Algemene Voorwaarden

§ 1 Exploitant van de Online Shop en geldigheid van deze Algemene Voorwaarden

1. Deze Online Shop wordt geëxploiteerd door C&A Mode GmbH & Co. KG, Wanheimer Straße 70, 40468 Düsseldorf. C&A Mode GmbH & Co. KG is ingeschreven bij de registerrechtbank van de kantonrechtbank Düsseldorf (HRA 6237). De persoonlijk aansprakelijke partner: C&A Retail GmbH, Hoofkantoor: Baar/Zwitserland, UID: CHE-116.290.471, Bedrijfsleiding: Giny Boer,Christoph Hammer

2. Voor de verkoop van onze producten zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Andere voorwaarden, in het bijzonder voorwaarden van klanten, zijn alleen van toepassing wanneer deze door ons schriftelijk zijn erkend.

3. Wij verkopen onze producten uitsluitend aan consumenten en alleen in hoeveelheden zoals die voor consumenten gebruikelijk zijn.

4. De overeenkomst wordt uitsluitend in het Nederlands gesloten.

5. De verkoop van onze producten is beperkt tot Nederland (met uitzondering van de Nederlandse gebieden buiten Europa), om welke reden het factuur- en leveringsadres zich in Nederland moet bevinden.

§ 2 Sluiten van overeenkomst

U kunt in het kader van de Online Shop afzonderlijke producten uit het aanbod uitkiezen en door aanklikken van de button "in de shopping bag" in een elektronische winkelmand plaatsen. Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de verwezenlijking van de overeenkomst noodzakelijke gegevens hebt ingevoerd, hebt bevestigd dat u kennis hebt genomen van deze handelsvoorwaarden en de button “bestelling met betalingsverplichting” hebt aangeklikt. Hiermee sluit u de koopovereenkomst met C&A Mode GmbH & Co. KG op basis van de hier beschreven algemene voorwaarden. Totdat u deze button hebt aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling te allen tijde wijzigen en corrigeren. Wij aanvaarden geen bestellingen van minderjarigen onder 18 jaar.

2. Nadat u uw bestelling hebt gedaan, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. In deze ontvangstbevestiging zijn de gegevens van uw bestelling en ook deze Algemene Voorwaarden nogmaals vermeld. Deze Algemene Voorwaarden zijn u ook tijdens uw bezoek aan onze website aangeboden in downloadbaar formaat (PDF). Voor zover u niet reeds in het kader van de bestelprocedure de gegevens van uw bestelling en deze Algemene Voorwaarden hebt uitgeprint en/of ergens anders hebt opgeslagen, raden wij u aan deze e-mail uit te printen en op te slaan. Onzerzijds vindt geen opslag plaats. Door de ontvangstbevestiging komt geen koopovereenkomst tot stand; de ontvangstbevestiging toont alleen aan dat uw bestelling bij ons is binnengekomen.

3. C&A Mode GmbH & Co. KG kan de met u gesloten koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien een gedeelte van de bestelling of alle bestelde producten toch niet leverbaar blijken te zijn, ondanks dat op de website vermeld staat of stond dat deze producten op voorraad zijn. Dit kan voorkomen in het geval dat de voorraad na de bestelling alsnog leeg raakt, het product niet langer aangeboden wordt of er anderszins redenen zijn die de levering onmogelijk maken. U ontvangt van ons een e-mail indien dit geval zich voordoet. Indien de bestelling vooruitbetaald is, zal dit bedrag zo snel mogelijk worden overgemaakt op uw rekening. Deze bepaling doet niet af aan C&A Mode GmbH & Co. KG haar andere wettelijk rechten de koopovereenkomst te ontbinden.

Fair Use-richtlijn: Een voorwaarde voor het kunnen aanbieden van de goede prijs-kwaliteitverhouding waar C&A zo om bekendstaat is onze slanke kostenstructuur. Daarbij speelt het aantal retouren een grote rol, omdat veel retourzendingen niet alleen een grote impact hebben op het milieu, maar ook tot hoge kosten voor ons leiden. Om deze kosten te compenseren zouden we onze prijzen moeten verhogen, wat niet eerlijk is tegenover klanten die weinig tot helemaal niets retourneren. Daarom registreert ons systeem hoe vaak klanten gebruikmaken van ons genereuze retourbeleid en op basis daarvan behouden we ons het recht voor om klanten die buitensporig veel retourneren uit te sluiten van toekomstige aankopen. De Fair Use-richtlijn helpt ons jouw online shopbelevenis zo leuk en goedkoop mogelijk te maken. Om die reden proberen we misbruik van onze diensten en gedrag dat een negatieve impact heeft op andere klanten, ons bedrijf en het milieu te beperken.

4. De minimale waarde van uw bestelling is 19 €, daarom kunnen wij bestellingen onder dit bedrag niet uitvoeren.

§ 3 Beschikbaarheid en levertijd van producten

1. Is één of zijn meerdere van de door u bestelde producten op het tijdstip van uw bestelling om wat voor een reden niet meer leverbaar, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel af te wijzen. Daarover zullen wij u dan onverwijld per e-mail informeren.

2. Is het door u bestelde product of zijn de door u bestelde producten beschikbaar, dan bedraagt de tijd tot aan de levering op het door u aangegeven adres bij een normale gang van zaken ca. 2 tot 3 werkdagen na binnenkomst van uw bestelling. De levertijd naar een van onze C&A-filialen bedraagt ca. 4 tot 7 werkdagen.

3. De bezorging vindt alleen plaats binnen Nederland en niet naar andere landen of gebieden binnen het Koninkrijk Nederland en via een door ons geselecteerde firma.

