shop.global.1

Gegevensbescherming

Informatieverstrekking en toestemming verwerking van persoonsgegevens

De veiligheid van uw gegevens is voor ons uiterst belangrijk. Als klant van de C&A-shop kunt u volledig onbevreesd uw inkopen doen. In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens achter te laten.

De verantwoordelijke voor de internetshop in de zin van de Duitse wet ‘Bundesdatenschutzgesetzes’ en van de Duitse wet ‘Telemediengesetzes’ is C&A Mode GmbH & Co. KG, ingeschreven bij het kantongerecht Düsseldorf onder nummer HRA 6237, Wanheimer Straße 70, 40468 Düsseldorf, Duitsland. Centraal telefoonnummer +49 (0)211-9872-0, e-mailadres: service_nl@shop-c-and-a.com.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend binnen het wettelijk kader en op grond van uw toestemming. Het gaat met name om gegevens in verband met de ontvangst en uitvoering van uw bestellingen (zoals naam, adres, e-mailadres, informatie over de bestelde artikelen, gegevens over bestel- en betalingsgedrag) en ook om andere gegevens, die u ons vrijwillig (bijv. in het kader van de bestelling van nieuwsbrieven of van deelname aan spelletjes waarbij iets gewonnen kan worden) ter beschikking stelt. Voor zover u in het kader van bestelprocedures persoonsgegevens doorgeeft, gebeurt dat middels SSL versleuteling (Secure Sockets Layer).

Buiten datgene wat door de wet en op grond van uw toestemming is toegestaan, zullen wij uitsluitend geanonimiseerde gegevens, waarbij geen verband met personen gelegd kan worden, verzamelen en gebruiken voor statistische doeleinden en voor de continue verbetering van onze internetdiensten.

Onze webservers slaan automatisch de gegevens op in hun server log-bestanden, die door uw browser aan ons gecommuniceerd worden. Dit betreft het type en de versie van de door u gebruikte Internet-browser, het toegepaste besturingssysteem, de eerder bezochte pagina, het IP-adres van de betreffende computer en het tijdstip van het serververzoek. Deze gegevens kunnen worden ingedeeld door personen die niet door C&A zijn aangesteld. Een combinatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd. De gegevens worden bovendien na korte tijd automatisch gewist. De hierbij verzamelde gegevens worden uitsluitend statistisch en niet tot u herleidbaar geanalyseerd, om voor u het surfen naar onze website-pagina's verder te verbeteren.

Op onze websites zijn zogenaamde social plug-ins van de sociale internet-netwerken Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) en Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) geïntegreerd. Social plug-ins herkent u aan de logo’s die op de websites van Twitter.com (http://twitter.com/about/resources/logos) en Facebook.com (http://developers.facebook.com/docs/plugins) bekeken kunnen worden.

Wanneer u in onze internetdienst een pagina opent met deze social plug-ins, wordt een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook en Twitter opgebouwd. Op basis van deze verbinding wordt het voor u zichtbare beeld van de plug-in en de daarrachter liggende functies rechtstreeks aan uw browser doorgegeven, die deze aan de presentatie van onze internetsite koppelt. Bent u op dat moment ingelogd bij Facebook of Twitter met uw gebruikersnaam en wachtwoord, dan wordt de informatie over uw bezoek aan onze website, aan deze partijen doorgegeven en kan uw gebruikersaccount worden gekoppeld. Wanneer u social plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld de Facebook-"Vind ik leuk"- of de Twitter-"Tweet This"-functie, wordt de content van onze internetpagina’s aan uw Facebook- resp. Twitter-profiel gelinkt.

Indien u geen lid van Twitter of Facebook bent of vóór het bezoek aan onze shop bij die providers uitgelogd bent, bestaat desondanks de mogelijkheid dat tenminste uw IP-adres doorgegeven en daar opgeslagen wordt.

Wij wijzen u erop dat de inhoud en de omvang van de gegevens die via de social plug-in rechtstreeks van Facebook en Twitter gehaald en daarheen doorgegeven worden, en ook de tijd dat deze opgeslagen blijven en het gebruiksdoel ervan uitsluitend door deze providers worden bepaald. Nadere informatie vindt u in de toelichtingen op de gegevensbescherming van de providers (http://twitter.com/privacy en http://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation.php).

