Dofinansowanie – mężczyzna oblicza koszty dalszej edukacji.

Dofinansowanie do kursów i urlop szkoleniowy: przegląd dostępnych sposobów rozwoju zawodowego

Doskonalenie zawodowe i szkolenia mogą być trampoliną do osiągnięcia większych sukcesów i satysfakcji z pracy. Odpowiedni kurs umożliwia dalsze wspinanie się po szczeblach kariery, powrót do życia zawodowego po długiej przerwie lub reorientację zawodową poprzez przekwalifikowanie. Przygotowaliśmy dla ciebie listę, dzięki której poznasz dostępne możliwości – takie jak stypendia czy granty – by móc rozwijać swoje umiejętności. Tutaj znajdziesz listę najważniejszych sposobów finansowania kursów oraz informacje o urlopie szkoleniowym.

Wskazówka

Pamiętaj, że w przypadku większości stypendiów, wniosek o dofinansowanie musisz złożyć przed zarejestrowaniem się na dalsze szkolenie. Dlatego staraj się ubiegać o nie jak najwcześniej, aby otrzymać świadczenia w odpowiednim czasie.

Stypendia i granty dla młodych i początkujących pracowników

W celu ułatwienia, zwłaszcza młodym ludziom, startu w życie zawodowe lub dodatkowego wesparcia tych, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, uruchomiono wiele stypendiów, subsydiów oraz grantów przeznaczonych dla osób rozpoczynających swoją karierę. Niezależnie od tego, czy chcesz pójść na studia, czy dokończyć dotychczasową edukację i zdobyć dyplom zawodowy – dostępne dofinansowania mogą pomóc ci w dalszym rozwoju.

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki: sposób na rozwój osobisty dla młodych ludzi

Urzędy Pracy wychodzą naprzeciw młodym bezrobotnym, którzy chcą dalej podnosić kwalifikacje i szkolić się zawodowo, by zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy. Dzięki temu dofinansowaniu możesz bez obaw dokończyć edukację, przygotować się do egzaminów i zdobyć odpowiednie wykształcenie, nie martwiąc się przy tym o kwestie finansowe.

Instytucja odpowiedzialna za dofinansowanie: Powiatowe Urzędy Pracy

Warunki otrzymania stypendium:

 • Stypendysta musi być osobą bezrobotną;

 • nie posiada kwalifikacji zawodowych i w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych, albo w szkole wyższej w formie studiów niestacjonarnych;

 • dochód na osobę w rodzinie na dzień rozpoczęcia nauki nie przekracza wysokości dochodu w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Cel wsparcia:

 • Osiągnięcie pełnego i produktywnego zatrudnienia;

 • rozwój zasobów ludzkich;

 • osiągniecie wysokiej jakości pracy;

 • wzmocnienie integracji i solidarności społecznej;

 • zwiększenie mobilności na rynku pracy.

Zakres wsparcia:

 • Indywidualne wsparcie finansowe na rzecz osób podejmujących dalsze kształcenie: wysokość stypendium uzależniona jest od środków dostępnych rodzinie osoby uprawnionej do zapomogi;

 • Bezrobotny, któremu PUP przyznał stypendium, będzie regularnie otrzymywał 100 procent kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Obecnie zasiłek w wymiarze podstawowym wynosi 1200,00 złotych brutto.

Wskazówka

Wypłata stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki zostaje wstrzymana w przypadku przerwania nauki!

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności: firma dla młodych

Fundusze Europejskie pozwalają uzyskać dofinansowanie na szereg różnych szkoleń i kursów. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie masz obecnie możliwości otrzymania świadczeń, warto zajrzeć na stronę internetową www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Znajdziesz tam obecnie wspierane i finansowane przez Unię Europejską projekty, które pomogą Ci rozwinąć swoje umiejętności i zdobyć nowe kwalifikacje.

