Bezpečně do školy – děti na cestě do školy.

Bezpečně do školyPravidelná cesta do školy vyžaduje od dětí samostatnost a zodpovědnost. Dále přináší pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu.  Co pro děti na cestě do školy představuje největší výzvu? Dáme vám několik rad, jak děti nejlépe připravit.

Tip: Jestliže chce dítě do školy jezdit na kole, existuje několik aspektů, na které by si rodiče měli dát pozor. V našem článku „Cesta do školy na kole“ vám poradíme, jak děti správně přichystat.

Pěšky do školy – maminka se svými dětmi na cestě do školy.

Obsah:

 • Pěšky do školy

 • Autobusem do školyPěš­ky do ško­ly

Dětem prospívá čerstvý vzduch a pohyb, díky čemuž se zvyšuje jejich soustředěnost a soběstačnost. Pěší cesta do školy je v tomto ohledu velice přínosná. Další výhodou je menší koncentrace aut u školy, a tudíž bezpečnější školní okolí.

Vý­běr nej­bez­peč­něj­ší ces­ty

Všeobecně platí, že nejkratší cesta není nutně ta nejbezpečnější. Při plánování cesty do školy hrají roli hustota dopravy a bezpečnostní zařízení, například semafory nebo silniční přechody. Měli bychom upřednostnit chodník se semafory, přechody s menším dopravním provozem, ideálně střežený policisty, a to i za cenu časově delšího úseku.

Někdy připravují samotné školy, popř. obce plán cesty do školy, který pomáhá dětem a rodičům lépe se orientovat. Ukazuje nejbezpečnější cesty do školy a zohledňuje přitom semafory, přechody pro chodce, autobusové zastávky, ale také rizikové zóny. Při plánování cesty do školy se můžete takovým plánem inspirovat. Zvolenou cestu můžete předem sami vyzkoušet, abyste si byli jistí, že bude dítě v bezpečí.

Bezpečně do školy po chodníku.

Učte se cestu společně

Než vyšlete svou dceru nebo syna poprvé do školy samotné, měli byste si s nimi společně cestu projít. Vydejte se na cestu v běžný všední den kromě prázdnin, aby vaše dítě cestu zažilo se všemi překážkami, jako je například hustota dopravy na silnicích. Při cestě nespěchejte a chovejte se příkladně. Děti často napodobují chování dospělých, a to i s případnými nedostatky.

I během prvních školních dní byste měli své děti do školy doprovázet. Všímejte si, co je třeba dovysvětlit. Děti vnímají dopravní provoz jinak než dospělí. Dávejte pozor na jejich reakce. Můžete pozorovat, jak se k různým situacím vaše dítě staví. Zjistíte tak, jak si je vaše dítě na cestě jisté a na co je třeba ho ještě upozornit. Důležitá je také pochvala za správný postup při přecházení silnice.Pra­vi­dla sil­nič­ní­ho pro­vo­zu

Znalost dopravního značení je základ. Děti by měly rozumět důležitým dopravním značkám a vědět, jak se chovat u semaforu, popř. přechodu. Níže naleznete několik rad, na co je třeba dávat pozor:

 • Při červené u semaforu stojíme a čekáme na zelenou.

 • Při přechodu přes silnici se vícekrát ohlédneme doleva a doprava.

 • Neběháme přes silnici mezi zaparkovanými auty.

 • Před překročením silnice se snažíme navázat s řidičem oční kontakt a dát znamení rukou.

Na­plá­nuj­te si do­sta­tek času

Pokud děti do školy pospíchají, neberou kvůli časové tísni ohled na pravidla bezpečného pohybu v okolí silnice. Děti by měly včas opustit dům, aby se nedostaly do hektické situace. Také vhodná snídaně přispívá k soustředěnosti během cesty. Další rady pro přípravu školáka najdete v našem článku „Rady pro bezpečnost dětí v dopravě“.

Au­to­bu­sem do ško­ly

Pokud do školy děti musí urazit dlouhou cestu, měli by využít hromadnou dopravu. V případě školního autobusu by se děti měly vždy posadit. Ve stoje by se dítě mělo vždy držet madla, aby zabránilo pádu. Jestliže je přijíždějící autobus přeplněný, je lepší počkat na další.

Cho­vá­ní na za­stáv­kách a v au­to­bu­su

Během čekání na autobus děti rády vzájemně laškují. Nevšímají si přitom aut projíždějících kolem. Jsou také špatně vidět při přecházení silnice před nebo za autobusem. Proto je vhodné dětem vysvětlit, jak se chováme na zastávce a v autobusu:

 • Během čekání na zastávce si držíme odstup od obrubníku.

 • Netlačíme se při nástupu a výstupu.

 • Po vystoupení počkáme, dokud autobus neodjede.

 • Během cesty se chováme klidně.

 • V autobusu využíváme volných míst k sezení nebo se pevně držíme madla.

Také při prvních jízdách do školy autobusem je bezpečnější, pokud děti mají doprovod dospělého. Děti by neměly na zastávku spěchat a trápit se, pokud autobus ujede. V takovém případě by měly zvolit předem probranou záložní cestu, nebo počkat na další autobus.

Zá­věr

Děti často napodobují chování dospělých. Především v prvních dnech školní výuky je doprovod rodičů velice důležitý. Díky radám od svých rodičů jsou děti sebejistější, což přispívá k úspěšnému zvládnutí cesty do školy.

Zde jsme pro vás shrnuli důležité informace na téma Děti v dopravním provozu v přehledném PDF souboru.

Objevte další články:

______________________________________________

Zdro­je:

Pražské matky. Program bezpečné cesty do školy[online]. [cit. 16.08.2020]. Dostupné z:https://www.cdv.cz/file/prezentace-brnowalk-09-program-bezpecne-cesty-do-skoly/

Čistou stopou Prahou. Bezpečné cesty do školy – účinná pomoc školám při řešení problémů s dopravou[online]. [cit. 16.08.2020]. Dostupné z: https://www.cistoustopou.cz/pesky/akce/bezpecne-cesty-do-skoly-ucinna-pomoc-skolam-pri-reseni-problemu-s-dopravou-922

6000kroků. Pěší cesta do školy[online]. Praha: 2019 [cit. 16.08.2020]. Dostupné z: http://6000kroku.cz/clanek/pesi-cesta-do-skoly

Zdro­je ob­ráz­ků

iStock.com/Imgorthand

kikovic/Shutterstock.com

iStock.com/FatCamera

PaypalCeska Posta