Op onze websites vindt u ook externe links zoals naar ons Youtube-kanaal. Wanneer u links gebruikt, verlaat u onze websites. Wij wijzen u erop dat voor deze gelinkte websites van derden andere richtlijnen inzake gegevensbescherming en regelingen met betrekking tot aansprakelijkheid gelden. De opslag en het gebruik van gegevens door de website-exploitant, die bij het gebruik van deze gelinkte sites plaatsvinden, kunnen het kader van de onderhavige toelichting op de bescherming van persoonsgegevens te buiten gaan. Omdat wij niet de exploitant van de site(s) zijn, kunnen wij ook voor de content van andere websites, die wij daar niet hebben ingebracht, niet verantwoordelijkheid zijn.

Gegevensoverdracht binnen het concern en aan commerciële bureaus die informatie verstrekken over kredietwaardigheid

Deltavista GmbH houdt zich bezig met het opslaan van gegevens en het verstrekken van deze gegevens aan haar contractuele partners, met als doel, hun deze informatie te verstrekken ten behoeve van het beoordelen van de kredietwaardigheid van natuurlijke personen. Deltavista GmbH, als commercieel bureau dat informatie verschaft over de kredietwaardigheid, verstrekt informatie aan handelsondernemingen, telecommunicatie- en overige bedrijven, die op krediet diensten verlenen en leveranties verrichten.

Ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, bijv. bij een aankoop op rekening, vragen wij indien nodig bij het commerciële bureau Deltavista GmbH informatie op over de kredietwaardigheid (informatie over uw betalingsgedrag tot nu toe) van uw persoon.

Bij het verschaffen van inlichtingen kan Deltavista GmbH haar contractuele partners aanvullend een waarschijnlijkheidswaarde geven die met behulp van de door haar verzamelde gegevens en op basis van wiskundig-statistische procedures is berekend, dit ter beoordeling van het kredietrisico (score-procedure). In het kader van de beslissing op de aanvraag wordt gebruik gemaakt van waarschijnlijkheidswaarden, waarin onder andere wordt gekeken naar uw adresgegevens.

De klant heeft een wettelijk recht op het ontvangen van informatie van Deltavista GmbH over de persoonsgegevens die met betrekking tot zijn persoon zijn opgeslagen.

Het adres luidt:

Deltavista GmbH
Datenschutz
Dessauerstr. 9
80992 Munchen/Duitsland

Voorts behouden wij ons als zusteronderneming van C&A Nederland C.V. het recht voor om ten behoeve van de kredietwaardigheidstoesting navraag te doen bij C&A Nederland C.V. of door u afgegeven automatische afschrijvingen bij gebrek aan dekking niet van uw rekening konden worden afgeschreven dan wel navraag te doen over overige betaalgegevens die C&A Nederland C.V. in het kader van het traceren van openstaande vorderingen heeft opgeslagen, met name het claimen van gerechtvaardigde aanspraken van C&A Nederland C.V. Wij ontvangen deze gegevens van C&A Nederland C.V. alleen op basis van deze toestemming en zullen deze alleen gebruiken ten behoeve van bovengenoemd doel. C&A Mode GmbH & Co. KG zal deze gegevens niet doorgeven aan derden en de gegevens wissen, indien en voor zover deze niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om deze gegevens te bewaren. Voor zover er bij deze gegevens sprake is van gegevens van C&A Nederland C.V. wegens het uitblijven van betaling door klanten, zullen deze gegevens, voordat zij aan ons worden doorgegeven, door C&A Nederland C.V. worden gecontroleerd; het doorgeven van deze gegevens blijft achterwege wanneer dit in strijd is met de beschermingswaardige belangen van de betrokkene. Ten behoeve van de kredietwaardigheidstoetsing zullen wij de gegevens over het betalingsgedrag onder dezelfde voorwaarden ter beschikking stellen aan C&A Nederland C.V.

Hierbij geeft u toestemming voor het uitwisselen van persoonsgegevens tussen ons en C&A Nederland C.V. betreffende eventuele gerechtvaardigde openstaande vorderingen van ons dan wel van C&A Nederland C.V. op u op de hiervoor beschreven wijze.