Instytucja odpowiedzialna za dofinansowanie: Unia Europejska

Warunki otrzymania stypendium:

 • O dofinansowanie ubiegać mogą się zazwyczaj zarówno osoby fizyczne jak i firmy;

 • należy znaleźć projekt dla siebie – aktualną listę znajdziesz w specjalnej Wyszukiwarce na stronie internetowej funduszeeuropejskie.gov.pl. lub u konsultantów w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich;

 • każdy projekt posiada indywidualne wymagania, które powinien spełnić beneficjent.

Cel wsparcia:

 • Rozszerzenie możliwości uzyskania pracy;

 • pobudzanie przedsiębiorczości;

 • wspieranie procesów dostosowawczych w przedsiębiorstwach;

 • umocnienie polityki równości szans na rynku pracy.

Zakres wsparcia:

 • Indywidualne dofinasowanie projektu, w zależności od ustalonego celu.

Bon szkoleniowy: gwarancja skierowania na kursy

Osoba bezrobotna, która nie przekroczyła 30 roku życia może otrzymać bon szkoleniowy. Gwarantuje on jej skierowanie na wybrane szkolenie wraz z opłaceniem kosztów ponoszonych w związku z podjęciem kursów. Wartość bonu szkoleniowego wynosi do 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu jego przyznania.

Instytucja odpowiedzialna za dofinansowanie: Powiatowy Urząd Pracy

Warunki otrzymania stypendium:

 • Bon szkoleniowy jest przyznawany na wniosek bezrobotnego;

 • przed decyzją o przyznaniu bonu młody bezrobotny musi znaleźć pracodawcę chętnego do zatrudnienia go po odbytym szkoleniu lub w inny sposób wykazać, że szkolenie zwiększy szansę na znalezienie pracy zarobkowej;

 • osoba, która otrzyma bon szkoleniowy musi w ustalonym terminie dostarczyć do urzędu pracy formularz wypełniony przez instytucję szkoleniową.

Cel wsparcia:

 • Pozyskanie przez pracodawcę dobrze wyszkolonego pracownika, poprzez uzgodnienie z nim szczegółowego zakresu szkoleń, przed rozpoczęciem kursów.

 • Dofinansowanie tylko tych szkoleń, które dają pewne zatrudnienie przyszłym pracownikom.

Zakres wsparcia:

 • Każdy urząd pracy może zaprojektować własny bon szkoleniowy;

 • każdy beneficjent może liczyć na finansowanie jednego lub kilku szkoleń;

 • opłacenie badań lekarskich lub psychologicznych niezbędnych do podjęcia szkolenia i/lub pracy po szkoleniu;

 • zwrot kosztów przejazdu na szkolenia;

 • dofinansowanie zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania.

 • Bezrobotny skierowany na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego otrzymuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że kurs obejmie co najmniej 150 godzin miesięcznie.

Bon stażowy: odpłatne praktyki ze środków Urzędu Pracy

Podobnie jak w przypadku bonu szkoleniowego, bon stażowy otrzymać może bezrobotny który nie ukończył 30 roku życia. Takie dofinansowanie przyznawane jest na okres 6 miesięcy i pod warunkiem, że pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu.

Instytucja odpowiedzialna za dofinansowanie: Powiatowy Urząd Pracy

Warunki otrzymania stypendium:

 • Bon stażowy przyznaje się na wniosek bezrobotnego;

 • beneficjentami mogą być jedynie osoby, które nie ukończyły jeszcze 30 roku życia;

 • bezrobotny musi znaleźć pracodawcę do realizacji stażu, który zobowiąże się zatrudnić go po zakończeniu praktyk;

 • wsparcie w postaci bonu powinno zostać przewidziane w Indywidualnym Planie Działania bezrobotnego.

Cel wsparcia:

 • Bon stażowy służy do aktywizacji zawodowej młodych bezrobotnych.

Zakres wsparcia:

 • Stypendium stażowe w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i inwestycjach rynku pracy;

 • zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, wypłacanego w miesięcznych transzach łącznie ze stypendium;

 • opłacenie kosztów niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych;

 • premia dla pracodawcy w wysokości 1513,50 zł – w przypadku zatrudnienia beneficjenta po zakończonym stażu.

Kurs doszkalający – wykładowca prowadzi szkolenia.