§ 4 Prijs

1. In alle prijzen die voor producten in de Online Shop genoemd zijn, is telkens de geldende wettelijke omzetbelasting (BTW) inbegrepen.

2. Daarnaast bedragen leveringen aan huis met PostNL 4,95 € en gratis vanaf een minimale bestelwaarde van 29 €. Leveringen aan een C&A winkel zijn gratis vanaf 20 €. Express leveringen aan huis met DHL bedragen 9,95 €.

§ 5 Betalingsmogelijkheden

1. U kunt bij de betaling tussen verschillende betalingswijzen kiezen:

- Credit card (Visa, MasterCard, American Express)
- PayPal; de gegevens van uw bank of creditcards zijn bij PayPal volgens uw eigen opgave geregistreerd.
- iDeal
- factuur (betaling achteraf)

2. Denkt u eraan dat op grond van uw, met banken en andere kredietinstellingen, gesloten overeenkomsten bijkomende kosten voor overmakingen, aanhouden van een bankrekening enz. voor u kunnen ontstaan.

3. Wij behouden ons het recht voor het gebruik van de bovengenoemde betalingswijzen per individu te beperken tot één of meer betalingswijzen.

4. Indien u voor betaling door middel van een factuur betaalt, dient u deze binnen 30 dagen na ontvangst van de producten te voldoen.

5. In geval van niet tijdige betaling is de consument contractueel rente over het te betalen bedrag verschuldigd. Tevens wordt het door de consument verschuldigde bedrag bij niet tijdige betaling vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Deze kosten worden 30 dagen na de ingebrekestelling in rekening gebracht.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

Totdat er volledig is betaald blijven de geleverde producten ons eigendom.

§ 7 Aansprakelijkheid voor non-conformiteit

1. Dit artikel beperkt niet het wettelijke recht op schadevergoeding.

2. Onze Algemene Voorwaarden vormen geen beperking op de wettelijke regels omtrent productaansprakelijkheid.

§ 8 Recht van intellectueel eigendom en handelsmerken

De door ons geëxploiteerde website alsmede de gehele inhoud ervan, in het bijzonder teksten, foto’s, afbeeldingen, grafische voorstellingen, drukken, textieldesigns, films, presentaties, geluid, illustraties en eventuele software alsmede alle merken en/of modellen, in het bijzonder rechten van intellectueel eigendom, naam- en beeldrechten, merken en/of geregistreerde respectievelijk niet geregistreerde modellen, zijn alle door industriële eigendomsrechten beschermd tegen onrechtmatig gebruik. Voor ieder gebruik, behalve voor het uitzoeken en kopen van een artikel, is vooraf schriftelijk toestemming vereist van ons of, indien de desbetreffende rechten niet bij ons liggen, van de rechthebbende.

§ 9 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag (CISG). Op het gebied van privacy is Duits recht van toepassing.

§ 10 Telefoonkosten

Indien u telefonisch contact met ons opneemt, dient u enkel de kosten hiervoor conform uw overeenkomst met de telecom-aanbieder te betalen. Wij brengen hiervoor geen nadere kosten in rekening.

§ 11 Informatie over baterijen

Omdat wij batterijen en accu’s resp. apparaten met daarin batterijen en accu’s verkopen, zijn wij volgens de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 verplicht u op het volgende te wijzen: batterijen en accu’s kunnen niet in het gewone huishoudelijk afval weggegooid worden. Oude batterijen kunnen schadelijke stoffen bevatten die bij ondeskundige opslag of vuilverwerking het milieu of uw gezondheid schade kunnen toebrengen. Batterijen bevatten echter ook belangrijke grondstoffen, zoals bijv. ijzer, zink, mangaan of nikkel, en worden hergebruikt. U kunt de batterijen na gebruik ofwel voldoende gefrankeerd naar ons terugsturen, ofwel kosteloos afgeven in ons verzendmagazijn (Münchner Straße 46, 30855 Langenhagen, Duitsland) of bij u in de buurt bij bedrijven of bij gemeentelijke afvalinzamelingstations. Het kruis door het symbool van een vuilcontainer betekent dat u batterijen en accu’s niet in het huishoudelijk afval mag weggooien.

§ 12 Herroepingsrecht en -instructies

1. Wettelijk herroepingsrecht en -instructies

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons C&A Mode GmbH & Co. KG, Postfach 210110, 46268 Dorsten, Duitsland, telefoonnummer 010-71 14 835, E-Mail: service_nl@shop-c-and-a.com, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

2. Indien u de geleverde producten binnen de herroepingstermijn zonder een uitdrukkelijke herroepingsverklaring aan ons retourneren, zien wij dit als een herroeping en gelden de gevolgen zoals hierboven uiteengezet.

Modelformulier voor herroeping

dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen

Aan C&A Mode GmbH & Co. KG, Postfach 210110, 46268 Dorsten, Duitsland, E-Mail: service_nl@shop-c-and-a.com:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
Naam/Namen consument(en)
Adres consument(en)
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
Datum
(*)Doorhalen wat niet van toepassing is.

§ 13 Beslechting consumentengeschillen

C&A Mode GmbH & Co. KG is principieel niet bereid en verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Stand 07-08-2023

Wist je dat? Nieuwe members krijgen 10% welkomstbonus*

Word nu member voor speciale voordelen en aanbiedingen!

Word nu member

*Onze welkomstbonus is 30 dagen geldig en kan eenmalig worden gebruikt in een van onze winkels in Nederland, ofwel in de online shop, ofwel in onze app. Het kan niet worden gecombineerd met andere C&A for you aanbiedingen en kortingen. Ga voor informatie over de Algemen Voorwaarden van ons klantprogramma naar www.c-and-a.com/nl/nl/shop/foryou#termsconditions

PaypaliDealPostNL C&A Filiaal