U kunt deze toestemming steeds herroepen, zonder dat hiervoor andere dan de verzendkosten volgens het basistarief ontstaan, door het toezenden van een schriftelijke verklaring aan het hierboven genoemde adres of e-mailadres. Wij maken u er echter op attent dat u in dat geval niet langer gebruik kunt maken van het kopen op rekening.

U gaat ermee akkoord dat de beslissing over mijn wijze van betalen uitsluitend wordt gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, ten behoeve van de beoordeling van de hiervoor genoemde kenmerken. In de wetenschap van deze omstandigheid doet u tegelijkertijd afstand van het claimen van mijn recht op informatie volgens § 6a lid 2 tweede zin van de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens [Bundesdatenschutzgesetz; BDSG] met betrekking tot de mededeling van en toelichting op de voornaamste redenen voor de beslissing over de betaalwijze.

U kunt deze toestemming steeds herroepen, zonder dat hiervoor andere dan de verzendkosten volgens het basistarief ontstaan, door het toezenden van een schriftelijke verklaring aan het hierboven genoemde adres of e-mailadres. Wij maken u er echter op attent dat u in dat geval niet langer gebruik kunt maken van het kopen op rekening.

Webtracking

Op deze website wordt geanonimiseerde informatie over het surfgedrag van de bezoekers verzameld en opgeslagen voor marketingdoeleinden. Onze webshop gebruikt Adobe Analytics, een service van Adobe voor webanalyse (online targeting). Adobe Analytics gebruikt zogenaamde cookies en trackingpixels, die door uw computer worden opgeroepen of erop worden opgeslagen en waarmee geanalyseerd kan worden hoe u gebruikmaakt van ons webaanbod en onze webshop en hoe u er doorheen navigeert (zgn. sessie-informatie). Met deze cookies en trackingpixels kunnen we het surfgedrag geanonimiseerd analyseren. Deze statistieken geven bijvoorbeeld aan welke pagina's van onze shop erg populair zijn of hoeveel gebruikers bepaalde pagina's bezoeken, uit welke stad een bezoeker afkomstig is, welk soort browser en besturingssysteem hij gebruikt en welke internetpagina's hij tijdens de sessie bezocht heeft.

De sessie-informatie die hiermee verzameld wordt, wordt via Adobe Analytics verzonden naar servers binnen de EU, daar opgeslagen en verder verwerkt. Aan de hand van deze informatie evalueert Adobe Analytics uw bezoeken aan onze webshop via deze computer en stelt daarvan rapporten voor ons op van uw activiteiten op onze website. Adobe kan deze informatie eventueel ook aan derden overdragen, indien dit wettelijk verplicht is of indien deze derden de gegevens dienen te verwerken in opdracht van Adobe. Adobe zal in geen enkel geval het IP-adres van uw computer koppelen aan andere gegevens van Adobe.

De verzamelde gegevens zullen nooit gebruikt worden om de bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt ter verbetering van het aanbod. Daarom worden alle IP-adressen ingekort, zodat ze uitsluitend in geanonimiseerde vorm gebruikt kunnen worden. De gegevens worden niet op andere manieren gebruikt of aan derden overgedragen.

De evaluaties die niet tot bepaalde personen kunnen worden herleid, maar betrekking hebben op de gebruikte computer, gebruiken wij om ons online aanbod te verbeteren. Door aan de hand van de op uw computer geplaatste cookies en trackingpixels uw gedrag met deze computer op onze website te volgen, willen we vooral het gebruik van onze website optimaliseren.

U stemt ermee in dat we op uw computer cookies en trackingpixels plaatsen om uw gebruik van onze website te kunnen analyseren, u aan de hand daarvan gerichte aanbiedingen op onze website te kunnen doen en u de informatie te tonen die voor u interessant zou kunnen zijn.

U kunt deze toestemming later altijd weer intrekken, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn, afgezien van de eventuele portokosten voor het verzenden van uw bezwaar in briefvorm naar het bovenstaande adres of de telecommunicatiekosten voor het verzenden van een e-mail met uw bezwaar. In dat geval worden uw bezoeken aan onze webpagina's niet langer opgeslagen of geanalyseerd.