Wsparcie finansowe dla osób aktywnych zawodowo: szanse rozwoju

Dokształcanie się jest niezbędne w życiu zawodowym, aby dostosować się do nowych wyzwań na rynku pracy i dalej się rozwijać. Jednak integracja szkoleń z codziennym życiem może być trudna. Mimo wszystko, istnieją atrakcyjne oferty i inicjatywy, które oferują finansowe wsparcie dla twoich edukacyjnych celów.

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego: dostosowanie umiejętności do zmieniających się wymagań rynku pracy

Słabo wykształceni pracownicy mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji dzięki dotacjom z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który pochodzi ze środków Funduszu Pracy. Jego celem jest dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców tak, aby rozwijali swoje kompetencje i pozostawali konkurencyjni na ciągle zmieniającym się rynku pracy. Fundusz udziela wsparcia w postaci bezzwrotnego dofinansowania dla przedsiębiorstw przez państwo.

Pracodawca może uzyskać aż 80% dofinansowania do szkoleń dla zatrudnianych u siebie pracowników. Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób mogą jednak liczyć na dotację na poziomie 100% kosztu szkolenia.

Instytucja odpowiedzialna za dofinansowanie: Powiatowy Urząd Pracy

Warunki otrzymania stypendium:

 • Dofinansowanie kształcenia ze środków KFS jest łatwo dostępne i mogą z niego skorzystać różne podmioty gospodarcze, takie jak firmy, urzędy, fundacje, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski;

 • Pracodawca, w imieniu swoich pracowników, składa wniosek do Urzędu Pracy o dofinansowanie wybranego szkolenia;

 • z dofinansowania nie mogą skorzystać firmy jednoosobowe – wymogiem jest posiadanie kilku pracowników.

Cel wsparcia:

 • Kształcenie ustawiczne osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;

 • rozwój zawodowy pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;

 • przeciwdziałanie wyklęczeniu społecznemu poprzez dofinansowanie zawodów deficytowych;

 • ułatwienie dostępu do edukacji osobom po 45 roku życia;

 • szkolenie z zakresu nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;

 • wsparcie kształcenia osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;

Zakres wsparcia:

 • Pokrycie kosztów związanych z kształceniem ustawicznym pracowników, w tym także cudzoziemców;

 • pomoc dla osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

 • integracja osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności poprzez dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego;

 • aktywizacja zawodowa osób dorosłych dzięki nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Wskazówka

Wsparcie udzielane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest przyznawane na zasadach pomocy de minimis. Jego koncepcja wywodzi się z założenia, że dofinansowanie o stosunkowo niskiej (dla państwa, niekoniecznie dla przedsiębiorcy) wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji na rynku.

Granty – mężczyzna dowiaduje się w urzędzie pracy, jakie ma możliwości rozwoju.

Wsparcie dla osób poszukujących pracy: dofinansowanie szkoleń dla bezrobotnych

Rynek pracy ciągle się zmienia i wymaga od pracownika stałego dostosowywania się do tej ewolucji. Aby osoby poszukujące zatrudnienia miały możliwość zdobycia wiedzy na temat najnowszych technologii, a tym samym miały szansę znalezienia odpowiedniego stanowiska, szkolenia dla bezrobotnych są istotną kwestią dla Urzędów Pracy.

Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych: pomoc dla bezrobotnych z wyższym wykształceniem

Dofinansowanie studiów podyplomowych umożliwia osobom z wyższym wykształceniem pogłębić wiedzę i zdobyć nowe umiejętności, a tym samym pozwala zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Zajęcia powinny trwać nie krócej niż dwa semestry i kończyć się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych.

Instytucja odpowiedzialna za dofinansowanie: Powiatowy Urząd Pracy

Warunki otrzymania stypendium:

 • Studia podyplomowe są formą kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje uzyskane na studiach pierwszego stopnia, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera potwierdzone odpowiednim dyplomem;

 • Studia podyplomowe powinny być prowadzone na uczelni, w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego;

 • Z dofinansowania studiów podyplomowych mogą skorzystać zarejestrowane w Urzędzie Pracy osoby bezrobotne, pracujące (w wieku 45 lat i więcej) lub – w szczególnych wypadkach – poszukujące zatrudnienia.

