Děti v dopravě – děti překračují silnici.

Děti jako účastníci dopravy

Děti vnímají dopravní provoz jinak než dospělí. V jejich věku ještě nejsou plně vyvinuté schopnosti pro uvědomělé a bezpečné chování. K tomu jim chybí i potřebné zkušenosti, jak se v konkrétních situacích zachovat. Mohou například špatně odhadnout rychlost vozidel, a proto je důležité, aby i ostatní účastníci dopravy brali na děti ohled.

Děti a provoz na silnici – děti na přechodu.

Obsah:

  • Předpoklady u dětí pro pohyb na ulici

  • Jak děti vnímají dopravu

  • Jak se děti chovají v dopravním provozu

  • Děti v dopravě – stav vývoje podle věku

Jak děti vní­ma­jí do­pra­vu

Děti se už od mala učí, jak se chovat na ulici. Rozhlédnout se nalevo a napravo, čekat při červené na semaforu a nechvátat přes silnici. To jsou ta nejzákladnější pravidla, která by děti měly znát.

Děti přirozeně uvažují abstraktně a nemají jasnou představivost. Učí se pouze teoreticky, jak se za určitých okolností zachovat, a proto je pro ně těžké řídit se pravidly v reálném životě. Z toho důvodu ne vždy využívají naučené znalosti v dopravě. Řidiči by proto měli brát na děti zřetel.

Per­spek­ti­va dí­tě­te v do­prav­ním pro­vo­zu

Děti v silničním provozu čelí velké výzvě. Vzhledem k jejich malému vzrůstu vnímají svět kolem sebe z jiného úhlu pohledu a nemají jasný přehled o dění okolo nich. Nedokážou rozpoznat nebezpečné situace, které je v dopravě mohou potkat.  Například zaparkované auto na kraji silnice může dětem bránit ve výhledu. Kromě toho mají děti užší rozsah zorného pole než dospělí, a tak si děti mohou všimnout blížícího se auta pozdě.

Děti by se měly naučit přicházet k silnici pomalu a s opatrností. Měly by vědět, že mohou silnici přecházet jen na přehledných místech a že se před přechodem musí rozhlédnout na obě strany.

Ovšem kámen úrazu není pouze u dětí a jejich malého vzrůstu. I řidiči aut je na silnici mohou snadno přehlédnou. Účastníkům provozu může pomoct  zvýrazněná viditelnost dítěte, například světlým oblečením. Důležité je, aby byly děti obezřetné především za snížené viditelnosti a pochopily, že se tak mohou vyhnout nebezpečí. Znají-li děti důvod, proč se mají držet určitého pravidla, je pro ně snaží si ho zapamatovat.

Jak se děti dí­va­jí na do­pra­vu

Děti mají omezené zvukové vnímání. K plnému vývoji dochází až v průběhu dospívání. Právě kvůli množství zvuků nedokážou děti pouze na základě sluchu odhadnout, z které strany hluk přichází, což jim ztěžuje orientaci na silnici.

Chlapeček stojí na chodníku a dívá se na silnici.

Kromě určování směru je pro děti obtížné odhadnout vzdálenost vozidla, jeho rychlost a brzdnou dráhu. Schopnost rozeznávat kinetické jevy se vyvíjí s přibývajícím věkem, a ani u dorostenců ještě není kompletně vyvinutá. Může se stát, že dítě při přecházení silnice podcení rychlost blížícího se auta, což může mít fatální následky.

U dětí je zapotřebí počítat s jejich nízkou mírou soustředěnosti. Rády brouzdají v myšlenkách nebo si po cestě hrají. Rozptýlené děti neudrží plnou pozornost a může pro ně být těžké se správně rozhodovat.

Kvůli výše zmíněným důvodům je třeba, aby i ostatní účastníci dopravního provozu věnovali dětem a jejich přítomnosti na silnici a u přechodů vyšší pozornost.