Ook stelt Adobe u in de gelegenheid onze mogelijkheden tot het gebruik van de sessie-informatie verkregen met behulp van de cookies geplaatst via de domeinen van Adobe Analytics 2o7.net en omtrdc.net bij te sturen. Via deze domeinen wordt Adobe Analytics geëxploiteerd dat de op uw computer geplaatste cookies evalueert en ons daarover informeert. Wanneer u niet wilt dat Adobe Analytics sessie-informatie verzamelt en analyseert over uw bezoek via uw computer, kunt u daar via de volgende opt-outmethode bezwaar tegen maken:

Klik hier om het volgen via cookies van 2o7.net en omtrdc.net te blokkeren (opt-out).

U kunt het analyseren van uw surfgedrag door Adobe ook helemaal uitschakelen door een door Adobe aangeboden add-on voor deactivering te downloaden en te installeren. De details van deze add-ons, nadere informatie over de bescherming van persoonsgegevens bij Adobe Analytics en de verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens vindt u in het Adobe Privacy Center onder:

http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html

Wij wijzen erop dat de opt-outprocedure en de installatie van de add-on voor deactivering uitsluitend werken op de computer en in de browser waarmee ze ingeschakeld zijn.

Zodra u gebruik heeft gemaakt van de opt-out, worden er verder geen gegevens meer over uw bezoeken aan onze website via deze computer en browser meer opgeslagen en ook de reeds opgeslagen gegevens worden niet meer gebruikt. Wij wijzen u erop dat ook het gebruik van de opt-outmogelijkheid gepaard gaat met het plaatsen van een cookie op uw computer. Deze cookie bevat alleen de informatie dat u niet akkoord gaat met het gebruik van de gegevens. De opt-out wordt dus alleen actief indien en zolang uw browser cookies accepteert. Zodra deze cookie gewist wordt, kunnen wij uw opt-out dus niet meer herkennen en in acht nemen. U dient deze cookie dan ook op uw computer te bewaren om de opt-out te handhaven. Zodra u de opt-out cookie wist, dient u de opt-out opnieuw te activeren. Ook dient u de opt-out in te schakelen op iedere computer en in iedere browser die u gebruikt. Verder is het mogelijk de opslag van cookies algemeen te blokkeren via een instelling van uw browser-software. Nadere informatie hierover vindt u onder de helpfunctie van uw webbrowser.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestandjes die opgeslagen worden op de computer van de gebruiker en die het mogelijk maken zijn gebruik van een website te analyseren. De via de cookie verzamelde informatie over het gebruik van deze website door de gebruiker wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op deze website is IP-anonimisering ingeschakeld, zodat de IP-adressen van de gebruikers van Google binnen de lidstaten van de EU en de lidstaten van de Europese Economische Ruimte eerst worden ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het surfgedrag van de gebruiker op de website te evalueren, daarvan rapporten samen te stellen en deze in te zetten voor andere diensten voor de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies via de desbetreffende instelling van uw browsersoftware blokkeren. Hierbij wordt u er echter wel op geattendeerd dat u daardoor niet alle functies van deze website niet volledig zult kunnen gebruiken. Gebruikers kunnen bovendien de registratie van de via de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op hun gebruik van de website (incl. het IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google blokkeren door de browser-plugin via de volgende link te downloaden en te installeren.

De actuele link is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Exactag GmbH verzamelt gegevens via deze website en de subpagina's en bewaart deze voor marketingdoeleinden en optimalisatie. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden opgesteld. Daartoe kunnen cookies worden gebruikt alsmede een techniek met de naam IPless Key. Deze IPless Key-technologie verzamelt omgevingsvariabelen van de internetbrowser in een databank zonder daarbij gegevens als IP-adressen op te slaan. Op deze manier kan de internetbrowser weer herkend worden. De via de Exactag-technologieën verzamelde gegevens worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen niet gebruikt om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren en persoonsgegevens worden niet vastgelegd.

U kunt de opslag van uw anoniem vastgelegde gegevens van uw bezoek voor de toekomst blokkeren. Om daadwerkelijk te voorkomen dat uw gegevens kunnen worden opgeslagen wordt een cookie geplaatst in uw browser. Deze cookie heet “opt-out” en wordt geplaatst door 'exactag.com'. Deze cookie mag niet gewist worden, zolang u niet akkoord gaat met de opslag van de gegevens.