Cel wsparcia:

 • Kształcenie osób z wyższym wykształceniem, w celu zwiększenia ich konkurencyjności na aktualnym rynku pracy.

Zakres wsparcia:

 • Urząd pracy może sfinansować do 100% kosztów studiów podyplomowych, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia;

 • podczas uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów osoba bezrobotna otrzyma stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Stypendium na kontynuowanie nauki: dokończ przerwaną edukację

Dofinansowanie ma na celu wsparcie tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Nie tylko osoby młode, ale również dojrzali bezrobotni mogą starać się o stypendium na dokończenie przerwanej nauki. Warunki przyznawania dofinansowania z tytułu podjęcia dalszej nauki określa art. 55 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na wniosek bezrobotnego pozostającego w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, Starosta może przyznać mu stypendium ułatwiające powrót do systemu edukacji.

Instytucja odpowiedzialna za dofinansowanie: Powiatowy Urząd Pracy

Warunki otrzymania stypendium:

 • Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki może otrzymać osoba bezrobotna, która nie posiada kwalifikacji zawodowych;

 • Beneficjent musi w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjąć dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych albo w szkole wyższej w formie studiów niestacjonarnych;

 • dochód na osobę w rodzinie na dzień rozpoczęcia nauki nie może przekraczać wysokości dochodu uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Cel wsparcia:

 • Kształcenie ustawiczne bezrobotnych, którzy przerwali naukę.

 • Zwiększenie kwalifikacji zawodowych osób nieposiadających pełnego wykształcenia.

Zakres wsparcia:

 • Stypendium przysługuje w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki, w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie.

 • Wypłata stypendium może zostać przedłużona do ukończenia nauki, zgodnie z programem nauczania.

Sfinansowanie kosztów egzaminów i licencji: zdobądź dyplom dzięki świadczeniom z urzędu pracy

Starosta na wniosek bezrobotnego, uprawnionej osoby poszukującej pracy lub dojrzałego pracownika (w wieku co najmniej 45 lat) może sfinansować koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania wybranego zawodu.

Instytucja odpowiedzialna za dofinansowanie: Powiatowy Urząd Pracy

Warunki otrzymania stypendium:

 • Kwota dofinansowania nie może przekraczać przeciętnego wynagrodzenia za pracę;

 • Należy przedłożyć dokument zawierający informacje o nazwie, terminie i kosztach związanych z uzyskaniem licencji lub innych zaświadczeń;

 • do wniosku o dofinansowanie wymagany jest niekiedy dokument stanowiący uprawdopodobnienie uzyskania odpowiedniej pracy lub podjęcia działalności gospodarczej w formie ustalonej przez powiatowy urząd pracy;

Cel wsparcia:

 • kształcenie ustawiczne osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;

Zakres wsparcia:

 • Sfinansowanie kosztów egzaminów lub licencji nie może przekraczać wysokości przeciętnego wynagrodzenia;

 • Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie z Funduszu Pracy poniesionych przez bezrobotnego kosztów przejazdu na egzamin.

Urlop szkoleniowy: jak znaleźć czas na rozwój swoich kompetencji i umiejętności

Potencjalne dofinansowanie nie powinno być jedyną motywacją do podjęcia szkolenia i kursów przez osoby uprawnione. Jedną z dodatkowych form może być urlop szkoleniowy. Przysługuje on każdemu pracownikowi chcącemu podnosić swoje kwalifikacje, który zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę. Jednakże, by móc skorzystać z urlopu szkoleniowego, podjęcie nauki musi się odbyć za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy. Jeśli wyrazi on na to zgodę, przysługuje ci 6 dni płatnego urlopu w celu przystąpienia do egzaminów końcowych lub 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Jeżeli jesteś beneficjentem, któregoś z wyżej wymienionych stypendiów i pracujesz, możesz również skorzystać z urlopu szkoleniowego – nie ma przeciwwskazań do łączenia ze sobą tych świadczeń.

