tomu již dokáží rozeznat závislost na velikosti a vzdálenosti, a tím rychleji poznat vznikající nebezpečí. Také zorné pole je v tomto věku už širší.

9 let: Děti se v dopravě lépe orientují a lépe předcházejí nebezpečím

11 let: Od tohoto věku děti vnímají i co se děje za jejich zády, proto už zvládají ucelit si kompletní obrázek o tom, co se děje kolem nich.

14 let: Ve čtrnácti letech je bezpečnost dítěte v dopravě znatelně vyšší. Přesto jsou ale jejich pohotové reakce stále pomalejší než u dospělého člověka. Schopnost odhadnout rychlost jedoucího auta je také plně vyvinuta teprve v dospělém věku.

Závěr

Děti jsou při pohybu po silnici vystaveny značnému nebezpečí. Díky jejich malému vzrůstu, nevyvinutému vnímání a často impulzivnímu chování rozeznávají nebezpečí pozdě nebo špatně vyhodnocují situaci. Aby byly děti v dopravě a při cestě do školy v bezpečí, musí na ně brát ohled i ostatní účastníci dopravy. Úkolem rodičů je zase děti poučit o vhodném chování na silnici. S přibývajícím věkem se postupně u dětí zlepšuje jejich vnímání a mohou se na silnici pohybovat sebevědoměji.

Zde najdeš důležité informace k tématu Děti v dopravě sepsané v PDF souboru.

Zdroje:

https://www.detivdoprave.cz/zakladni-skola/
(10.09.2020)

https://www.czrso.cz/clanek/deti-v-doprave/?id=1376
(10.09.2020)

https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti
(10.09.2020)

https://www.policie.cz/soubor/bezpeci-ditete-v-doprave-besip-pdf.aspx
(10.09.2020)

http://www.dopravnialarm.cz/media/file/zs1-dopravni-vychova-pro-male-ctenare.pdf
(10.09.2020)

Zdroje obrázků:

iStock.com/romrodinka

iStock.com/Imgorthand

iStock.com/romrodinka

iStock.com/romrodinka