De blokkering kan via de volgende pagina geactiveerd worden:

http://www.exactag.com/en/datenschutz/

Retargeting

Op onze webpagina's wordt de technologie van Criteo (Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 München) gebruikt voor reclamedoeleinden. Hiervoor worden uitsluitend anonieme cookies geplaatst. De techniek wordt gebruikt om website-overstijgende banners weer te geven. De geanonimiseerde gegevens kunnen op geen enkele manier worden gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. Op de banners wordt rechtsonder een kleine 'i' (van informatie) weergegeven, met meer informatie hierover waar ook de mogelijkheid van een opt-out wordt geboden. De gegevens worden op geen andere manier gebruikt of aan derden doorgegeven. Bij Criteo hebt u de mogelijkheid om het gebruik van anonieme gebruiksgegevens te weigeren (opt-out).

U gaat ermee akkoord dat wij cookies op uw computer opslaan om u op andere websites met reclamebanners van onze promotiepartners gericht reclame te kunnen aanbieden voor producten die voor u interessant zouden kunnen zijn.

U kunt deze toestemming op elk gewenst moment in de toekomst intrekken, zonder dat daarvoor andere dan de kosten van het basistarief voor het verzenden van het bericht verschuldigd zijn, door in de menubalk van uw webbrowser via de Helpfunctie de nieuwe cookies te weigeren en eerder geplaatste cookies uit te schakelen. Wij maken u erop attent dat deze weigering alleen van kracht wordt voor de browser en computer nadat u de nieuwe cookies hebt geweigerd en de eerder geplaatste cookies hebt uitgeschakeld.

VERKLARING VAN TOESTEMMING

Met de hieronder genoemde procedures voor het verzamelen, de verwerking en het gebruik van gegevens bent u uitdrukkelijk akkoord:

1. Indien u geabonneerd bent op een of meerdere newsletters of andere informatie bij ons hebt opgevraagd, mogen wij uw gegevens opslaan en gebruiken voor het samenstellen en verzenden van de nieuwsbrief. Ook mogen wij u aanbiedingen toezenden voor producten, acties en bedrijfsinformatie afgestemd op uw persoonlijke interesses alsmede uitnodigingen voor enquêtes omtrent klanttevredenheid van C&A Mode GmbH & Co. KG en van C&A Nederland C.V., Koningin Wilhelminaplein 13/1.14.01, 1062 HH Amsterdam. Bovendien kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u op onze website op uw persoonlijke interesses afgestemde diensten aan te bieden. Wij zullen hiertoe uw door ons bij uw bezoeken aan onze website en ook in het kader van de afhandeling van uw inkopen opgeslagen gegevens evalueren om met name na te gaan welke producten u zouden kunnen interesseren. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de C&A nieuwbrief door een e-mail naar het onderstaande adres te sturen. U kunt ook de link 'Nieuwsbrief afmelden' onderaan elke nieuwsbrief gebruiken. Bij het verzamelen van de gegevens in het kader van uw bezoek aan onze website zullen we ook cookies gebruiken en uw persoonsgegevens opslaan. Hebt u geen Newsletter van ons of geen van onze overige informatiediensten besteld, dan is het ons volgens de wet alleen toegestaan u reclame per e-mail toe te sturen, wanneer wij uw adres in verband met de verkoop van een artikel van u verkrijgen en u daartegen – ondanks heldere en duidelijke informatie over de mogelijkheid hier te allen tijde bezwaar tegen te maken – geen bezwaar hebt gemaakt. Wij zullen u alleen reclame per e-mail voor artikelen van een gelijke soort als het gekochte artikel toesturen en uw gegevens niet aan derden doorgeven.
2. U stemt ermee in om per post en per e-mail van C&A Nederland C.V., Koningin Wilhelminaplein 13/1.14.01, 1062 HH Amsterdam reclame te ontvangen omtrent producten, acties en bedrijfsinformatie alsmede de uitnodiging voor enquêtes omtrent klanttevredenheid.
3. U kunt de bovenstaande toestemming in paragrafen 1 t/m 3 geheel of gedeeltelijk herroepen. De herroeping dient aan het hierboven aangegeven postadres of het e-mailadres van C&A Mode GmbH & Co. KG gericht te zijn.