Wskazówka

Urlop szkoleniowy przysługuje wyłącznie w trakcie kształcenia się. Jeśli w okresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownik go nie wykorzysta, wówczas świadczenie to przepada.

Podsumowanie

Osoby pragnące rozwijać się i kształcić, mogą to robić w każdym wieku. Urzędy Pracy oferują bezrobotnym i starszym pracownikom szereg świadczeń, które można wykorzystać na różnego rodzaju szkolenia, kursy i studia. Pamiętaj jednak, że w większości przypadków, aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek do Urzędu Pracy jeszcze przed zarejestrowaniem się na dalsze szkolenia.Jeśli pracujesz i chcesz przy okazji formalnie podjąć dalszą edukację, możesz poprosić swojego pracodawcę o płatny urlop szkoleniowy.Wiele firm nie tylko udzielna wolnego, ale również chętnie finansuje dalszy rozwój pracownika. Warto więc skorzystać z dostępnych instrumentów i stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, by pozostać konkurencyjny na rynku pracy.

Odkryj więcej artykułów:

______________________________________________

Żródła

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-udzialu-w-szkoleniach-organizowanych-przez-pup

(dostęp 18.08.2021)

https://www.infor.pl/prawo/bezrobotny/instytucje-rynku-pracy/4704926,Stypendium-z-tytulu-podjecia-dalszej-nauki-dla-kogo-wsparcie.htm

(dostęp 18.08.2021)

https://zielonalinia.gov.pl/stypendium-z-tytulu-podjecia-dalszej-nauki-32389

(dostęp 18.08.2021)

https://rpo.lubelskie.pl/info/blog/jak-znalezc-szkolenie-i-staz-sfinansowane-z-funduszy-europejskich-poradnik-krok-po-kroku/

(dostęp 18.08.2021)

https://zielonalinia.gov.pl/finansowanie-kosztow-egzaminow-i-licencji-32385

(dostęp 18.08.2021)

https://www.uppk.pl/4,klienci/13,finansowe-formy-wsparcia/319,podnoszenie-kwalifikacji-zawodowych/332,finansowanie-kosztow-licencji-i-egzaminow/

(dostęp 18.08.2021)

https://zielonalinia.gov.pl/dofinansowanie-studiow-podyplomowych-32391

(dostęp 18.08.2021)

https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/bon-stazowy-co-to-jest,zasady,komu-przysluguje_pr-2415.html

(dostęp 18.08.2021)

http://pup-prudnik.pl/strona/bon-sta%C5%BCowy/227?print=1

(dostęp 18.08.2021)

https://kadry.infor.pl/kadry/hrm/szkolenia_i_rozwoj/5197819,KFS-2021-dofinansowanie-szkolen-pracownikow.html

(dostęp 18.08.2021)

https://gdm.wup.lublin.pl/index.php/polityka-rynku-pracy/23-latwiejszy-start-bony-dla-osob-do-30-roku-zycia?showall=1

(dostęp 18.08.2021)

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-urlop-szkoleniowy

(dostęp 18.08.2021)

Źródła zdjęć:

iStock.com/AndreyPopov

iStock.com/Geber86

iStock.com/Ridofranz

iStock.com/SzepyCzy wiesz, że... Nowi uczestnicy otrzymują 10% zniżki na powitanie*

Dołącz teraz, aby skorzystać z ofert specjalnych i przywilejów uczestników programu!

Dołącz teraz

* Nasz rabat powitalny jest ważny przez 30 dni i może być wykorzystany tylko raz, w sklepach stacjonarnych C&A lub w sklepie internetowym C&A, oraz w naszej aplikacji. Minimalna wartość zamówienia wynosi 100 PLN. Nie może być łączony z innymi promocjami oraz rabatami C&A for you. Więcej informacji na temat warunków uczestnictwa można znaleźć na stronie www.c-and-a.com/pl/pl/shop/foryou#termsconditions

MastercardVisaPaypalPayUPrzedpłata przelewem bankowymPocztaPolskaGLSInPostOdbiór w sklepach C&A