Jak se děti cho­va­jí v do­prav­ních pro­vo­zu

Děti jsou impulzivní, a to se projevuje i v dopravě. Jejich chování je často nepředvídatelné, a proto by řidiči měli na silnici u dětí vždy počítat s neočekávatelným. Děti dokáže při cestě rozptýlit mnohé. Zajímá je dění okolo nich a často upřou zrak na různé předměty nebo poutavá místa.

Zaslechnou-li neznámý nebo hlasitý zvuk, instinktivně začnou utíkat. V takovém okamžiku bohužel neberou ohled na dopravní situaci. Jejich motorické dovednosti ještě nejsou zcela vyvinuté a zejména malé děti mohou například zakopnout.

Děti v do­pra­vě – stav dět­ské­ho vý­vo­je pod­le věku

Motorické a senzorické funkce se u každého dítěte vyvíjí individuálně v závislosti na věku. Následující přehled může posloužit jako pomůcka pro odhad chování dětí v dopravě.

Do 5 let: V pěti letech děti na silnici nevnímají nebezpečí, které tam na ně může čekat. Nedokážou rozeznat stojící auto od jedoucího.

6 let: V porovnání s dospělým je zorné pole šestiletého dítěte o třetinu užší. Kromě toho se děti v šesti letech nedokážou dlouho soustředit na jeden úkol.

7 let: Od sedmi let umí děti pomalu určit pravou a levou stranu. Mohou tak rozeznat směr jízdy aut na silnici. Dokážou od sebe rozeznat pocity a vjemy, což jim pomáhá se racionálně rozhodovat.

Chlapeček s aktovkou ve sněhu.

8 let: Vnímání zvuků se již vyvinulo, díky čemuž jsou děti schopné určit jejich polohu. K tomu dokážou rozeznat závislost na velikosti a vzdálenosti, a tím rychleji poznat vznikající nebezpečí. Také zorné pole je v tomto věku širší.

9 let: Děti se v dopravě orientují lépe a předchází nebezpečí.

11 let: Od jedenácti let děti vnímají i to, co se děje za jejich zády, a proto zvládají ucelit obrázek o tom, co se děje okolo nich.

14 let: Ve čtrnácti letech je bezpečnost dítěte v dopravě znatelně vyšší. Přesto jsou ale jejich pohotové reakce stále pomalejší než u dospělého člověka. Schopnost odhadnout rychlost jedoucího auta je plně vyvinuta teprve až v dospělém věku.

Zá­věr

Děti jsou při pohybu na silnici vystaveny značnému nebezpečí. Kvůli jejich malému vzrůstu, nevyvinutému vnímání a často impulzivnímu chování rozeznávají nebezpečí pozdě nebo špatně vyhodnocují situaci. Aby byly děti v dopravě a při cestě do školy v bezpečí, musí na ně brát ohled i ostatní účastníci dopravy. Úkolem rodičů je děti poučit o vhodném chování na silnici. Postupně se s přibývajícím věkem u dětí zlepšuje vnímání a mohou se na silnici pohybovat sebevědoměji.

Zde naleznete důležité informace k tématu Děti v dopravě sepsané v PDF souboru.

Objevte další články:

______________________________________________

Zdro­je:

Děti v dopravě. Základní škola[online]. BESIP: [cit. 16.08.2023]. Dostupné z: https://www.detivdoprave.cz/zakladni-skola/

Observatoř. Bezpečnost silničního provozu. Děti v dopravě [online]. Brno: 2007 [cit. 16.08.2023]. Dostupné z: https://www.czrso.cz/clanek/deti-v-doprave/?id=1376

Bezpečí dítěte v dopravě. Pomocník a rádce rodičům [online]. Praha: Ministerstvo dopravy, 2008 [cit. 16.08.2023]. Dostupné z: https://www.policie.cz/soubor/bezpeci-ditete-v-doprave-besip-pdf.aspx

Bezpečná cesta do školy [online]. Bezpečné cesty [cit. 16.08.2023]. Dostupné z: https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-vychova-ve-skolach/chodec/bezpecna-cesta-do-skoly

Zdro­je ob­ráz­ků:

iStock.com/romrodinka

iStock.com/Imgorthand

iStock.com/romrodinka

iStock.com/romrodinka