Stand 27.05.2016

Naar het openbare procedure-register

Openbaar procedure-register van de C&A Mode GmbH & Co. KG

Volgens § 4g lid 2 van de Duitse Wet op de bescherming van gegevens moet de persoon van de C&A Mode GmbH & Co. KG, die belast is met de bewaking van de in een databank opgeslagen gegevens, elke persoon de navolgende informatie overeenkomstig de voorwaarden van § 4e van de Duitse Wet op de bescherming van gegevens, ter beschikking stellen.

1. Naam van het verantwoordelijke bedrijf

C&A Mode GmbH & Co. KG
De persoonlijk aansprakelijke partner: C&A Retail GmbH
Hoofkantoor: Zug/Zwitserland
UID: CHE-116.290.471

2. Bedrijfsleiding

Bedrijfsleiding: Alain Caparros, Christoph Hammer, Petrus J. Zegger

3. Adres van het verantwoordelijke bedrijf

Wanheimer Str. 70
40468 Düsseldorf/Duitsland
Chef van de bevoegde dataverwerking:
Knut Brüggemann

C&A Mode GmbH & Co. KG heeft voor de verwerking en het opslaan van gegevens van klanten, de technische afhandeling van het leverings- en betalingsverkeer inclusief het vorderingsmanagement, voor marketing en verkoop alsmede het personeelsbeheer, de opdracht gegeven aan dienstverlenende bedrijven volgens § 11 van de Duitse Wet op de bescherming van gegevens.

4. Doelbepaling van dataregistratie, - verwerking of -gebruik

Doel van de onderneming is de via het internet ondersteunde verzend- en detailhandel met goederen en dienstverleningen van allerlei soort, hoofdzakelijk textiel en schoenen.

Verdere doelen zijn het personeelsbeheer en alle werkzaaamheden die met het beheer van een verzendhandel samenhangen.
Het registreren, verwerken en gebruiken van gegevens, alsmede het doorgeven daarvan geschiedt alleen voor interne alsmede externe realisering en ondersteuning van voornoemde doelen.

5. Beschrijving van de betrokken personengroepen en de hun betreffende gegevens of gegevenscategorieën

Volgende gegevenscategorieën die betrekking hebben op groepen van natuurlijke personen worden, voor zover deze voor het voldoen aan de onder nummer 4 genoemde doelen vereist zijn, geregistreerd, verwerkt of gebruikt: Opdrachtgevers/leveranciers: adresgegevens, contractgegevens, afrekeningsgegevens, prestatiegegevens
Medewerkers/sollicitanten: persoonlijke gegevens, contractgegevens, afrekeningsgegevens, inkomengegevens, belastinggegevens
Geïnteresseerden/klanten: persoonlijke gegevens, kredietwaardigheidsgegegevens, contractgegevens, leveringsgegevens, gegevens over de betaalwijze

6. Ontvangers of categorieën van ontvangers, aan wie de gegevens meegedeeld kunnen worden

Voor het vervullen van de onder nr. 4 genoemde doelen worden gegevens meegedeeld aan:

Interne afdelingen (vakafdelingen van de C&A Mode GmbH & Co. KG en aannemers van opdrachten, die volgens § 11 van de Duitse Wet op de bescherming van gegevens in relatie staan tot het verwerken van opdrachtgegevens)

7. Geplande gegevensoverdracht aan derde landen:

Er worden geen gegevens verstrekt aan landen buiten de Europese Unie - EU - resp. landen van de Europese Economische Unie - EEU - (derde landen)

8. Termijnregelingen voor het wissen van gegevens:

De wetgever heeft veelzijdige verplichtingen en termijnen bepaald voor het bewaren van gegevens. Na afloop van deze termijnen worden de gegevens uit routine gewist, voor zover deze niet meer voor het vervullen van contractuele verplichtingen (klantrekening) of volgens § 31 van de Duitse Wet op de bescherming van gegevens vereist zijn. Gegevens die hier geen betrekking op hebben, worden gewist, indien de onder nr. 4 genoemde doelen wegvallen.

Stand 01.09.2015

C&A Mode GmbH & Co. KG - De persoon die belast is met de bewaking van de in een databank opgeslagen gegevens:
Ekkehard Krull, Wanheimer Str. 70, 40468 Düsseldorf/Duitsland, Tel. 0049 (0)211 - 9872 – 2180